Назад до випуску

Текст статті - PDF

О. Д. Рихліцька, канд. філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

оЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФЕНОМЕН МІСТА: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ

У статті здійснюється теоретичний та практичний аналіз сучасних підходів до вивчення міста та міської культури. Місто в до- слідженні розуміється як особливий феномен, що онтологічно зумовлює форму і зміст культур в різноманітних проявах соціокульту- рної практики. Наводяться основні фактори, що впливають на розвиток міста та міської культури, а саме: глобалізаційні процеси, споживчий характер, гастрономічні символи та особливе значення механізмів культурної спадщини та навколишнього середовища. Стверджується, що формування міської ідентичності може відбуватися за кількома основними напрямками, які не збігаються з на- прямком консолідації спільнот, в контексті зростання поляризації та розриву комунікації між життєвим світом різних категорій місь- ких жителів. Акцентується увага на невідворотних процесах у розвитку сучасних мегаполісів в цілому – спотворенні, відчуженні, те- хніцизмі та наслідках природоруйнівної сили. Продемонстровано досвід гармонійного конструювання міського середовища, практики його створення та вплив на міжлюдську взаємодію, що потребує соціокультурних перетворень.

Ключові слова: місто, міська культура, міський простір, урбанізм, екомісто, візуальна екологія.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / Пер. с англ. / З. Бауман / ‒ М.: Издательство "Весь Мир", 2004. ‒ 188 с.

2. Бодрийяр Ж. Город и ненависть / Ж. Бодрийяр [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ruthenia.ru/logos/number/1997_09/ 06.htm

3. Ваганов А. Планета городского типа / А. Ваганов // Независи- мая газета. – 12.04.2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ng.ru/telecom/2007-12-04/9_gorod.html.

4. Визуальная антропология: городские карты памяти / Под ред. П. В. Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой. ‒ М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. ‒ 312 с.

5. Вирт Л. Урбанизм как образ жизни / Луис Вирт // Вирт Л. Избранные работы по социологии. – М.: РАН ИНИОН, 2005. – С. 93–118.

6. Груза И. Теория города / пер. с чеш. Л. Б. Мостовой / И. Груза. ‒ М.: Стройиздат, 1972, ‒ 246 с.

7. Дуцев М. В. Современный город как пространство диалога / М. В. Дуцев // Современная архитектура мира. ‒ M., 2012. ‒ Вып. 2, С. 221‒244.

8. Исследования города в ХХ в.: Многообразие познавательных и управленческих практик // Социальные и гуманитарные науки (Сер. 11. Социология). – М.: ИНИОН РАН, 2007. – No 2. – С. 54–55.

9. Линч К. Образ города / перевод с английского В. Л. Глазычев; состав. А. В. Иконников; под редакцией А. В. Иконникова / К. Линч. ‒ М.: Стройиздат, 1982. ‒ 328 с.

10. Лотман Ю. Архитектура в контексте культуры / Ю. Лотман // Семиотика. ‒ СПб.: Искусство, 2000. ‒ 704 с.

11. Мамфорд Л. Культура городов. [Електронний ресурс] / Л. Мамфорд. ‒ Режим доступу: www.slideshare.net/ssuser9fc5af/ss- 9744340

12. Матяш С. В. Человек в городе: социологические очерки / С. В. Матяш. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 221 с.

13. Проeкт: Which place looks safer? // Place pulse. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://pulse.media.mit.edu

14. Стил К. Голодный город: Как еда определяет нашу жизнь / К. Стил. – М.: Strelka Press, 2014. – 456 с.

15. Трубина Е. Г. Город в теории: опыт осмысления пространства / Е. Г. Трубина. ‒ М.: Новое литературное обозрение, 2011. ‒ 520 с.

16. Флорида Р. Кто твой город? Креативная экономика и выбор места жительства / Р. Флорида – М.: Strelka Press, 2014. – 368 с.

17. Zukin, Sharon. The Cutures of Cities / Sharon Zukin. – Wiley, 1996. – 328 p.

© О. Д. Рихліцька 2019