Випуск №1(6) 2020

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.1(6).09

УДК 1(091)(477)

В. Е. Туренко, канд. філос. наук, молодш. наук. співроб.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Н. В. Ярмоліцька, канд. філос. наук, наук. співроб.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФІЛОСОФСЬКА ЕКСПЛІКАЦІЯ КУЛЬТУРИ У ТВОРЧОСТІ В. ІВАНОВА ТА О. ЯЦЕНКА

У статті робиться спроба висвітлення розуміння культури у спадщині відомих українських радянських філософів другої половини ХХ ст. – Вадима Іванова та Олександра Яценка. Обґрунтовується теза, що філософське осягнення культури, безперечно, не було в центрі уваги досліджуваних вітчизняних мислителів. Однак, розробляючи ті чи інші концепції, вони торкалися рефлексій стосовно феномену культури, що виявилися важливими для розвитку філософської традиції в Україні. Доводиться, що для В. Іванова культура постає одним з найбільш суттєвих факторів людської самореалізації та самоздійснення. Особливо важливо підкреслити, що культура в українського радянського філософа поєднана з осягненням такого феномену, як "суспільнісність". Виявлено, що О. Яценко наголошує на тісному взаємозв'язку культури та цілепокладання та ідеалів. На його думку, культура, будучи соціальним явищем, і є однією з ключових форм, в якій людина здатна себе реалізувати та втілити свої цілі та ідеали.

Ключові слова: В. Іванов, О. Яценко, культура, українська радянська філософія, радянські мислителі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Альчук М. Володимир Шинкарук. До питання про методологію гуманітарних наук / М. Альчук // Філософсько-антропологічні студії'2012 "Творча спадщина В. І. Шинкарука та сьогодення (До 80-ліття від дня народження)". Частина 2. – К.: Стилос, 2012. – С. 61‒70.

2. Андрущенко В. П. Поняття культури: філософський дискурс на рубежі століть / В. Андрущенко // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер.: Філософія, педагогіка, психологія. – 2014. – Вип. 33. – С. 5‒9.

3. Бистрицький Є. К. Вадим Іванов: онтологія радянського марк- сизму (Стаття перша) / Є. Бистрицький // Філософська думка. – 2016. – No 6. – С. 76–86.

4. Бистрицький Є. К. Вадим Іванов: онтологія радянського марк- сизму (Стаття друга) / Є. Бистрицький // Філософська думка. – 2017. – No 1. – С. 57‒65.

5. Грабовський С. Український неомарксизм 1960–1980-х: напів- забуті здобутки / С. Грабовський // Філософсько-антропологічні сту- дії'2012 "Творча спадщина В. І. Шинкарука та сьогодення (До 80-ліття від дня народження)". Частина 2. – К.: Стилос, 2012. – С. 115‒125.

6. Залужна А. Є. Естетичні засади буття людини у світі культури: Київська світоглядно-антропологічна філософська школа / А. Є. Залужна // Молодий вчений. – 2016. – No 11. – С. 246‒251.

7. Залужна А. Є. Світоглядно-антропологічні тенденції духовно- моральних пошуків у вітчизняній філософії другої половини ХХст. / А. Є. Залужна // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2010. – No 1. – С. 19–29.

8. Иванов В. И. Мировоззренческая культура личности (Фило- софские проблемы формирования). / В. И. Иванов – К.: Наукова думка, 1986. – 207 с.

9. Иванов В. И. Человеческая деятельность ‒ познание – ис- кусство. / В. И. Иванов – К.: Наукова думка, 1977. – 252 с.

10. Кисельов М. М. Проблема цінностей в сучасній українській ме- нтальності / М. М. Кисельов // Філософські діалоги'2012. Філософсько- антропологічні читання: Європейські цінності та українські реалії (до 80- ліття від дня народження О. І. Яценка): зб. наук. праць. – К., 2012. – С. 106‒118.

11. Клочков І. В. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / І. В. Клочков; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2008. – 17 c.

12. Козловський В. Еволюція філософських поглядів В. Іванова: від теорії універсальної діяльності до концептуалізації людського світу / В. Козловський // Філософсько-антропологічні студії'2003. Пізній ра- дянський марксизм та сьогодення. До 70-річчя Вадима Іванова – К.: Стилос, 2003. – С. 41‒59.

13. Литвин Я. М. Культурологічна проблематика радянської філо- софської думки 1960‒1980 рр. в Україні та Росії [Текст]: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.04 / Я. М. Литвин; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 18 с.

14. Лой А. Яценко О. І. – наставник із Снєжного / А. Лой // Практич- на філософія. – 2015. – No 3. – С. 176‒179.

15. Лой А. М. Олександр Яценко: приречений на відкритість / А. М. Лой // Філософська думка. – 2016. – No 6. – С. 106‒112.

16. Мелков Ю. А. Иерархия целей и ценностей: пределы самоор- ганизации / Ю. О. Мелков // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. ‒ 2012. ‒ Т. 20, вип. 22 (4). ‒ С. 118‒125.

17. Овчарук О. В. Феномен ідеалу у вітчизняному філософсько- культурологічному дискурсі: 60‒80-ті роки XX століття / О. В. Овчарук // Вісник ДАКККіМ. – 2013. – No 1. – С. 78‒81.

18. Огородник І. В. Огородник В. В. Історія філософської думки в Україні: курс лекцій: навч. посіб. / І. В. Огородник В. В. Огородник – К.: Вища школа, Т-во "Знання", КОО, 1999. – 543 с.

19. Хамітов Н. В. Античне, готичне та слов'янське начала в бутті європейської людини / Н. В. Хамітов // Філософські діалоги'2012. Філо- софсько-антропологічні читання: Європейські цінності та українські реалії (до 80-ліття від дня народження О. І. Яценка): зб. наук. праць. – К., 2012. – С. 132‒140.

20. Яценко А. И. Целеполагание и идеалы / А. И. Яценко. – К.: На- ук. думка, 1977. – 275 с.

© В. Е. Туренко, Н. В. Ярмоліцька 2020