Назад до випуску

Текст статті - PDF

УДК 159.9:629.735 (043.2)

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.2(5).14

Ф. П. Власенко, канд. філос. наук, доц.,

Є. В. Левченюк, канд. філос наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ТА КІБЕРКУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Метою статті є здійснити соціально-філософську концептуалізацію феномена інформаційної культури та кіберкультури як новітніх чинників, що обумовлюють розвиток сучасного суспільства. Автори довели, що концепти інформаційної культури та кібер-культури постають єдністю смислів теоретичних узагальнень щодо розуміння сутності сучасного суспільства. Обґрунтовано, що головною умовою та наслідком розвитку сучасного суспільства є виникнення інформаційної культури і кіберкультури, які виступають єдністю ціннісних взірців технічного, інформаційного та технологічного рівнів розвитку цивілізації, що одночасно формує новий тип людини, яка реалізується у двох вимірах – реальному (фізичному, соціальному) та віртуальному. Сучасне суспільство знаходить- ся у стані докорінних, масштабних, системних перетворень, наслідком яких є новий етап розвитку відношень "людина–світ", "люди- на–суспільство", "людина–людина". Прогресивні здобутки техносфери кінця ХХ ‒ початку ХХІ ст. створили нові умови розвитку сус- пільства і людини. Ці досягнення одночасно як ускладнили, так і спростили соціальні зв'язки і відношення. Так з'явились і розвивають- ся – електронна економіка, електронна освіта, електронна система державного управління, електронний туризм та ін. Разом з тим культура набуває нового виміру розвитку. Вона переноситься у сферу Інтернету, мережевих співтовариств і характеризується як інформаційна культура, кіберкультура, що формує якісно новий світогляд з відповідними ціннісними установками, нормами, соціаль- ними ролями і моделями поведінки сучасної людини.

Ключові слова: культура, інформаційна культура, кіберкультура, суспільство, сучасне суспільство.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бодрийяр Ж. Система вещей: пер. с французского и сопроводи- тельная статья С. Зенкина / Ж. Бодрийяр. – М.: Рудомино, 2001. – 219 с.

2. Воронкова В. Г. Формування інформаційної культури особи- стості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві / В. Г. Воронкова. // Збірник наукових праць "Гілея: науковий вісник". Філософські науки. ‒ 2014. ‒ Вип. 86. – С. 198–203.

3. Дери М. Скорость убегания: киберкультура на рубеже веков [Електронний ресурс] / М. Дери [пер. с анг. Т. Парфеновой]. ‒ Екате- ринбург: УльтраКультура; М: АСТ МОСКВА, 2008. – Режим доступу: http:marsexx.ru/lit/deryescape.html

4. Десятерик Д. Віртуальна реальність [Електронний ресурс] / Д. Десятерик. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ cuspilstvo/virtualna-realnist

5. Иванов Д. В. Виртуализация общества / Д. В. Иванов. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2002. ‒ 224 с.

6. Иванов М. С. Психология самореализации личности в компью- терной игровой деятельности / М. С. Иванов. – Кемерово: Кузбас- свузиздат, 2008. – 151 с.

7. Кириллова Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну: монография (2-е изд., перераб. и доп.) / Н. Б. Кириллова. – М.: Акаде- мический Проект, 2006. – 448 с.

8. Корабльова В. М. Соціальні смисли ідеології: монографія / В. М. Корабльова. – К.: ВАДЕКС, 2014. ‒ 349 с.

9. Куриленко І. А. Посткультура / медіакультура / кіберкультура / транскультура / протокультура: аспекти термінологічної семантики / І. А. Куриленко // Культурологія. ‒ Вип. 60. – С. 68–76.

10. Кутырёв В. Время Mortido / В. Кутырёв. ‒ С-Пб.: Алетейа. Се- рия (Тела Мысли), 2012. ‒ 336 с.

11. Милитарев В. Ю. Информационная культура эпохи НТР / В. Ю. Милитарев, И. М. Яглом // Информатика и культура. – Новоси- бирск: Наука, Сибирское отделение, 1990. – С. 94–108.

12. Негодаев И. А. Информатизация культуры / И. А. Негодаев // Общественные науки, 2004. ‒ No 3. ‒ С. 106–112.

13. Носов Н. А. Виртуальная психология / Н. А. Носов. – М: Ар- граф, 2000. – 432 с.

14. Ортега-і-Гассет Х. Бунт мас: пер. з іспанської В. Бурггардт / Х. Ортега-і-Гассет. – К.: Основи, 1994. – 424 с.

15. Петлин М. А. Постмодерная культура – киберкультура / М. А. Петлин // Омский научный вестник, 2013. ‒ No 5 (122). ‒ С. 121–124.

16. Рамський Ю. С. Формування інформаційної культури особи – пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності / Ю. С. Рамський // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004 – Вип. 8. ‒ C. 19‒42.

17. Скворцов Л. В. Информационная культура и цельное знание: избранные труды / Л. В. Скворцов; РАН ИНИОН. – М., 2001. – 288 с.

18. Соловьев А. В. Динамика культуры информационной эпохи: монография / А. В. Соловьёв. Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина. ‒ Рязань, 2009. ‒ 228 с.

19. Уэбстер Ф. Теории информационного общества [пер. с англ.] / Ф. Уэбстер. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400 с.

20. Шрейдер Ю. А. Проблемы развития инфосреды и интеллект специалиста / Ю. А. Шрейдер // Интеллектуальная культура специали- ста. – Новосибирск: Наука, 1988. – С. 110‒136.

21. Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. ‒ Wash.: WorldFuture Soc., 1983. – 178 p.

© Ф. П. Власенко, Є. В. Левченюк 2019