Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.2(7).03

УДК 930.85(477)"9/15":930-051"18"

І. Г. Адамська, канд. іст. наук, асист. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ОБРАЗ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ДОБИ НА СТОРІНКАХ "ЧТЕНИЙ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА"

Історичне товариство Нестора Літописця у другій половині XIX – першій половині XX ст. займалось вивченням історії та культури України. Із 1888 р. почав регулярно виходити часопис товариства – "Чтения в Историческом Обществе Нестора Летописца". Мета цієї статті – виявлення проблем з історії культури X–XVI ст1., які цікавили членів Історичного товариства Нестора Літописця та виносилися ними на сторінки часопису. Аналіз тематики праць учених, систематизація їхніх оцінок та інтерпретацій проблем культури дають змогу визначити роль, що надавалась середньовічній культурі українських земель у розвитку самобутності цієї території. Водночас акценту- ється саме на визначенні комплексу тем з історії культури, які стали предметом історичного, а частково і суспіль- но-політичного дискурсу другої половини ХІХ – початку ХХ ст. завдяки їхньому розгляду на сторінках часопису. З'ясовано, що з другої половини ХІХ ст. учені все частіше звертались до давніших, аніж період козаччини, тем, щоб розк- рити культурну самобутність "південноруських земель", виявити місцеві традиції та визначити іноземні впливи. Для цього дослідники звертались до вивчення пам'яток писемності та творів літератури, проводили дослідження з історії релігій, виявляли та аналізували мистецькі пам'ятки періоду Середньовіччя та раннього Нового часу, вивчали міжнародні культурні зв'язки Русі.

Ключові слова: культура України, Середньовіччя, Історичне товариство Нестора Літописця, історіографія XIX ст.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Антонович В. Б. Несколько данных о населении Киевской земли в ХVI в. / В. Б. Антонович // Чтения в Историческом Обществе Нестора- летописца (далі – ЧИОНЛ). – 1888. – Кн. 2. – С. 225–227.

2. Багалий Д. И. "Слово о полку Игореве", как литературный памят- ник Северской земли / Д. И. Багалий // ЧИОНЛ. – 1888. – Кн. 2. – С. 160–162.

3. Бережков М.Н. Святой Владимир – строитель городов / М. Н. Бережков // ЧИОНЛ. – 1888. – Кн. 2. – С. 69–91.

4. Владимиров П. В. Обзор южно-русских и западно-русских памят- ников письменности от ХІ до ХVІІ ст. / П. В. Владимиров // ЧИОНЛ. – 1890. – Кн. 4. – С. 101–103.

5. Воронов А. Д. О латинских проповедниках на Руси Киевской в Х иХІвеках/А.Д.Воронов//ЧИОНЛ.–1879.–Кн.1.–С.1–21.

6. Голубовский П. В. Служба свв. мученикам Борису и Глебу в Ива- ничской минее 1547–1579 гг. / П. В. Голубовский // ЧИОНЛ. – 1900. – Кн. 14. – С. 125–164.

7. Григор'єва Т. Ф. Комітет із дослідження старожитностей у Києві [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України, Т. 4: Ка-Ком. – К. : Наук. думка, 2007. – 528 с. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/? termin=Komitet_starozhytnosti

8. Губицький Л. В. Дослідження історії Росії в Історичному товарис- тві Нестора-літописця (1872–1931 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук / Л. В. Губицький . – К., 2003. – 20 с.

9. Дашкевич Н. П. Былины об Алеше Поповиче и о том, как пере- велись богатыри на святой Руси / Н. П. Дашкевич // ЧИОНЛ. – 1889. – Кн. 3. – С. 1–62.

10. Дашкевич Н. П. Историческая записка о возникновении и дея- тельности Исторического общества Нестора-летописца по январь 1898 г. / Н. П. Дашкевич // ЧИОНЛ. – 1899. – Кн. 13. – С. 17–98.

11. Дашкевич Н. П. Несколько данных из истории Киева, Киевской земли и Киевских исторических памятников в ХIV–XVвв. / Н. П. Дашкевич // ЧИОНЛ. – 1888. – Кн. 2. – С. 223–225.

12. Дашкевич Н. П. Новейшие домыслы о Болохове и Болоховцах / Н. П. Дашкевич // ЧИОНЛ. – 1888. – Кн. 2. – С. 238.

