Back to issue

Full text - PDF

UDC 1(091)(477)

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.1(4).06

V. V. Spivak, Ph.D., Associate Professor,

Academy of the State Penitentiary Service,

34, Goncha Street, Chernihiv, 14000, Ukraine

 

THE LEGACY OF ANTHONY RADIVILOVSKY: STATE AND PROSPECTS OF RESEARCH

The article is devoted to the review of the state and prospects of the study of the preaching heritage of Anthony Radivilovsky. The study first analyzed and systematized the experience gained by the national science in the field of research sermons Anthony Radivilovsky.

These are the works of literary critics and linguists (S. Azovtseva, I. Isichenko, V. Krekotnya, M. Markovsky, O. Niki), historians (J. Frederic Berkoff, M. Gracia Bartolini, M. Kostomarov), philosophers (L. Dovgа). However, most of his sermons still remain beyond the attention of scholars. This is especially true of the handwritten legacy of Radivilovsky, which was only partially studied by literary scholars and almost not considered from a philosophical point of view.

The most prominent methodological basis of the study was the methods of textual analysis, comparative studies and hermeneutic one.

It is shown that for today domestic science has a considerable experience in studying the sermons of Anthony Radivilovsky. It is established that the data of the research, for the most part, are fragmentary in nature and relate to the literary qualities of the preacher's work. The most signifi- cant proofs of Radivilovsky's sermons remain in the works of M. Markovsky and V. Krekotnya.

Instead, the philosophical component of his texts is poorly understood and requires detailed attention as the most promising direction in the study of Antony Radivilovsky's texts. Potential directions of research of the philosophical component of Antony Radivilovsky's heritage are: the study of philosophical traditions and texts on which the work of the preacher was based; consideration of the influence of philosophical knowledge and language on the content of the sermons of Radivilovsky; an analysis of the philosophical significance problems of his legacy concerning the range of semiotic issues, in particular, the moral and ethical nature.

Key words: history of philosophy, Ukrainian philosophy, baroque, sermon, state of research.

 

REFERENCES

1. Azovtseva, S. V. (2014). "Slovo na vozniesieniie hospodnie" Antoniia Radyvylovskoho yak pryklad barokovoi propovidi ["The Word to the Ascension of God" by Anthony Radivilovsky as an example of a Baroque sermon]. Filolohichni traktaty [Philological treatises], T.6, 2, 64–68.

2. Azovtseva, S. (2012). Tvorchist Antoniia Radyvylovskoho v istoryko- literaturnykh pratsiakh XIX–XXI stolit [Creativity of Anthony Radivilovsky in historical and literary works of the XIX‒XXI centuries]. Naukovi zapysky TNPU. Seriia: Literaturoznavstvo, 34, 143–148.

3. Askochenskyi, V.Y. (1856). Kiev s drevnejshim ego uchilishhem Akademieju [Kiev with its oldest school Academy]. Kyiv, Unyv. Press.

4.Biletskyi, O. (1967). Hrestomatіja davn'oї ukraїns'koї lіteraturi [Reader of the old Ukrainian literature]. Kyiv, Radianska shkola.

5. Govorskiy, K. (1864). Radivilovskiy Antoniy (Kratkiy biograficheskiy ocherk) [Radivilovskiy Anthony (Short biographical sketch)]. Vestnik Zapad- noy Rossii, I, 183.

6. Hrytsai, M. S., Mykytas V. L., Sholom F. Ia. (1989). Davnja ukraїns'ka lіteratura [Ancient Ukrainian literature]. Kyiv, Vyshcha shkola.

7. Denysiuk, V. V. (2009). Obraz voina kriz pryzmu barokovoi frazeolohii (na materiali propovidei Antoniia Radyvylovskoho [The image of a warrior through the lens of Baroque phraseology (on the material of sermons by Anthony Radivilovsky)] Linhvistychni doslidzhennia, 27, 3–13.

8. Dovha, L. M. (2003). Uiavlennia pro hrikh ta chesnotu v ukrainskykh tekstakh XVII st. [Representation of sin and virtue in the Ukrainian texts of the XVII century.] Sotsium, 3, 241–248.

9. Iefremov, S. (1995). Іstorіja ukraїns'kogo pis'menstva [History of Ukrainian Literature]. Kyiv, Femina.

10. Isichenko, I. (2011). Іstorіja ukraїns'koї lіteraturi: epoha baroko XVII – XVIII st. [The history of Ukrainian literature: the Baroque period of the XVII‒XVIII centuries]. Lviv, Kyiv, Kharkiv, Sviatohorets.

11. Isichenko, I. (2017). Konotatsiina perspektyva yevanhelskoho tekstu v pasiinykh propovidiakh Antoniia Radyvylovskoho [The connotational perspective of the Gospel text in the parson sermons by Antony Radivilovsky]. Mediievist: latynomovna ukrainska literatura. Retrieved from http://www.medievist.org.ua/2017/03/blog-post_27.html

12. Kahamlyk, S. R. (2003). Vysoke Slovo Antoniia Radyvylovskoho [The high word of Antony Radilovsky]. Ukrainskyi tserkovno-istorychnyi kalendar – 2003, 99–101.

