Back to issue

Full text - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.1(6).13

UDC 130.2

I. V. Zhyvohliadova, Ph.D., Assosiate Professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv,

60, Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RESEARCH PERSPECTIVES OF THE CULTURAL EXPERTISE IN THE CONTEXT OF FORMATION OF THE URBAN CULTURAL SPACE

The article analyzes the spectrum of objects and problems in the context of the cultural space of the city that may (and need) be the subject of attention of expert activities in the field of culture. The issue of culturological expert knowledge is considered in the context of the process of optimizing the use of the urban cultural capital, removing restrictions on access to its resources, and creating tools to struggle with the "business-colonization of culture". It is argued that cultural expertize can become a transversal mechanism and a tool of finding the optimal analytical assessment of the relationships, their intersections, deep structures, all kinds of chronotopes that are inherent in the modern city.

Key words: cultural expertise, cultural space of the city (urban cultural space), modern visual practices, cultural capital.

REFERENCES:

1. Gafarova, Yu (2011). Proekt transversal'noj filosofii kak razreshenie dikhotomii naczional'nogo i universal'nogo v obshhemirovoj filosofskoj tradiczii [The project of transversal philosophy as a resolution of the dichotomy of the national and universal in the global philosophical tradition]. Retrieved from https://uchebnikfree.com/filosofiya-narodov-kniga/proekt- transversalnoy-filosofii-kak-27755.html.

2. Doklad o chelovecheskom razvitii 2016 (2016). Chelovecheskoe razvitie dlya vsekh i kazhdogo. [Human Development Report 2016. Human Development for Everyone and Everyone]. Retrieved from http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_RU_Overview_Web.pdf.

3. Dolgin, A. B. (2007). Ekonomika simvolicheskogo obmena [The economy of symbolic exchange]. Moskow, Pragmatika kul'tury'.

4. Indeks razvitiya chelovecheskogo potencziala [Human Development Index] (2019). Retrieved from https://gtmarket.ru/ratings/human- development-index/human-development-index-info.

5. Kolesnikov, A. (2010). Postmodern i novoe postmetafizicheskoe my'- shlenie: ot transmodernizma k transversal'nosti [Postmodernism and the new postmetaphysical thinking: from transmodernism to transversality]. Retrieved from https://www.docme.su/doc/1509457/postmodern-i-novoe- postmetafizicheskoe-myshlenie-ot-transmo....

6. Kornilova, K., Sarbitova, I. (2016) Znachimost' indeksa chelovecheskogo razvitiya dlya makroe'konomiki [The importance of the human development index for macroeconomics ]. Nauchnoe soobshhestvo studentov XXI stoletiya. E'konomicheskie nauki: sb. st. po mat. XLIII mezhdunar.stud. nauch.-prakt. konf. 6(43). Retrieved from https://sibac.info/archive/economy/6(43).pdf.

7. Mikhajlov, S. (2011). Dizajn sovremennogo goroda: kompleksnaya organizacziya predmetno-prostranstvennoj sredy': teoretiko- metodologicheskaya konczepcziya [The design of a modern city: the integrated organization of the subject-spatial environment: a theoretical and methodological concept]. Avtoreferat dokt. dissert. 17.00.06. Moskow. Retrieved from https://www.dissercat.com/content/dizain-sovremennogo- goroda-kompleksnaya-organizatsiya-predmetno-prostranstvennoi-sredy-teore.

8. Sennet, R. (2002). Padenie publichnogo cheloveka. [The fall of a public man]. Moskow, Logos.

9. Starodubtseva, L. (1998). Arkhitektura postmodernizmu. Istoriia. Teoriia. Praktyka [Architecture of postmodernism. History.Theory.Practice]. Kyiv, Spalakh.

10. Tarakanova, O. (2018) Zachem nuzhny' publichny'e gorodskie prostranstva i kakimi oni dolzhny' by't' [Why public urban spaces are needed and what they should be]. Retrieved from https://knife.media/public-spaces/.

11. Fesenko, H. (2016) Estetyka publichnoho prostoru mista v konteksti filosofii subiekta tvorchosti [Aesthetics of the city's public space in the context of the subject's philosophy of creativity]. Retrieved from http://www.apfs.in.ua/v10_2016/45.pdf.

© I. V. Zhyvohliadova 2020