13. Дашкевич Н. П. О начале сношений Данила Галицкого с Римом / Н. П. Дашкевич // ЧИОНЛ. – 1888. – Кн.2. – С. 180.

14. Дашкевич Н. П. Опыт указания параллелей к "Плачу Ярослав- ны" / Н. П. Дашкевич // ЧИОНЛ. – 1907. – Кн. 20. – С. 50–52.

15. Дашкевич Н. П. Последние мнения о происхождении населения и князей Болоховской земли / Н. П. Дашкевич // ЧИОНЛ. – 1899. – Кн. 3. – С. 146.

16. Житецький І. Заходи коло організації історичного товариства в Київі / І. Житецький // Україна. – 1929. – Січень-лютий (32). – С. 23–30.

17. Завитневич В. З. Возражение на сообщение А. И. Соболевского / В. З. Завитневич // ЧИОНЛ. – 1889. – Кн. 3. – С. 5–9.

18. Завитневич В. З. Замок князя Семена Олельковича и летопис- ный Городец под Киевом // ЧИОНЛ. – К., 1891. – Кн. 5. – С. 134–141.

19. Завитневич В. З. К вопросу об имени "Русь" / В. С. Завитневич // ЧИОНЛ. – 1892. – Кн. 6. – С. 18–21.

20. Иконников В. С. Опыт русской историографии / В. С. Иконников. – Киев, 1892. – Т. 1. – Кн. 2. – 976 с.

21. Казьмирчук Г. Д. Дослідження мовної ситуації в Україні членами Історичного товариства Нестора-літописця на межі ХІХ–ХХст. / Г. Д. Казьмирчук, Л. В. Губицький // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Історія. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2001. – Вип. 54. – С. 18–23.

22. Ковпаненко Н. Дослідження національної архітектурно- мистецької спадщини у діяльності Історичного товариства Нестора- літописця (1900-ті роки) / Н. Ковпаненко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – К. : Інститут історії України НАН України, 2014. – Вип. 19. – С. 257–271.

23. Колесник М.П. Историческое общество Нестора-летописца. 1872–1931. (Историографический очерк) : автореф. дис. ... канд. іст. наук / М. П. Колесник. – К., 1990. – 17 с.

24. Колесник М. П. Історичне товариство Нестора-літописця та його вклад у розвиток історичної науки в Україні / М. П. Колесник // УІЖ. – 1995.–No5.–С.28–37.

25. Круглова Л. Б. Оповідні джерела релігійного змісту на сторінках наукового часопису Історичного товариства Нестора-літописця [Елект- ронний ресурс] / Л. Б. Круглова // Етнічна історія народів Європи. – 2011. – Вип. 34. – С. 128–138. Режим доступу: http://ethnic.history.univ.kiev.ua/ data/2011/34/articles/18.pdf

26. Круглова Л. Б. Публікація джерел з історії України на сторінках наукового часопису "Чтения в историческом обществе Нестора- летописца" (1879–1914рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук / Л. Б. Круглова. – К., 2009. – 16 с.

27. Кулаковский Ю.А. Новая теория происхождения "Руси" / Ю. А. Кулаковский // ЧИОНЛ. – 1906. – Кн. 19. – С. 68–69.

28. Лашкарев П.А. О древних киевских постройках / П. А. Лашкарев // ЧИОНЛ. – 1879. – Кн. 1. – С. 266–267.

29. Лебединцев П. Г. Дмитриевский монастырь, устроенный в Ки- еве вел. кн. Изяславом Ярославичем, его судьба и местность / П. Г. Лебединцев // ЧИОНЛ. – 1879. – Кн. 1. – С. 28–36.

30. Лебединцев П. Г. К вопросу о киевском митрополите ХІІ в. Ми- хаиле / П. Г. Лебединцев // ЧИОНЛ. – 1896. – Кн. 10. – С. 3.

31. Лебединцев П. Г. О древностях Софийского храма в Киеве / П. Г. Лебединцев // ЧИОНЛ. – 1879. – Кн. 1. – С. 274–275.

32. Лебединцев П. Г. Примечания к "Догадке" А. С. Павлова П. Г. Лебединцев // ЧИОНЛ. – 1897. – Кн. 11. – С. 27.

33. Левицкий О. И. История одного древнего Волынского храма / О. И. Левицкий // ЧИОНЛ. – 1903. – Кн. 17. – С. 74–77.

