Назад до випуску

Текст статті - PDF

УДК 379.8 + 791.6

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.2(5).15

А. В. Мішустіна, магістр культурології

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ГЛЯДАЦЬКІ ПРАКТИКИ СПОЖИВАННЯ СЕРІАЛІВ

Стаття присвячена аналізу глядацьких практик споживання серіалу як типу візуальної культури Постмодерну. Розглядаються параметри трансформації візуальних практик Модерну та їхня роль у зміні антропологічної моделі в контексті формування культур- ної індустрії серіалу. Постулюється значення споживання серіалів як типу постмодерної індустрії культури, що виробляє людину як глядача серіалу. Виявляються такі зображальні засоби серіальної індустрії, як спойлер, саспенс, "пасхалка", які продукують постмо- дерні види глядацької інтерактивності. Звернення до базових концептів філософії Постмодернізму дозволяє автору дослідити на- ступні трансформації настанов глядацьких практик споживання серіалу: фрагментарність на відміну від послідовної та завершеної системи як модерної форми ієрархії, виступ проти конвенційних авторитетів – "смерть автора", іронічність, рівна участь у грі ав- торів та споживачів.

Ключові слова: серіал, Постмодерн, візуальні дослідження, глядацькі практики споживання, культурна індустрія.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт. – Москва: Универс, Прогресс, 1994. – 616 с.

2. Беленький Ю. Становление жанров отечественных сериалов: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. искусствоведения / Ю. Беле- нький. – Москва, 2012. ‒ 31 с.

3. Береснева Н., Кокарева Е. Развитие идеи "смерти автора" / Н. Береснева, Е. Кокарева // Исторические, философские, политиче- ские и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2012. – С. 34–37.

4. Биричева Е. В. Новый концепт субъекта: приспособление / Е. Биричева // Исторические, философские, политические и юридиче- ские науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и прак- тики. – 2012. – No 10 (24). – С. 41–50.

5. Вознесенська О. Система ціннісних орієнтацій персонажів су- часних телесеріалів як чинник формування цінностей дітей та молоді / О. Вознесенська // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей. – Київ: Міленіум, 2013. – С. 294‒302.

6. Захарченко Н. Принцип сериальности как способ организации современного телевизионного контента [Електронний ресурс] / Н. Заха- рченко // Вестник Волжского университета имени И. Н. Татищева. – 2017. – No 2. ‒ Том 1. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/ printsip-serialnosti-kak-sposob-organizatsii-sovremennogo-televizionnogo- kontenta.

7. Куренной В. Теория "большого сериального взрыва" [Елект- ронний ресурс] / В. Куренной. – 2014. – Режим доступу: https://postnauka.ru/ lectures/30269.

8. Леш С. Соціологія постмодернізму / С. Леш. – Львів: Кальварія, 2003. – 344 с.

9. Лучинская Е. Диалогизация как принцип интертекстуальности в постмодернистском дискурсе / Е. Лучинская // Теория и практика обще- ственного развития. – 2012. – No 3. – С. 386–388.

10. ПавловаО.Ю.Оптикарежимівсигніфікаціївпостмодерністському концепті С. Леша: соціокультурний вимір / О. Павлова // Наукові записки НАУКМА. Теорія та історія культури. – 2017. – Том 191. – С. 13–18.

11. Певзнер К. П. Интеграция стилей жизни и потребления сериа- лов (на примере студентов в г. Санкт-Петербурге) [Електронний ресурс] / К. Певзнер. – 2017. – Режим доступу: http://fizkultika.ru/integraciya-stilej- jizni-i-potrebleniya-serialov.html.

12. Собуцький М. Серіальна продукція: питання референції / М. Собуцький // Магістеріум. Культурологія. ‒ 2017. ‒ Вип. 68. ‒ С. 32‒35.

13. Степанова И. Недетерминируемое социальное поведение "молчаливого большинства" в концепции Ж. Бодрийяра / И. Степанова // Вестник Курганского государственного университета. – 2016. – No 1. – С. 70‒72.

14. Фуко М. Око власти [Електронний ресурс] / М. Фуко. – Режим доступу: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Fuko_intel_power/ Fuko_12.php

15. Хассан И. К концепции постмодернизма [Електронний ресурс] / И. Хассан.– Режим доступу: http://culturolog.ru/content/view/2765/

16. Хитров А. Сериалы – это ключевая форма современной куль- туры [Електронний ресурс] / А. Хитров. – Режим доступу: https://postnauka.ru/talks/43769.

17. Хренов H. Восприятие многосерийного телефильма как соци- ально-психологическая проблема // Многосерийный телефильм: Исто- ки. / Н. Хренов // Практика. Перспективы. – Москва: Искусство, 1976. – С. 109–131.

18. Bourdieu, Pierre. On Television / P. Bourdieu. ‒ New York: The New Press: 1998. – 104 р.

19. Flisfeder M. The Hysterical Sublime: Black Mirror, Playtest, and the Crises of the Present / M. Flisfeder // Black Mirror and Critical Media Theory. – Lanham, MD: Lexington, 2018. – Retrieved from: https://www.academia.edu/34504811/The_Hysterical_Sublime_Black_Mirror _Playtest_and_the_Crises_of_the_Present

20. Gray J. & Mittell J. Speculation on Spoilers: Lost Fandom, Narrative Consumption and Rethinking Textuality [Електронний ресурс] / J. Gray, J. Mittell // Particip@tions. – 2007. – Retrieved from: http://www.participations.org/Volume%204/Issue%201/4_01_graymittell.htm.

21. Wojtyna M. Solidarity, Dystopia, and Fictional Worlds in Contemporary Narrative TV Series / M. Wojtyna // Beyond Philology. – 2018. – No 15/3. – P. 163–180.

© А. В. Мішустіна 2019