Назад до випуску

Текст статті - PDF

В. Е. Туренко, канд. філос. наук, мол. наук. співроб.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

НІЖНІСТЬ ЯК АТРИБУТ РОМАНТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЛЮБОВІ: СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ

У статті на основі класичних та сучасних філософських напрацювань концептуалізується ідея ніжності як одного з ключових ат- рибутів дискурсу романтичної культури любові. Автор відзначає, що ідея близької спорідненості любові і ніжності сягає часів Антич- ності, а саме платонівського "Бенкету". Через детальний аналіз фрагмента даного діалогу [Symp.195d-e] обґрунтовується думка, що,проявляючи себе як атрибут любові, ніжність має потужний гносеологічний потенціал, що виражається у можливості більш глибоко пізнавати Іншого. З урахуванням розрізнення вербального і невербального аспектів прояву ніжності у романтичній культурі любові висвітлюються їхні спільні та відмінні риси. Якщо вербальний аспект – це не просто слова, епітети або метафори, а елементи вла-ди, то невербальні прояви ніжності визначаються як свого роду "слова, промова" до Іншого. Детальне розкриття феноменології ніж- ності доводить, що вона має інтеріорний та екстеріорний рух, відтак є потреба не лише дарувати ніжність, але й приймати від тієї особистості, яку ми любимо.

Ключові слова: ніжність, романтична культура любові, влада, доторк, мова, шкіра, вразливість.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Барт Р. Фрагменты речи влюбленного / Р.Барт. – М.: Ad Marginem, 1999. – 432 с.

2. Барт Р. Фрагменты речи влюбленного (неизданные страницы) [Електронний ресурс] / Р. Барт. ‒ Режим доступу: magazines.russ.ru/ nlo/2011/112/ba2.html

3. Батай Ж. Проклятая часть. Сакральная социология / Ж. Батай / Пер. с фр.; сост. С. И. Зенкин.– М.: Ладомир, 2006. – 742 с.

4. Бубер М. Я и Ты / М. Бубер. Два образа веры. – М.: Республика, 1992. – С. 16‒92.

5. Гильдебранд Д. фон. Метафизика любви / Д. фон Гильдебранд; пер. с нем. А. И. Смирнов. ‒ СПб .: Алетейя, 1999. ‒ 628 с.

6. Иоанн Павел ІІ. Нежность и чувственность [Електронний ре- сурс] / Любовь и ответственность. – М.: Круг, 1993. ‒ Режим досту- пу: agnuz.info/app/webroot/library/158/239/page43.htm

7. Камю А. Записки абсурдиста / А. Камю. – М.: АСТ, 2011. – 288 с.

8. Кушнир Н. И. Невербальные контексты коммуникации и их роль в речевых актах (коммуникативная ситуация "объяснение в любви") / Н. И. Кушнир / Вісник КНУ ім. Т. Г. Шевченка; Літературознавство, Мо- вознавство, Фольклористика. ‒ Вип. 14. ‒ 2003. – С. 52‒56.

9. Малахов В. А. Погляд на любов / В. А. Малахов. Етика спілку- вання: навчальний посібник. – К.: Либідь, 2006. – С. 362–369.

10. Малахов В. А. Уязвимость любви / В. А. Малахов // Вопросы философии. – 2002. – No 10. – С. 231‒237.

11. Померанц Г. С. Круг нежности [Електронний ресурс] / Г. С. Померанц. ‒ Режим доступу: http://www.psychologies.ru/observers/ pomerants-grigoriy/krug-nejnosti/

12. Пушкарев Е. З. Фрейд о любви [Електронний ресурс] / Е. Пушкарев. ‒ Режим доступу: http://www.lyubi.ru/psy60.php

13. Соловьева С. В. Феномены власти в бытии человека / С. В. Соловьева: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. философ. наук. 09.00.11 – социальная философия. – Самара, 2010. – С. 25‒26.

14. Эпштейн М. Н. Пять аспектов любви / М. Н. Эпштейн // Большая книга о любви / Сост. Л. Борманс. – М.: Эксмо, 2015. – С. 57‒59.

15. Эпштейн М. Н. Четыре слагаемых любви // Человек. ‒ 2006. ‒ No 2. ‒ С. 82‒96.

16. Clardy J. L. On tenderness [Електронний ресурс]. ‒ Режим дос- тупу: https://www.academia.edu/8138282/On_Tenderness

© В. Е. Туренко 2019