Back to the issue

Full text - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.2(9).01

UDC 1(091)

H. V. Vdovychenko, Doctor of Philosophical Science, Associate Professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv,

60, Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine

HISTORY OF THE KYIV PHILOSOPHICAL SCHOOL IN THE ORAL RECOLLECTIONS OF ITS CREATORS

(THE ERA OF THE EXECUTED RENAISSANCE)

The article deals with the revival by the Kyiv philosophical school of the second half of the 20th century of the first academic research on the history of Ukrainian philosophy, interrupted in the 1930s. These studies were a component of the innovative project of P. Kopnin and V. Shynkaruk as the directors of the H. Skovoroda Institute of Philosophy and were carried out in the contradictory conditions of the Khrushchev "thaw" and stagnation by the illustrious generation of the philosophers-Sixtiers of the Ukrainian SSR. Their memories were mainly realized in T. Chaika's pro- ject "The Philosophers' Oral Histories" in the form of autobiographical reconstructions of S. Krymskyi, P. Yolon, V. Horskyi and M. Popovych and also in the corresponding reconstructions of their colleagues Y. Golovakha, M. Kashuba and Y. Stratii, carried out by the Student Society of Oral History of Philosophy of Taras Shevchenko National University of Kyiv. The study, mainly, of these memories testifies to the general attention of these scholars to Ukrainian studies as one of the main vectors of the research work of the mentioned institute in the second half of the 20th century. Analysis of their contribution to the study of the history of Ukrainian philosophy on the basis of the alternative data received from them in this projects already in independent Ukraine significantly changes the traditional vision of started by the Kyiv philosophical school in the 1950s cen- sored study of the "philosophical front" of the Ukrainian SSR during the Executed Renaissance. These interviews with S. Krymskyi, E. Golovakha, V. Horskyi, as well as the interviews and memoirs of their colleagues, revealed a little-known problematic interpretation by the creators of the Kyiv philosophical school of their place and role in the history of Ukrainian philosophy as the leading heirs of started in the 1920s institutionalization of the domestic national philosophical tradition.

Кey words: the history of Ukrainian philosophy, Kyiv philosophical school, H. S. Skovoroda Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, "The Philosophers' Oral Histories", D. Ostryanin, P. Kopnin, S. Krymskyi, Y. Golovakha, V. Horskyi.

REFERENCES

1. Vdovychenko, H. V. (2021). Istorija Kyjivskoyi filosofskoji shkoly v ysnych spogadach jiji tvortsiv: studii z istoriji filosofiji ta kyltyry Kyjivskoji Rysi [History of the Kyiv Philosophical School in the Oral Recollections of Its Creators: Studies in the History of Philosophy and Culture of Kyivan Rus]. Sophia, issue 1(17), 25–32.

2. Vdovychenko, H. V. (2015). Kulturfilosofska spadshyna filosofiv USRR epochy "Rozstryilanogo Vidrodzhennya": monografiya [The philoso- phy of culture heritage of the Shooted Renaissance's philosophers of the Ukrainian SSR: monograph]. Kyiv, Kyivskiy universitet.

3. Vdovychenko, H. V. (2013). Kulturfilosofska spadshyna filosofiv USRR 20-h – 30-h rr. ХХ st. v ozinkach doslidnykiv [Cultural and philosophi- cal heritage of the philosophers of the Ukrainian SSR in the 1920s – 1930-s in the assessments of researchers]. Politilogichnyi visnyk: Zbirnyk naykovych prats, issue 71, 32–43.

4. Vdovychenko, H. V. (2013). Rozdyl 6. Sychasnya kulturologya pered vyklykom globalnych problem. Kulturologya: pidrychnyk dlya studentyv vyshchych navchalnych zakladyv [Chapter 6. Modern culturology before the challenge of global problems. Culturology: Textbook for higher education], Kharkiv, Folio.

5. Vilen Gorskyi: dotyky, smysly, spoglyadyannya: zbirnyk naykovych prats (2011). [Vilen Horskyi: touches, meanings, contemplations: collection of scientific works]. Kyiv, Agrar Media Group.

