Назад до випуску

Текст статті - PDF

УДК 1(091)(477)

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.1(4).06

В. В. Співак, канд. філос. наук, доц. Академія Державної пенітенціарної служби,

вул. Гонча, 34, м. Чернігів, 14000, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

СПАДЩИНА АНТОНІЯ РАДИВИЛОВСЬКОГО: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Стаття присвячена огляду стану та перспектив дослідження проповідницької спадщини Антонія Радивиловського. Показано, що на сьогодні вітчизняна наука має досить значний досвід дослідження проповідей Антонія Радивиловського. Це праці літературознавців і мовознавців(С. Азовцевої, І. Ісіченка, В. Крекотня, М. Марковського, О. Ніки), істориків (Дж. Броджі Беркофф, М. Грації Бартоліні, М. Костомарова), філософів(Л. Довгої). Однак більшість його проповідей досі залишаються поза увагою науковців. Встановлено, що дослідження текстів Антонія Радиви-ловського здебільшого носять фрагментарний характер та стосуються літературних якостей творчості проповідника. Натомість філософська складова його текстів є малодослідженою та потребує детальної уваги як найбільш перспективний напрямок вивчення текстів Антонія Радивиловського.

Ключові слова: історія філософії, українська філософія, бароко, проповідь, стан дослідження.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азовцева С. В. "Слово на вознєсєнїє господнє" Антонія Радиви- ловського як приклад барокової проповіді / С. Азовцева // Філологічні трактати. – 2014. – Т. 6. ‒ No 2. – С. 64–68.

2.Азовцева С. Творчість Антонія Радивиловського в історико- літературних працях XIХ–ХХІ століть / С. Азовцева // Наукові записки ТНПУ. Серія: Літературознавство. – 2012. ‒ No 34. – С. 143–148.

3. Аскоченский В. И. Киев с древнейшим его училищем Академиею. / В. И. Аскоченский. – Киев : в Унив. тип., 1856. – С. 164.

4. Білецький О. Хрестоматія давньої української літератури / О. Бі- лецький. – К.: Радянська школа, 1967. – С. 321–322.

5. Говорский К. Радивиловский Антоний (Краткий биограф. очерк) / К. Говорский // Вестн. Зап. Рос. – 1864. – Т. I. – Октябрь. – С. 183.

6. Грицай М. С. Давня українська література / М. С. Грицай, В. Л. Микитась, Ф. Я. Шолом. – К.: Вища школа, 1989. – 414 с.

7. Денисюк В. В. Образ воїна крізь призму барокової фразеології (на ма- теріалі проповідей Антонія Радивиловського) / В. В. Денисюк // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. пр. ‒ Вип. 27. – Харків: Вид-во ХНПУ, 2009. – С. 3–13.

8. Довга Л. М. Уявлення про гріх та чесноту в українських текстах XVII ст. / Л. М. Довга // Соціум. – 2003. – Вип. 3. – С. 241–248.

9. Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов / за ред. М. К. Наєнка. – Київ: Femina, 1995. – 538 с.

10. Ісіченко І. Історія української літератури: епоха бароко XVII – XVIII ст. / І. Ісіченко. – Львів, Київ, Харків: Святогорець, 2011. – 568 с.

11. Ісіченко І. Конотаційна перспектива євангельського тексту в пасійних проповідях Антонія Радивиловського [Електронний ресурс] / І. Ісіченко // Медієвіст: латиномовна українська література. – Дата надходження: 27 бе- резня, 2017. – Режим доступу: http://www.medievist.org.ua/2017/03/blog- post_27.html

12. Кагамлик С. Р. Високе Слово Антонія Радивиловського / С. Р. Ка- гамлик // Український церковно-історичний календар ‒ 2003. – К., 2003. – С. 99–101.

13. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее глав- нейших деятелей. – Книга 2. XVII столетие / Н. И. Костомаров. – М.: Книга, 1990. – 538 с.

14. Крекотень В. І. Антоній Радивиловський про ораторське мистецтво / В. І. Крекотень // Радянське літературознавство. – 1959. – No 5. – С. 39–49.

15. Крекотень В. І. Оповідання Антонія Радивиловського В. І. Крекотень – К.: Наукова думка, 1983. – 408 с.

16. Левченко-Комісаренко Т. Топіка сакральних імен у проповідях Антонія Радивиловського / Т. Левченко-Комисаренко // Літературознав- чі обрії. Праці молодих учених. – 2006. – Вип. 11. – С. 125–128.

17. Максимчук О. Мотив пошуку коханого у проповідях Антонія Ра- дивиловського і діалогах Григорія Сковороди / О. Максимчук // Переяс- лавські Сковородинські студії. – 2013. – Вип. 2. – С. 66–71.

18. Марковский М. Н. Антоний Радивиловский, южнорусский пропо- ведник XVII века / М. Н. Марковский. – К.: Тип. Имп. Ун- та св. Владимира В. И. Завадского, 1894. – 187 с.

19. Мицик Ю. Із листування духівництва 1660-х рр. / Ю. Мицик // УІЖ. – 2017. – No 3. – С. 148–156

20. Мицик Ю. Нововиявлені листи православних ієрархів XVII ст. / Ю. Мицик // УІЖ. – 2014. – No 6. – С. 165–178.

21. Огоновський О. Історія літератури руської [української] / О. Ого- новський. – фотопередрук з вид.1887 р. – Мюнхен, 1992. – С. 318–31.

22. Торочинский А. Проповеди Антония Радивиловского / А. Торочинский // Руководство для сельских пастырей. – 1876. – Т. 2. – No 30. – С. 370–379.

23. Ушкалов Л. Сковорода й Антоній Радивиловський / Л. Ушкалов // Ушка- лов Л. Григорій Сковорода: семінарій. – Харків: Майдан, 2004. – С. 322–323.

24. Филарет, епископ Харьковский. Обзор русской духовной литера- туры (862–1720) / Филарет, епископ Харьковский. – СПб: Типография Императорской Академии Наук, 1857. – С. 204.

25. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко. – Львів: Накладом Укр.-рус. вид. спілки, 1910. – V, 444 с.

26. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до до- би реалізму) / Д. Чижевський. – Нью-Йорк: УВАН, 1956. – 511 с.

27. Чижевський Д. І. Історія української літератури / Д. І. Чижевський. – K: Видавничий центр "Академія", 2003. – 568 с.

28. Чухліб Т. В. Антоній Радивиловський / Т. В. Чухліб / Києво- Могилянська академія в іменах. XVII–XVIII ст. – Енциклопедичне видан- ня. – К.: КМ Academia, 2001. – С. 451.

29. Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ–ХVІІІ століть: [у 2-х кн.]. / В. Шевчук. Кн. 2: Розвинене бароко. Пізнє бароко. – К. : Либідь, 2005. – С. 72.

30. Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVIII ст. / Н. Яковенко. – К.: Laurus, 2012. – 472 с.

31. Brogi Bercoff Giovanna. The Sermons of Antoniy Radyvylovs’kyj: History, Culture, Mentality / Giovanna Brogi Bercoff // Theatrum humanae vitae. – К.: Laurus, 2012. – С. 414–424.

© В. В. Співак, 2019