Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.2(7).02

УДК 32.329

С. M. Гейко, канд. філос. наук, доц.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна,

 

O. Д. Лаута, канд. філос. наук, доц.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна

ФІЛОСОФСЬКІ КОНОТАЦІЇ ФЕНОМЕНУ ЛІДЕРСТВА

Присвячено аналізу феномену лідерства у філософському дискурсі. Здійснено філософську ретроспективу становлення поняття "лідерство" як філософського феномену та його системний аналіз. Визначено філософські конотації феномену лідерства в динаміці соціально-політичних процесів сьогодення.

У сучасному суспільстві важливу роль відіграє правильно сформований імідж лідерів організацій, рухів тощо. Лідерство – універсальний за своєю природою феномен суспільного життя. Воно присутнє в будь-якій сфері людської діяльності, для існування якої потрібна стратифікація: виділення керівників і підлеглих, лідерів і послідовників.

У сучасній науці, за наявності спільності вихідних позицій, лідерство характеризується неоднозначно: як соціальні відносини домінування та підкорення у групі або організації (соціологія); як особливість постаті лідера та його вплив на інших (психологія); як ефективні й успішні інновації в бізнесі, домінування за показниками діяльності підприємства (економіка); як розробка бачення, прий- няття рішень, наділення повноваженнями і спрямування діяльності людей на досягнення конкретних цілей (менеджмент); як процес взаємодії між людьми, під час якого наділені реальною владою авторитетні люди здійснюють легітимний вплив на суспільство, яке добровільно віддає їм частину своїх політико-владних повноважень і прав (політологія).

 

Сутність лідерства розкривають його численні концепції та теорії, що склалися в історії філософії та соціальній філософії. Тео- ретики-класики намагалися осягнути та розробити ідеальні концепції лідерства. Сучасні дослідники аналізують не ідеали лідерства, а те, яким воно є насправді.

У межах філософського пізнання феномен лідерства може розглядатися, по-перше, як різновид влади, носієм якої є одна людина або група осіб; по-друге, як соціальна позиція, пов'язана із прийняттям рішень; по-третє, як вплив на інших людей.

Ключові слова: лідерство, лідер, основні теорії лідерства, типи лідерства, соціально-філософське дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Арістотель. Політика ; пер. з давньогрец. та передм. О. Кислюка / Арістотель – К. : Основи, 2000. – 239 с.

2. Вебер М. Избранные произведения ; пер. с нем. / М. Вебер. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с.

3. Карлейль Т. Герой. Почитание героев и героическое в истории. / Т. Карлейль // Теперь и прежде. – М. : Республика, 1994. – С. 6–199.

4. Макиавелли Н. Сочинения: Государь ; пер.МуравьевойГ. / Н. Макиавелли. – М. : ЗАО Изд-во "ЭКСМО-Пресс"; Х. : Изд-во "Фолио", 2001. Серия "Антология мысли". – 656 с.

5. Фрідріх Ніцше. По той бік добра і зла (Прелюдія до філософії майбутнього). Генеалогія моралі ; пер. з нім. А. Онишко / Ф. Ніцше. – Л. : Літопис, 2002.– 320 с.

6. Платон. Держава ; пер. з давньогрец. Д. Коваль. – К. : Основи, 2000. – 355 с.

7. Фрейд З. Томас Вудро Вильсон. 28-й президент США: Психоло- гическое исследование / З. Фрейд, У. Буллит. – М. : Прогресс, 1992. – 288 с.

8. Gardner Н. Leading minds: An anatomy of leadership / Н. Gardner. – N. Y. : Ваsіс Вooks, 1995. – 416 р.

© С. M. Гейко, O. Д. Лаута 2020