6. Golovakha, Ye. (2017). Subjektyvnyi poglyad na ukrainsky filosofiju (Rozmova z Ksenijeju Zborovskojy, Aminoju Khelufi ta Vsevolodom Khomo- ju) [Subjective view of Ukrainian philosophy (Conversayion with Xenija Zborovska, Amina Khelufi and Vsevolod Khoma)]. Sententiae, 1 (XXXVI), 173–214.

7. Golybovych, I. (2019). Usna istoryja filosofii ta usna istoryja filosofiv y socioculturnomy ta intelektyalnomy konekstach [Oral history of philosophy and oral history of philosophers in socio-cultural and intellectual contexts]. Filosofska Dumka, 6, 105–114.

8. Horak, H. (2009). Sorok sorokov [Forty forties]. Kyiv, Stylos.

9. Horskyi, V. (2014). Jya prozhyl shchaslyvyju zhizn (Tsykl intervju Tatjany Chayki) [I lived a happy life (T. A. Chayka Interview Cycle)]. Kyiv, Izdatelskyij dom Dmytrija Byrago.

10. Horskyi, V. (1998). Deshcho pro istoriju z istorijeju filosofii (sybjek- tyvni mirkyvannya z pryvody juvileju) [Something about history with the history of philosophy (subjective considerations about the anniversary)], Filosofska Dumka, 4–6, 23–41.

11. Yosypenko, S. (2019). "Bilshe nizh intervju". Oglyad tematychnogo bloky "Usna istoryja filosofiji" chasopysy "Filosofska dymka" ["More than an interview". The review of a special issue The Oral History of Philosophy in Filosofska Dumka journal]. Sententiae, 2 (ХХXVIII), 86–97.

12. Yosypenko, S. (2016). Viddil istoriji filosofiji Ukrajiny: vid filosofiv davnyoji Ukrajiny do syogodennya [Department of History of Philosophy of Ukraine: from ancient Ukraine to modern philosophers]. Filosofska Dumka, 6, 34–37.

13. Yosypenko, S., Vdovyna, O., Symchych, M. (2011). Istoryja filosofii Ukrajiny jak galyz naykovogo doslydzhenya i akademychna dystsyplyna v 1950–2000 rokach [History of Ukrainian philosophy as a sphere of research and academic discipline in 1950–2000]. Sententiae, 2 (ХХV), 108–119.

14. Yosypenko, S., Zborovska, X. (2019). Usna istoryja filosofiji: pysmovyi format [Oral history of philosophy: written format]. Filosofska Dumka, 4, 6–52.

15. Kashuba, M. (2017). "Filosofija – tse kvitka, jaka rozcvitaje na tli epochy" (Rozmova z Pavlom Bartysyakom, Volodymyrom Olynkevychem i Oleseju Smolinskoju) ["Philosophy is a flower blooming against a back- ground of an epoch" (Conversation with Pavlo Bartusiak, Volodymyr Olinkevych and Olesia Smolinska)]. Sententiae, 2 (XXXVI), 154–170.

16. Konverskyi, A., Bychko, I., Ohorodnyk, I. (2005). Filosofska dumka v Kijevskomy universyteti [Phylosophical Thought at Kiev University: History and Modernity]. Kyiv, Tsentr navchalnoji literatyry.

17. Krymskyi, S. (2012). Serhey Krymskyi: Nash razgovor dlinoju v zhyzn (Tsykl intervju Tatjany Chayki) [Our conversation as long as life itself (T. A. Chayka Interview Cycle)]. Kyiv, Izdatelskyij dom Dmytrija Byrago.

18. Khelufi, A. (2019). Naukovyj seminar studentskogo tovarystva usnoj istoriji filosofiji (Scientific Seminar of the Student Society of Oral History of Philosophy). Sententiae, 2 (XXXVIII), 215–218.

19. Rogero, A. (2017). Iz istoriji sovetskoj filosofii 60–70-h godov (chast 2) [From the History of Soviet Philosophy of the 1960s and 1970s (Part 2)]. Doksa, 2, 202–222.

