Back to achive

UKRAINIAN CULTURAL STUDIES. №1(10) 2022

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2022.1(10)

Theoretical Cultural Studies  

Yefimenko V. V.

Zhyvohliadova I. V. , Puzyrko S.V.

Napadysta V. G., Rykhlitska O. D.

Nikolaeva N. S., Maksymenko A. V. 

Rohozha M. M.

Tormakhova A. M.

Applied Cultural Studies  

Bandurko D. A.

Butsykina Y. O. 

Hladka A. H.

Korobko M. I.

Pavlova O. Y.

Pokulyta I. K., Mykhailenko O. S.

Stoian S. P.

Academic essays, reviews, analytical research

 

 

Lyubivaya M.-M.

Odynets A. Yu.

Pavlova O. Y.

Rohozha M. M.

Svetlova M. А.

[UKRAINIAN CULTURAL STUDIES №1(10) 2022 - Full Text] - PDF