Назад до випуску

Текст статті - PDF

Р. Д. Фанагей, студент відділення культурології, ОР "Магістр",

філософський факультет Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

ПРАКТИКИ ТА РЕЖИМИ БАЧЕННЯ СУЧАСНОГО УРБАНІСТИЧНОГО ПРОСТОРУ

Стаття присвячена культурологічному аналізу впливу теорії постфордизму, що розглядає постфордистське виробництво із постіндустріальною технологією як основу відтворення індустріального виробництва на глобальному рівні та відтворення капіталістичних суспільних відносин після кризи фордистського способу виробництва та споживання. Досліджується абстрактний соціальний простір міста, який формується за рахунок абстрагування праці та фетишизації речі на рівні практики та формування візуально-геометричної репрезентації простору із репресивною по відношенню до реальності силою знаку.

Здійснено аналіз дискурсу довкола міського абстрактного простору, пов'язаного із ідентичністю буржуазного класу та необхідністю утворення ієрархізованої гомогенної просторової текстури виробництва. А також постфордистської глобалізації та постіндустріалізації, що призвели до зміни функції та структури міста при головній ролі постмодерністського режиму сигніфікації як логіки пізнього капіталізму в умовах програмованого споживання.

Ключові слова: урбаністичний простір, практика, режим бачення, архітектура, постіндустріалізм, постфордизм.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Вирт Л. Урбанизм как образ жизни / Луис Вирт. // Избранные работы по социологии: Сб. переводов / Луис Вирт. – Москва: ИНИОН РАН, 2005. ‒ С. 93‒118.

2. Гартман Д. Постмодернизм или логика культуры постфордиз- ма? / Дэвид Гартман. // Постфордизм: концепции, институты, практики. – Москва: РОССПЭН, 2015. ‒ С. 18‒52.

3. Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь / Георг Зиммель. // Логос. – 2002. – No3.

4. Каминер Т. Кризис планирования и постфордистский город / Тал Каминер. // Постфордизм: концепции, институты, практики. – Моск- ва: РОССПЭН, 2015. ‒ С. 137‒156.

5. Лефевр А. Производство пространства / Анри Лефевр. – Моск- ва: StrelkaPress, 2015. – 432 с.

6. Леш С. Соціологія постмодернізму / Скот Леш. – Львів: Кальва- рія, 2003. – 344 с.

7. Парк Р. Э. Город: Предложения по исследованию человече- ского поведения в городской среде / Роберт Эзра Парк // Избранные очерки: Сб. переводов / Роберт Эзра Парк. – Москва: ИНИОН РАН, 2011. – (Теория и история социологии). ‒ С. 19‒57.

8. Сойа Э. Как писать о городе с точки зрения пространства? / Эдвард Сойа. // Логос. – 2008. – No3. ‒ С. 130‒140.

9. Харви Д. Городской опыт [Електронний ресурс] / Дэвид Харви. – Режим доступу: http://www.redflora.org/2012/10/blog-post.html

© Р. Д. Фанагей 2019