20. Rozhenko, M. (1996). Tragedija academica Volodymyra Yurintsa (Shtrychy do istoriji ukrajinskoyi filosofii radyanskoji doby) [The tragedy of Academician Volodymyr Yurynets (Touches to the history of Ukrainian philosophy of the Soviet era)]. Kuiv, Ykrajinski Tsentr dychovnoji kyltyry.

21. Secundant, S. (2019). Istorija filosofii jak poklykannya. Chastyna I. "U shkilni roky ja vvazhav, sho sens zhyttya – napysaty dobry gumorystych- ny knyzhky" (Rozmova iz I. Orechovym, K. Ustymenko i M. Shevchyk) [His- tory of philosophy as a Vocation. Part I. (Conversation with I. Orekhov, K. Ustimenko and M. Shevchuk)]. Sententiae, 2 (XXXVIIІ), 165–200.

22. Symoroz, O. (2019). Neobhydnist refleksiji v usnij istorii filosofii [The need for relection in the oral history of philosophy]. Filosofska Dumka, 4, 53–66.

23. Stratii, Y. (2018). Ukrajinskya filosofija na zlami epoch (Rozmova z Ksenijeju Zborovskoju, Gennadijem Zinchenkom i Sofijeju Dmytrenko) [Ukrainian Philosophy on the Fracture of Epoch (Conversation with Ksenia Zborovska, Gennady Zinchenko and Sophia Dmitrenko)]. Sententiae, 1 (XXXVII), 183–217.

24. Tabachkovskyi, V. (2002). V poshykach nevtrachenogo chasy (Narysy pro tvorchy spadschyny ukrajinskych filosofiv-shistdysyatnykiv) [In Search of Non-Wasted Time. Essays on the Creative Heritage of the Ukrain- ian Philosophers of the Sixties]. Kyiv: Vydavnytstvo PARAPAN.

25. Chayka, T. (2009). Dotork. Prezentaciya proekty "Usni istoriji filoso- fiv" [The Touching. The Presentation of the Project "The Philosophers' Oral Histories"]. Filosofska Dumka, 3, 140–145.

26. Chayka, T. (2019). Pobachennya z Petrom Yolonom [Date with Pet- ro Yolon]. Filosofska Dumka, 2, 97–112.

27. Sheremeta, O. (2013). Radyanskyi doslidjennya filosofskoyi dymky Ukrajiny: ideologichnyi ta administrativnyi kontekst doclidnytskych strategij [Soviet investigations of the philosophic thought of Ukraine: ideological and administrative context of research strategies]. Filosofska Dumka, 1, 90–102.

28. Shynkaruk, V. (1998). "Khrushchyovskya vidlyga" i novi tendentsii v doslidgennyach Instytyty Filosofii Akademiji nauk Ukrajiny v 1960-h rokah ["Khrushchev Thaw" and New Trends in Research of the Institute of Philos- ophy of the Academy of Sciences of Ukraine in the 1960s.]. Filosofska Dumka, 4–6, 5–22.

29. Yushmanov, M. (1968) Istorijya filosofskych ustanov na Ukrajini v period 1920–1966 rr. Rozvytok filosofiji v Ukrajinskyij RSR [History of philo- sophical institutions in Ukraine in the period 1920 – 1966. Development of Philosophy in Ukrainian SSR]. Kyiv, Naukova Dumka.

30. Vdovychenko, H. (2020). Personal Dimensions of the Kyiv Philo- sophical School and its Images through the Voices of Memory. Future Hu- man Image, Volume 14, 90–101. Retrieved from https://doi.org/ 10.29202/fhi/14/11

31. Vdovychenko, H. (2020). Socio-Political Image of the Kyiv Philo- sophical School: from Internal Resistance to Open Attitude. Ukrainian Poli- cymaker, Volume 7, 83–96. Retrieved from https://doi.org/10.29202/up/7/10

© H. V. Vdovychenko2021