Текст статті - PDF

УДК 008.74

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.2(3).01

Є. О. Буцикіна, канд. філос. наук, асист.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ ВИМІР КУЛЬТУРИ ДИЗАЙНУ В МЕЖАХ ІСТОРИЧНИХ СТУДІЙ К'ЄТІЛА ФАЛЛАНА

Стаття присвячена розгляду основних гносеологічних питань, пов'язаних із історичними дослідженнями дизайну, представленими відомим істориком дизайну К'єтілом Фалланом. Впроваджується аналіз наукового дослідження поняття "-ізм" як категоризуючого поняття, що може бути описане в культурних модусах (перш за все модерн, модерність та модернізм). Здійснюється вияв нових вимірів поняття "культура дизайну", що забезпечує діалектичний зв'язок між теоретичним та практичним рівнями, вибудований за допомогою "-ізмів". Останні подаються як динамічні дискурси, відображені в понятті "епістема" Мішеля Фуко. У статті впроваджується аналіз поняття парадигми в інтерпретації Томаса Куна та Поля Фейерабенда як інструменту структурування в історії науки, запозиченого Фалланом задля спостереження динаміки змін в історії дизайну. Основна ідея даної концепції полягає в окресленні диференціальної парадигматичної системи в історії дизайну, що має на меті забезпечити більш глибоке дослідження термінології історії дизайну та рефлексію принципів її концептуалізації.

Ключові слова: культура дизайну, історія дизайну, історія мистецтва, "-ізми", парадигма, модернізм, епістема.

REFERENCES / СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Beaudrillard Jean. The System of Objects / Jean Beaudrillard. Lon- don: Verso, 1996. – 205 p. – P. 113.

2. Foucault Michel. The Archaeology of Knowledge / Michel Foucault. London: Tavistock Publications, 1972. ‒ pp. 147–149, 193–194.

3. Fallan  Kjetil.  Design  History:  Understanding  Theory  and  Method  / Kjetil Fallan. New York: Oxford Press, 2010.

4. Fallan Kjetil. Modernism or Modern ISMS? ‒ Notes on an Epistemo-

logical Problem in Design History / Kjetil Fallan // Nordic Journal of Architec- tural  Research,  17/4,  2004.  ‒  pp.  81–92.  [Elektronnyi  resurs]: -  Retrieved from http://arkitekturforskning.net/na/article/viewFile/219/182

 5. Feyerabend Paul. Against Method – Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge / Paul Feyerabend. London: NLB, 1974. ‒ P. 30.

6. Heskett John. Some Lessons of Design History, in A. Skjerven, ed. Designkompetanse  –  Utvkling,  forskning  og  undervisning  /  John  Heskett. Oslo: Oslo national Academy of Arts, 2005. – P. 13.

7. Jencks  Charles  A.  The  Language of  Post-Modern  Architecture  / A. Jencks Charles. London: Academy Editions, 1978. ‒ P. 9.

8. Kuhn  Thomas.  The  Structure  of  Scientific  Revolutions  /  Thomas Kuhn. Chicago: University of Chicago Press, 1970. ‒ P. 208.

9. Пигальская А. М. Подходы к конструированию истории дизайна и его практик [Електронний ресурс] / А. М. Пигальская // Культурологиче- ский  журнал.  ‒  2012,  № 1.  –  Режим  доступу:  http://www.cr- journal.ru/rus/journals/131.html&j_id=10

 © Буцикіна Є.О. 2018