Випуск №1(6) 2020

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.1(6).05

УДК 165.0:81'22

Г. Д. Миленька, д-р мист., проф.

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого,

вул. Ярославів Вал, 40, м. Київ, 01054, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

"ЛАОКООН" Г. Е. ЛЕССІНГА: ПОТЕНЦІАЛ СЕМАНТИЧНОГО ПІДХОДУ

У статті розглянуто теоретичні дослідження, присвячені безпосередньо критичному осмисленню теорії знаків Г.Е.Лессінга. Зіставлені різні погляди на семантичний аспект його трактату "Лаокоон" в естетичній думці ХVІІІ‒ХХ ст., внаслідок чого виявлено дискусійний характер авторських підходів до обґрунтованої Лессінгом семан- тичної різниці між видами мистецтва.

Здійснена спроба проаналізувати погляди на теорію знаків Г. Е. Лессінга, що викладені у працях Й. Г. Гердера ("Критичні ліси"), Р. Інгардена ("Дослідження з естетики") і Є. Басіна ("Мистецтво і комунікація"), які присвячені безпосередньо дослідженню семантичної проблематики "Лаокоона". У зіставленні позицій Є. Басіна і Р. Інгардена щодо теорії знаків Лессінга виявлено дискусійний характер їхніх суджень стосовно обґрунтованої у "Лаокооні" специфіки знаків, які використовуються у поезії. У статті також вперше розглянуті міркування Лессінга щодо можливості з'єднання різних видів мистецтва, обмеженість сполучення яких залежить від специфіки знаків, що використовуються тим чи іншим видом мистецтва, а також підкреслено продуктивність закладеної німецьким мислителем ідеї.

Ключові слова: семантичний аспект, знаки, поезія, живопис, музика, просторове мистецтво, часове мистецтво, види мистецтва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового киноискусства / Б. Балаш [пер. с нем. М. П. Брандес. Общая редакция и предисловие Р. В. Юренева]. – М.: Прогресс, 1968. – 328 с.

2. Балаш Б. Культура кино / Б. Балаш [пер. с нем., под ред. и с предисл. А. Пиотровского]. – Л.-М.: Госиздат, 1925. – 96 с.

3. Басин Е. Я. Искусство и коммуникация: очерки из истории фило- софско-эстетической мысли / Е. Я. Басин – М.: МОНФ, 1999. – 240 с.

4. Вартанов Ан. Образы литературы в графике и кино / Ан. Вартанов – М: Изд-во Академии наук СССР, 1961. – 312 с.

5. Гердер И. Г. Избранные сочинения / И. Г. Гердер [вст. статья В. М. Жирмунского]. – М.-Л.: Художественная литература, 1959. – VІІ‒LІХ, 392 с.

6. Гулыга А. В. Гердер / А. В. Гулыга [Издание 2-е, доработанное] – М.: Мысль, 1975. – 181 с.

7. Ингарден Р. Исследования по эстетике / Р. Ингарден. – М.: Издательство иностранной литературы, 1962. – 572 с.

8. Кассирер Э. Философия Просвещения / Э. Кассирер [Пер. с нем.] – М.: Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2004. – 400 с. (Серия "Книга света").

9. Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии / Г. Э. Лессинг [редакция, вст. статья Г. М. Фридлендера ]. – М.: Худо- жественная литература, 1957.– 519 с.

10. Поляков М. В мире идей и образов. Историческая поэтика и те- ория жанров / М. Поляков. – М.: Советский писатель, 1963. – 367 с.

11. Реале Дж. и Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней В 4 т. / Дж. Реале и Д. Антисери. ‒ Т. 3. ‒ СПб.: Пневма, 2010. – 868 с.

© Г. Д. Миленька 2020