Back to issue

Full text - PDF

UDC 130.2:008 Tychyna ХІХ-ХХ

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.2(5).01

H. V. Vdovychenko, Doctor of Philosophical Science,

Associate Professor Taras Shevchenko National University of Kiev,
60, Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine

 

PHILOSOPHICAL ATTITUDES OF THE EARLY WORKS OF P. TYCHYNA AS AN OBJECT OF MODERNIST-POSTMODERN MYTH CREATION

The article classifies and highlights three stages spanning the last hundred years – pre-Soviet, Soviet and post-Soviet, of research and mythol- ogization of the life and creation of P.Tychyna, using the example of studying the philosophical attitudes of his early work in the Ukrainian state, the Ukrainian SSR, Ukraine and abroad. The specifics of the formation of the mentioned stages during 1918 – 2019 were systematically considered on materials, including little-known, studies of more than fifty representatives of domestic and foreing tychynology, as well as a wide range of materi- als of the poetic, prosaic, scientific-journalistic and epistolary heritage of P. Tychyna and his contemporary colleagues. In the context of this review an attempt was made of critical interdisciplinary analysis – cultural and philosophical and literary, of the ideological foundations and the results of the modernist and postmodern mythologization of the early creativity of P. Tychyna as the leading creator and symbol of Ukrainian Modernist and Socialist-Realistic literature and, in general, cultural development.

The article identifies three leading aspects of defining and studying the philosophical foundations of P. Tychyna's early work in the twentieth – early twenty first centuries: 1) the absence of the formulation and systematic development of the topic in P. Tychyna studies, except for the initial attempts at each of its stages, so far; 2) the narrow specialty of individual attempts at such research, first of all, almost entirely literary or linguistic, but not professional philosophical and cultural philosophical; 3) the dominant conditionality of the major achievements of almost all of these studies, mainly the Soviet period, the political environment of the development of national humanities and, as a consequence, the consistent isolationist-Soviet-anti-European mythology of P. Tychyna's creative figure and heritage. In view of this, the development of this topic in the context of an interdisciplinary, critically-demythologizing scientific search, formed in the contemporary P. Tychyna studies, has been identified as promising.

Key words: myth, mythmaking, tychynology, early creativity of P. Tychyna, the philosophical attitudes, the Ukrainian literature of the XX c., the Modern era, the Postmodern era, the Socialist Realism.

REFERENCES:

1. Bureviy, K. (1929). Borotbya za radist (Tvorchyj shlyah P. Tychyny) [The struggle for joy (Creative way of P. Tychyna)], Chervonyj shlyakh, 3, 9–105.

2. Vdovychenko, H. V. (2015). Kulturfilosofska spadshyna filosofiv USRR epochy "Rozstryilanogo Vidrodzhennya": monografiya [The philosophy of culture heritage of the Shooted Renaissance's philosophers of the Ukrainian SSR: monograph]. Kyiv, Kyivskiy universitet.

3. Vdovychenko, H. V. (2014). Pislyamova. "Hay strinyt, yak rosy v majy, vsjy dyschy sonyaschny tvojy..." [Afterword. "Let them meet, like dew in May, your whole sunny soul..."]. In Shykovets S. Buttya Pavla Hryhorovycha: osmyslennya zhyttevogo i tvorchogo schlyahy Tychyny [Genesis of Pavlo Hryhorovych: comprehension of the life and creative path of Tychyna]. Kyiv, Kyivskiy universitet.
 
4. Vdovychenko, H. V. (2007). Tvorchya spadschyna P. Tychyny yak object istoryko-fylosofskogo doslidzhennya. [The creative heritage of P. Tychyna as an object of historical and philosophical research]. Dnyi nauki fylosofskogo fakyltety-2007: Mizhnarodnya naykova konferenciya (18– 19 kvitnya 2007 roky). Kyiv, Kyivskyi universitet. Ch. 4, 6–8.

5. Halchyenko, S. (1990). Tekstologiya poetychnych tvoriv P. H. Tychyny [Textology of poetic works of P. H. Tychyna]. Kyiv, Naukova dumka.

6. Gubar O. (1961). Pavlo Tychyna. Literatyrnyi portret [Pavlo Tychyna. Literary portrait]. Kyiv, DVHL.

7. Zacharchyk, I. V. (2008). Vijna i slovo (Militarnya paradygma lyteratyry socyalystychnogo realismy) [War and the word. The military paradigm of the literature of Socialist Realism]. Lytsk, Tverdynya.

8. Z lybovjy i bolem: Spogady pro Pavla Tychyny [With love and pain: memories of Pavlo Tychyna] (2007). Kyiv, Millenium.

9. Istorija ukrajinskoyi literatyry. XX st. U 2 kn. Kn. 1. 1910–1930 r. Navch. posibnyk [History of Ukrainian literature. XX century. In 2 books. Book 1. 1910–1930 ss.: tutorial], (1993). Kyiv, Lybid.

10. Klochek, H. (1986). "Dyscha moyja sontsya namrijyala": Poetyka "Sonyachnych klarnetyv" Pavla Tychyny ["My soul has dreamed the Sun": Poetics of "Solar Clarinets" by Pavlo Tychyna]. Kyiv, Dnypro.

