Текст статті - PDF (мова українська)

УДК 7.01:32.019.5 

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2017.1.01

І. А. Бондаревська, д-рфілос. наук, проф. 

Національний університет "Києво-Могилянська академія" 

вул. Григорія Сковороди, 2, Київ, 04655, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

МЕЖІ МИСТЕЦТВА

 У статті розглянуто питання розмежування мистецтва і немистецтва як актуальне для сучасної культури. Аналіз здійснено з по-силанням на номіналістичну теорію Тьєррі де Дюва, в якій висунуто ідею імені мистецтва як перформативу, що здійснює досліджуване розмежування. Сам акт іменування регулюється естетичним судженням, яке зберігає свої традиційні характеристики і функції, але змі-нює сам предмет. Наша мета– перевірити ці теоретичні припущення. На підставі аналізу ми доводимо, що перформативна сила імену-вання мистецтвом обумовлена не естетичною природою судження, а соціальними та культурними чинниками, а судження про мистецт-во і судження про красу є відмінними за своєю суттю. Причому судження"це– мистецтво" належить розглядати як політичне, оскільки воно регулює не лише розмежування мистецтва і немистецтва, але й розмежування соціальних позицій та прав на судження. 

Ключові слова: Тьєррі де Дюв, межі мистецтва, мистецтво, немистецтво, естетика, політика, мистецтво як соціальна система, естетичне судження.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Арсеньев П.  Как  совершать  художественные  действия  с  помо-щью  слов  (Тьерри  де  Дюв.  Живописный  номинализм)  /  П. Арсеньев  // Логос. – № 4 – М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. – С. 225–234. 

2. Бурдье П. Исторический генезис чистой эстетики. Эссенциалистский анализ  и  иллюзия  абсолютного  [Електронний  ресурс]  /  П. Бурдье  // Новое литературное  обозрение.  –  2003.  –  №  60.  –  Режим  доступу: http://magazines.russ.ru/nlo/2003/60/burd-pr.html 

3.  Гумбрехт Г. У.  Похвала  спортивній  красі  /  Г. У. Гумбрехт.  – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – 216 с. 

4.  Дюв Т. де.  Авангард  и  потеря  ремесла  –  простое  обьяснение  / Т. де Дюв // Философский журнал. – 2013. – № 1 (10). – С. 89–96. 

5.  Дюв Т. де.  Глокальное  и  сингуниверсальное.  Размышление  об искусстве и культуре в глобальном мире [Електронний ресурс] / Т. де Дюв // 

Художественный журнал. – № 84, 2011. – Режим доступу: http://moscowartmagazine.com/issue/13/article/177 

6. Дюв Т. де. Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность / Т. де Дюв. – М.: Изд. Института Гайдара, 2012 –368 с. 

7.  Дюв Т. де.  Именем  искусства.  К  археологии  современности  / Т. де Дюв. – М.: Изд.дом Высшей школы экономики, 2014. – 192 с. 

8.  Ортега-и-Гассет Х.  Дегуманизация  искусства  /  Х. Ортега-и-Гассет  //  Самосознание  европейской культуры ХХ в. – М.: Изд-во политической литературы, 1991. – С. 230–263. 

9.  Danto A.  The  Artworld  /  A. Danto  //  The  Journal  of  Philosophy.  – 1964. – Vol. 61, Issue 19. – Р. 571–584. 

10.  Luhmann N.  Art  as  a  Social  system  /  N. Luhmann.  –  Stanford,Stanford University Press, 2000 – 422 р. 

11. Nehamas A. Only Promise of Happiness / A. Nehamas. – Princeton and Oxford: Princeton University Press. – 2007. – 186 p. 

12.  Shiner L.  The  Invention  of  Art.  A  Cultural  History  /  L. Shiner.  – Chicago, University of Chicago Press, 2001. – 352 р.

© Бондаревська І. А., 2017 

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017