Випуск №1(6) 2020

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.1(6).10

УДК 17:001.891.32

О. В. Шинкаренко, канд. філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЕТИЧНІ ЕКСПЛІКАЦІЇ "ВІЗУАЛЬНОГО ПОВОРОТУ" У СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

Стрімке зростання цифрових технологічних можливостей, яке розпочалося з кінця ХХ століття і посилилось в останні десятиліття, означилося своєрідними змінами в характері і ролі візуалізації в соціокультурному просторі сучасності. Така трансформація викликала не тільки інноваційні зміни в художніх практиках чи їхніх теоретичних інтерпретаціях різними царинами соціогуманітарного знання. До певної міри це стало поштовхом як до фундамен- тальних змін власне в соціокультурному бутті, так і до трансформацій сучасної людини. Соціально-культурні ефекти повороту культурної практики до домінування візуальної складової викликають нагальну потребу долучення етичних досліджень до наукового дискурсу з проблем візуалізації, візуального образу, візуального сприйняття, їхнього впливу на стан людської готовності щодо нових запитів до поведінки та соціальних взаємин.

Ключові слова: візуальний поворот, візуалізація, візуальний образ, візуальне насилля, етос, естезис, візуальна етика.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Аветисян А. І. Мапа візуальних студій: основні принципи дослі- джень / А. І. Аветисян А. І. // Гілея: науковий вісник. – 2016. – Вип. 112. – С. 241‒244.

2. Баль М. Визуальный эссенциализм и объект визуальных иссле- дований / М. Баль // Логос. ‒ 2012. ‒ No 1 [85]. ‒ С. 212-249.

3. Бахман-Медик Дорис. Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о культуре / Д. Бахман-Медик [пер. с нем.] – М.: Новое литера- турное обозрение, 2017. – 504 с.

4. Брюховецька О. В. Візуальний поворот у культурі і культурології / О. В. Брюховецька // Культурологія: Могилянська школа: колективна монографія / наук. ред. та упоряд. М. А. Собуцький, Д. О. Король, Ю. В. Джулай. – К.: Олег Філюк, 2018. – С. 130–165. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15232

5. Инишев И. "Иконический поворот" в теориях культуры и общест- ва / И. Инишев // Логос. ‒ 2012. ‒ No 1. – С. 184‒211.

6. Маффесолі Мішель. Час племен. Занепад індивідуалізму у пост- модерному суспільстві / М.Маффесолі – К.: Вид. дім "Києво- Могилянська Академія, 2018. – 264 с.

7. Реутов А. С. Визуальные исследования современной культуры: феноменологический аспект. – 2018. – [Електронний ресурс] / А. С. Реутов – Режим доступу: https://www.mininuniver.ru

8. Стризое А. Л., Храпова В. А. Вербальное и визуальное в куль- туре: иерархия или дополнительность? ‒ 2018. ‒ [Електронний ресурс] / А. Л. Стризое, В. А. Храпова. – Режим доступу: http://vphil.ru/index.php? option=com_content&task=view&id=2001&Itemid=52

9. Хюбнер Бенно. Произвольный этос и принудительность эстетики [Електронний ресурс] / Б. Хюбнер. ‒ Режим доступу: https://royallib.com/ book/benno_hyubner/proizvolniy_etos_i_prinuditelnost_estetiki.html

© О. В. Шинкаренко 2020