11. Korsynska, B. (1977). Filosofskyi motyvy y tvorchostyi Pavla Tychyny [Philosophical motives in the creativity of Pavlo Tychyna]. Kyiv, Naykova dymka.

12. Maydan, I. (1925). Zrist i syla tvorchosty Pavla Tychyny. Viter z Ukrajiny [Growth and strength of creativity of Pavlo Tychyna. Wind from Ukraine], Chervonyj shlyakh, 3, 189–201.

13. Narodnyi pisnji v zapysach Pavla Tychyny. (1976). [Folk songs in the recordings of Pavlo Tychyna]. Kyiv, Myzuchna Ukrajina.

14. Olshevskyi, I. E. (2012). Pavlo Tychyna: novi shtrychy do mistychnogo portreta [Pavlo Tychyna: new touches of the mystical portrait]. Lytsk, Teren.

15. Olshevskyi, I. E. (2005). Pavlo Tychyna: tajina zhyttya i tvorchostyi [Pavlo Tychyna: the secret of life and creativity]. Lytsk, Teren.

16. Pavlenko, M. (2002). Tychynynska formyla ukrayinskogo patriotizmy: monografiya [Tychyna's formula of Ukrainian patriotism: monograph]. Uman, ALMI.

17. Pavlovi Tychyni. Zbirnyk, prysvyachenyi simdesyatyrichchy z dnya narodzhennya i p'yatdesyatyrichchy literatyrnoji dyjalnostyi poeta [To Pavlo Tychyna. A collection, dedicated to the seventieth birthday anf fifty years of the poet's literary activity]. (1961). Kyiv, Radyanskyi pysmennyk.

18. Pavlo Tychyna. "Sonyashnyi klarnety". Andriy Nikovskyi. "Vita Nova". (2000). [Pavlo Tychyna. "Solar Clarinets". Andriy Nikovskyi. "Vita Nova"] Kyiv, MKPT.

19. Pro Pavlya Tychyny: stattyi, narysy, spogady [Of Pavlo Tychyna: articles, essays, memoirs], (1976). Kyiv, Radyanskyi pysmennyk.

20. Spivjets yedynoi rodyny: stattyi, ese, spogady, hydozhni tvory pro P. H. Tychyny [Single Family Singer: Articles, essays, memoirs, artworks about P. Tychyna], (1981). Kyiv, Radyanskyi pysmennyk.

21. Spivjets novoho svity: spohady pro Pavla Tychyny [New World Singer: memoirs of P. Tychyna], (1971). Kyiv, Dnipro.

22. Stepnyak, M. (1930). Do problemy poetyky Pavla Tychyny [To the problem of the P. Tychyna's poetics], Chervonyi shlyakh, 10, 11–12.

23. Stys, V. (1993). Fenomen doby (shodzhennya na Holhofy slavy) [The phenomenon of the era (the ascent of Calvary glory)]. Kyiv, Znannya.

24. Telnjyk, S. (1990). Molodyi ja, molodyi... (Poetychnyi svit Pavla Tychyny (1906–1925). [Young me, young... (The poetic world of P. Tychyna (1906–1925)]. Kyiv, Dnypro.

25. Telnjuk, S. (1991). Neodcvitajycha vesno mojya...: Roman-ese pro Poeta i jogo Dryzhyny [My unfading spring...: Roman essay on the Poet and his Wife]. Kyiv, Radyanskiy pysmennyk.

26. Telnjuk, S. (1979). Pavlo Tychyna. Biografichnya povist [Pavlo Tychyna. Biographical story]. Kyiv, Molod.

27. Telnjuk, S. (1974). Pavlo Tychyna. Ocherk poeticheskogo tvorchestva [Pavlo Tychyna. Essay on his poetry]. Moskow, Hydozhestvennyaya literatyra.

28. Telnjuk, S. (1968). Chervonych sonts protuberyantsi. Chotyry zystrichi z Pavlom Tychynoju [Red suns prominences. Four meetings with Pavlo Tychyna]. Kyiv, Radyanskyi pysmennyk.

29. Tychyna, P. (1983–1990). Zibryannya tvoryv: y 12 tt. [Collected works: in 12 vol.]. Kyiv, Naykova dymka.

30. Tychyna, P. (1973). Z mynylogo – v majbytnye. Statti, spogady, notatky, nacherky, intervju [From the past to the future. Articles, memoirs, notes, essays, interviews]. Kyiv, Dnypro.

31. Harhyn, V. P. (2009). Sotsrealistychnyi kanon v ukrajinskyij literatyri: geneza, rozvytok, modyfikatsii [Socialist-Realistic Canon in Ukrainian Literature: genesis, development, modifications]. Nizhyn, TOV Hydromas.

32. Yurinets, V. (1928). Pavlo Tychyna. Sprobya krytychnoji analisy [Pavlo Tychyna. Critical review experience]. Kharkiv, Knygospilka.

© H. V. Vdovychenko, 2019