Випуск №1(6) 2020

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.1(6).16

УДК 336.1 (164+159.93)

О. Ю. Павлова, д-р філос. наук, проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ГРОШІ: РЕЖИМИ ЇХ СИГНІФІКАЦІЇ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В СИТУАЦІЇ НОВИХ МЕДІА

Стаття присвячена вивченню процесу обігу грошей в трансформаціях культурних практик. Досліджується роль грошей у вибудовуванні ієрархії культурних практик у процесі виникнення нових медіа, їхній статус у виробництві медіа-продукції взагалі та медіа-образів зокрема. Здійснюється аналіз історичної ретроспективи генези грошей, а також певних історичних форм їх матеріалізації у візуальному та семіотичному аспектах. Доводиться, що така ба- зова модерна функція грошей, як міра вартості та всезагальний еквівалент, не є універсальною та позачасовою. Дедиференційована форма культурної практики дарообміну, яка передує та успадковує калькулятивній моделі розуму та світу як арифметичній проблемі, передбачає репрезентативну роль грошей у процесі конструювання образу. Специфіка включення обігу грошей в мережу культурних практик та навіть певних видів соціальних ієрархій зумовлює тип їх матеріалізації, референції та візуалізації. Методологія культурного дослідження спрямована на виявлення закономірності кореляцій матеріального, семіотичного та візуального виміру обігу грошей.

Ключові слова: гроші, сигніфікація, візуалізація, нові медіа, культурна практика, культурні дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Арістотель. Поетика / Арістотель [пер. з старогр. Б. Тен]. – Київ: Мистецтво, 1967. – 139 с.

2. Батай Ж. "Проклятая часть": Сакральная социология / Ж. Батай; пер. с фр. С. Зенкин. ‒ М: Ладомир, 2006. ‒ 742 с.

3. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структу- ры. [Електронний ресурс] / Ж.Бодрийяр. – Режим доступу: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3464/3465

4. Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития со- временного экономического человека. [Електронний ресурс] / В. Зомбарт. – Режим доступу: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ Sociolog/Zomb/09.php

5. Киньяр П. Секс и страх / П. Киньяр; пер. с фр. И. Волевич. – Москва: Текст, 2000. ‒ 344 с.

6. Леш С. Соціологія постмодернізму / С. Леш. – Львів: Кальварія, 2003. – 344 с.

7. Маркс К. Капитал. Т. 1. [Електронний ресурс] / К. Маркс. – Режим доступу: https://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/ Kapital1/kapital1-03.html

8. Павлова О. Homo Pictor та культурна практика образу в концепції Готфріда Бьома / О. Павлова // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. – К., 2019. ‒ No 3. – С. 8‒14.

9. Boehm G. Representation, Presentation, Presence: Tracing the Ho- mo Pictor / G. Boehm // Iconic Power. Materiality and Meaning in Social Life / G. Boehm; еds. Alexander, J., Bartmanski, D., Giesen, B. – New York: Palgrave Macmillan, 2011. – Р. 15–25.

10. Giddens А. The Consequences of Modernity / А. Giddens. ‒ Stan- ford, Calif: Stanford University Press, 1990. ‒ 204 р.

11. Habermas J. The Theory of Communicative Action. Vol. 2 / J. Habermas. – Boston: Beacon Press, 1989. – 464 р.

12. Mauss M. The Gift. The form and reason for exchange in archaic societies / M. Mauss. – London and New York: Routledge, 2002. – 200 р.

13. Simmel G., Frisby D. The Philosophy of Money / G. Simmel, D. Frisby. ‒ New York: Routledge, 1990. ‒ 616 р.

14. Tilly C. War Making and State Making as Organized Crime. [Elec- tronic resource] / C. Tilly ‒ Retrieved from: https://www.cambridge.org/ core/books/bringing-the-state-back-in/war-making-and-state-making-as- organized-crime/7A7B3B6577A060D76224F54A4DD0DA4C

15. Zelizer V. Economic Lives: How Culture Shapes the Economy / V. Zelizer. – Princeton: Princeton University Press, 2010. – 478 p.

16. Zelizer V. The Social Meaning of Money / V. Zelizer. ‒ Princeton: Basic Books, 1995. – 286 р.

© О. Ю. Павлова 2020