13. Kostomarov, N. I. (1990). Russkaja istorija v zhizneopisanijah ee glavnejshih dejatelej. Kniga 2. XVII stoletie [Russian history in the biogra- phies of its main figures. Book 2. XVII century]. Moscow, Kniga.

14. Krekoten, V. I. (1959). Antonii Radyvylovskyi pro oratorske mystetstvo [Anthony Radivilovsky about oratory art]. Radianske literaturoznavstvo, 5, 39–49.

15. Krekoten, V. I. (1983). Opovіdannja Antonіja Radivilovs'kogo [Story by Anthony Radivilovsky]. Kyiv, Naukova dumka.

16.Levchenko-Komisarenko, T. (2006) Topika sakralnykh imen u propovidiakh Antoniia Radyvylovskoho [Topic of sacred names in sermons by Anthony Radivilovsky]. Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodykh uchenykh, 11, 125–128.

17. Maksymchuk, O. (2013). Motyv poshuku kokhanoho u propovidiakh Antoniia Radyvylovskoho i dialohakh Hryhoriia Skovorody [The motive of a lover's search in the sermons of Anthony Radivilovsky and the dialogues of Gregory Skovoroda]. Pereiaslavski Skovorodynski studii, 2, 66–71.

18. Markovskiy, M. N. (1894). Antonij Radivilovskij, juzhnorusskij propovednik XVII veka [Anthony Radivilovsky, South Russian preacher of the XVII century]. Kyiv, Tip. Imp. Un-ta sv. Vladimira V. I. Zavadskogo.

19. Mytsyk, Yu. (2017). Iz lystuvannia dukhivnytstva 1660-kh rr. [From the correspondence of the clergy of the 1660's.]. UIZh, 3,148–156.

20. Mytsyk, Yu. (2014). Novovyiavleni lysty pravoslavnykh iierarkhiv XVII st. [Newly discovered letters of the Orthodox hierarchs of the XVII century]. UIZh, 6, 165–178.

21. Ohonovskyi, O. (1992). Іstorіja lіteraturi rus'koї [ukraїns'koї] [History of Russian [Ukrainian] literature]. Miunkhen.

22. Torochinskiy, A. (1876). Propovedi Antoniya Radivilovskogo [Sermons by Anthony Radivilovsky]. Rukovodstvo dlya selskih pastyrey, V. 2, 30, 370–379.

23. Ushkalov, L. (2004). Skovoroda y Antonii Radyvylovskyi [Skovoroda and Anthony Radivilovsky]. In Hryhorii Skovoroda: seminarii [Gregory Sko- voroda: Seminary], pp. 322–323. Kharkiv, Maidan.

24.Filaret, episkop Harkovskiy. (1857). Obzor russkoj duhovnoj literatury (862–1720) [Review of Russian spiritual literature (862–1720)]. SPb, Tipografiya Imperatorskoy Akademii Nauk.

25. Franko, I. (1910). Naris іstorії ukraїns'ko-rus'koї lіteraturi do 1890 r. [Essay on the history of Ukrainian-Russian literature until 1890]. Lviv, Nakladom Ukr.-rus. vyd. Spilky.

26. Chyzhevskyi, D. (1956). History of Ukrainian literature (from the be- ginning to the time of realism). Niu-York, UVAN, (In Ukrainian).

27. Chyzhevskyi, D. I. (2003). Іstorіja ukraїns'koї lіteraturi [History of Ukrainian literature]. Kyiv, Vydavnychyi tsentr "Akademiia".

28. Chukhlib, T. V. (2001). Antonii Radyvylovskyi [Anthony Radivilovsky].In Kyievo-Mohylianska akademiia v imenakh. XVII – XVIII st. – Entsyklopedychne vydannia. [Kyiv Mohyla Academy in names. XVII‒XVIII centuries. – Encyclopedia edition], p. 451. Kyiv, KM Academia.

29. Shevchuk, V. (2005). Muza Roksolanska: Ukrainska literatura XVI– XVIII stolit: [u 2-kh kn.] [Muse Roksolanska: Ukrainian literature of the XVII‒XVIII centuries: [in 2 books.]. In Knyga 2. Rozvynene baroko. Piznie baroko [Book 2: Developed Baroque. Late Baroque], p. 72. Kyiv, Lybid.

30. Iakovenko, N. (2012). Dzerkala іdentichnostі. Doslіdzhennja z іstorії ujavlen' ta іdej v Ukraїnі XVI–XVIII st. [Identity mirrors. Studies on the history of ideas and ideas in Ukraine from the sixteenth and eighteenth centuries]. Kyiv, Laurus.

31. Brogi Bercoff Giovanna (2012). The Sermons of Antoniy Radyvy- lovs’kyj: History, Culture, Mentality. In Theatrum humanae vitae, pp. 414– 424. Кyiv, Laurus.

© V. V. Spivak, 2019