Back to issue

Full text - PDF

UDC 008+398.23+82-7

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.2(5).03

N.S. Nikolayeva, PhD, Associate Professor,

A.V. Maksymenko, Assistant
Тaras Shevchenko National University of Kyiv, Volodymyrska Str. 60, Kyiv 01033, Ukraine

UKRAINIAN RISORIAL CULTURE: LINGUISTIC AND CULTURE ASPECT

The Article is about the influence of social and cultural transformations of Ukrainian society to Ukrainian risorial culture and role of jokes in modern communicative space. It analyses anecdote as the cultural phenomenon and the most popular sample of Ukrainian risorial traditions in Linguistic and Culture Aspect. In such perspective the question is examined first. The article analyses precedent text, i.e. the text familiar to certain community and containing general-linguistic information that testifies the presence of precedent situations as a method of the text actualization. The precedent situation is based on common social and cultural or linguistic background knowledge of addressee and addresser. The authors represent Cultural concept reflecting in linguistic consciousness as a multidimensional, ramified network of knowledge and senses denoted by lexical units. Consept "godfather" in Ukrainian national-language picture and its transformation in Ukrainian anecdote, where it acquires new con- notation of judgement, emotionality, expressivity, stylistic nuances resulting in risorial, comic effect is examined. The Article contains modern Ukrainian anecdotes about godfathers to illustrate basic article theses.

Performing a number of functions, including the function of combating evil, fear, the destruction of the usual way of life, the function of protection against psychological threats and the function of bringing people together, facilitating life and communication, laughter emerges as an important tool for maintaining the mental health of both individuals and society in as a whole. In the presence of a large number of folklore and literary samples of Ukrainian laughter culture in linguocultural studies, a complete system of concepts has not developed as an understanding of the world by a certain linguocultural community, which is fixed in the conceptual sphere of the people. In this perspective, the issue is considered for the first time.

Keywords: laughter, risorial culture, cultural phenomenon, precedent text, concept, joke, anecdote.

REFERENCES:

1. Bakhtin M. M. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaja kultura Sred- nevekovya i Vozrozhdeniya. [Rabelais and His World]. Retrieved from http //www.gumer.info/authors..php?name

2. Venzhinovich, Nataliya. (2015). Lingvokulturologichniy aspekt movoznavchih doslidzhen. Navchalno-metodichniy posibnik do spetskursu dlya studentiv filologichnogo fakultetu. [Language and Culture Aspect of Linguistic Research Works. Tutorial for philology faculty students]. Uzhgo- rod, DVNZ "Uzhgorodskiy natsionalniy universitet".

3. Gudzenko, O. Z. (2014). Smihova kultura yak modus sotsiokulturnih transformatsiy ukrayinskogo suspilstva. [Risorial Culture as the Ways of Social and Culture Transformations of Ukrainian Society]. Grani: sotsiologiya, 12, 162‒165.

4. Gudkov, D.B. (2003). Teoriya i praktika mezhkulturnoy kommunikatsii. [Theory and Practice of Cross-Cultural Communication]. Moskow, Gnozis.

5. Zhornova, Olena. Konflikt? A ty – anekdot, abo Pro narodniy gumor, yakiy spriyae natsionalniy identichnosti ukrayintsiv. [Conflict? – And You reply with Joke, or about Folk Sense of Humor that contributes to Ukraini- ans' National Identyty]. Retrieved from https://www.prostir.ua

6. Karaulov, Yu. N. (1987). Russkiy yazyik i yazyikovaya lichnost. [The Russian Language and Language Personality]. Moskow, Nauka.

7. Krasnyih, V.V. (2002). Etnopsiholingvistika i lingvokulturologiya. [Ethno-psycolinguistics and Linguo-culturology]. Moskow, ITDGK "Gnozis".

8. Merkotan, L. Y. (2014). Pretsedentniy tekst i sposoby yogo aktual- izatsiyi v diskursi ukrayinskoyi prozy pochatku XXI stolittya [Precedential Text and Ways of its Actualization in Ukrainian Prose of the beginning of the 21st century]. Filologichni nauky, 37, 179‒183.

9. Mostova, N.A. (2014). Slovo yak lingvokognitivniy i lingvokul- turologichniy fenomen. [Word as Linguo-Cognitive and Linguo-Cultorologic Phenomenon]. Naukovi zapiski Natsionalnogo universitetu "Ostrozka akad- emiya", 42, 108‒111.

10. Nahimova, E. A. (2007). Pretsedentnyie imena v massovoy kommu- nikatsii. [Precedential Names in Mass Communication]. Ekaterinburg: UrGPU.

11. Neretina, S. S., Abushenko, V. L., Katsuk, N. L. Kontsept, in Gumanitarnaya entsiklopediya: Kontsepty. Retrieved from https://gtmarket.ru/ concepts/6888

12. Novaya filosofskaya entsiklopediya: V 4 tt. (2001). [Humanitarian Encyclopedia: Concepts]. Moskow, Mysl'.

13. Noveyshiy filosofskiy slovar. (1999). [The Newest Philosophical Dic- tionary]. Minsk, Knizhnyiy Dom.

14. Odinchenko, Dmitro. (2010). Etnokulturna Interpretatsiya kontseptu "rushnik" v ukrayinskiy frazeologiyi. [Ethno-Cultural Interpretation of the Concept "rushnik" in Ukrainian Phraseology]. Leksikografichniy byuleten, 19, 145‒152.

15. Piznaymo Ukrayinu: Materialy movokrayinoznavchogo slovnika- dovidnika "Ukrayina v slovah", (2005). [Discovering Ukraine: Materials of Linguistic Cross-cultural Reference-book "Ukraine in Words"]. Lutsk.

16. Popova, Z. D., Sternin, I. A. (2001). Ocherki po kognitivnoy lingvistike. [Essays on Cognitive Linguistics]. Voronezh, Istoki.

17. Pro kumiv – Kozatski anekdoty. [About godfathers – Cossaks' Jokes]. Retrieved from https://anekdot.kozaku.in.ua

18. Samohina, V. O. (2010). Zhart u suchasnomu komunikativnomu prostori Velikoyi Britaniyi i SShA: tekstualniy ta diskursivniy aspekty [Joke in of Great Britain and the USA Modern Communication Field: Textual and Discourse Aspects]. Kyiv, KNU imeni Tarasa Shevchenka.

19. Semenyuk, Larisa. (2019). Priroda narodnoyi smihovoyi kultury i yavische nizovogo baroko v Ukrayini. [Folk Risorial Culture Nature and "Lower Barocco" Phenomenon in Ukraine]. Sinopsis: tekst, kontekst, media, 25,23‒30.

20. Slovopediya. [Slovopedia]. Retrieved from http://slovopedia.org.ua/ 37/53392/251341.html

21. Styazhkina, Olena. (2001). Smihova kultura Ukrayini drugoyi poloviny XX stolittya: osvoennya zhinochogo obrazu. Etnichna istoriya narodiv Evropy, 10, 21‒29.

© N.S. Nikolayeva, A.V. Maksymenko 2019