Текст статті - PDF

УДК 130.2:304.4](4)

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.2(3).12

Д. Ю. Живоглядова, студентка філософського факультету

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА І МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ. СТВОРЕННЯ СПІЛЬНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

У статті проаналізовано потенціал взаємодії політики та менеджерської діяльності в сфері культури на основі досвіду організації та реалізації культурних проектів Євросоюзу. Мета статті - аналіз досвіду ЄС з організації та реалізації політики створення спільного культурного простору. Застосовуються історичний, системний, компаративний та типологічний методи аналізу. Основними висновками є: менеджерський досвід Європейського Союзу в сфері культури демонструє певні продуктивні результати, а також можливості оптимізації діяльності відповідних інститутів, способів і механізмів впровадження культурної політики. Ця продуктивність визначається намаганням під-тримувати кореляцію теоретичного і практичного рівнів політичної діяльності в сфері культури і, за рахунок цього, через конкретні програми, підтримувати і розвивати всі сектори культури. Досвід культурно-політичної діяльності ЄС засвідчує, що просування культурної політики повинно супроводжуватись розробкою нових концепцій управління сферою культури. Досвід Євросоюзу засвідчує, наскільки ефективність культурної політики безпосередньо залежить від якості менеджерських зусиль, які передбачають, зокрема, відбір саме таких форм і механізмів, які є найбільш прийнятними за своєю соціальною ціною і результатами. Ця соціальна ціна визначається спроможністю підвищувати рівень взаєморозуміння і консолідованості членів європейської спільноти, що, як засвідчують сучасні реалії, стає все більш складною проблемою. Майбутнє людства, окремих націй і народів залежить не тільки від їх економічного капіталу або природних ресурсів, а й від колективної здатності розуміти й передбачати зміни в навколишньому соціальному, культурному і природному середовищі – за допомогою освіти, наукових досліджень та обміну знаннями.

Ключові слова: Європейський Союз, культурна політика, менеджмент, культурний простір, культурні програми.

REFERENCES / СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. European  cultural  convention.Article  5.  [Elektronnyi  resurs]:  -  Retrieved from http://echr-base.ru/kultura.jsp

2. Kulturnaia  polytyka  [Electronic  resourse]  —Retreived  from http://www.lomonosovfund.ru/enc/ru/encyclopedia:01302:article?vnum=27500

3. Makarenko A. Yevropeiska informatsiina polityka / A.Ie.Makarenko. - K.: Nasha kultura i nauka, 2000. – 368 p.

4. Shore  C.  Building  Europe:  The  cultural  politics  of  European integration / C.Shore. – London and New York, Routledge, 2004. – 258 р.

5. Vostriakov.  L.  Kulturnaia  polytyka:  kontseptsyy,  poniatyia, modely. [Electronic  resourse]  /  L. Vostriakov.  —  Retrieved  from http://www.cpolicy.ru/analytics/80.html

Живоглядова Д.Ю., 2018.