34. Левицкий О. И. Луцкая старина / О. И. Левицкий // ЧИОНЛ. – 1891. – Кн. 5. – С. 54–90.

35. Левицкий О. И. Социниане в южной Руси / О. И. Левицкий // ЧИОНЛ. – 1888. – Кн. 2. – С. 169.

36. Линниченко И. А. О браках русского княжеского дома с поль- ским / И. А. Линниченко // ЧИОНЛ. – 1888. – Кн. 2. – С. 180–181.

37. Линниченко И. А. Об экономических и культурных отношениях Руси и Польши до половины XIV в. / И. А. Линниченко // ЧИОНЛ. – 1888. – Кн. 2. – С. 214.

 

38. Линниченко И. А. Юрий ІІ, последний князь И. А. Линниченко // ЧИОНЛ. – 1888. – Кн. 2. – С. 206–207.

 
 

39. Лобода А. М. Русские былины в их прошлом и настоящем / А. М. Лобода // ЧИОНЛ. – 1902. – Кн. 16. – С. 30–37.

40. Малышевский И. И. О брачных союзах древне-русских княжес- кий фамилий с иностранными владельческими домами с Х до поло- вины ХІІІ в. / И. И. Малышевский // ЧИОНЛ. – 1888. – Кн. 2. – С. 142.

41. Малышевский И. И. Об отечестве автора "Слово о полку Иго- реве" / И. И. Малышевский // ЧИОНЛ. – 1888. – Кн. 2. – С. 107.

42. Малышевский И. И. О церкви и иконе св. Богородици под на- званием "Пирогощи" / И. И. Малышевский // ЧИОНЛ. – 1891. – Кн. 5. – С. 113–133.

43. Малышевский И. И. Русские известия о евреях в Киеве и в юж- ной Руси в Х–ХІІ вв. / И. И. Малышевский // ЧИОНЛ. – 1888. – Кн. 2. – С. 20–24, 49–53.

44. Медалієва О. З. Роль університетських історичних наукових то- вариств України в українському національному відродженні (остатня третина ХІХ ст. – 1917 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук / О. З. Меда- лієва. – Черкаси, 2005. – 20 с.

45. Наріжний С. Історичне Товариство Нестора Літописця в Києві / С. Наріжний // Український історик. – 1975. – No 1–2. – С. 29–44; No 3–4. – С. 43–60; 1976. – No 1–4. – С. 57–70.

46. Науменко В. П. По поводу столетия открытия "Слова о полку Игореве" / В. П. Науменко // ЧИОНЛ. – 1896. – Кн.10. – С. 45.

47. Науменко Н.П. Хронограф южно-русскаго извода / Н. П. Науменко // ЧИОНЛ. – 1888. – Кн. 2. – С. 230–234.

48. Нестроев А. И. Историческое общество летописца Нестора в Киеве (1873–1890) / А. И. Нестроев // Историческое обозрение. – 1891. – Т. 2. – С. 114–132.

49. Павлов А. С. Догадка о происхождении древне-русского преда- ния, которое называет первого руського митрополита Михаилом Сири- ном / А. С. Павлов // ЧИОНЛ. – 1897. – Кн. 11. – С. 22–27.

50. Павлуцкий Г.Г. Изображение храма в древнейших южно- русских миниатюрах / Г. Г. Павлуцкий // ЧИОНЛ. – 1906. – Кн. 19. – С. 4–5.

51. Сецинский Е. І. Отчет об осмотре древностей в Подольской гу- бернии летом 1901 г. / Е. І. Сецинский // ЧИОНЛ. – 1903. – Кн. 17. – С. 34–49.

52. Соболевский А. И. Археологические А. И. Соболевский // ЧИОНЛ. – 1892. – Кн. 6. – С. 1–2.

53. Соболевский А. И. В каком году было крещение Руси? / А. И. Соболевский // ЧИОНЛ. – 1889. – Кн. 3. – С. 4–5.

 

54. Соболевский А. И. Год крещения св. Владимира / А. И. Соболевский // ЧИОНЛ. – 1888. – Кн. 2. – С. 1–6.

55. Соболевский А. И. Две замечательные рукописи А. И. Соболевский // ЧИОНЛ. – 1897. – Кн. 12. – С. 3–11.

 

56. Соболевский А. И. Заметки о малоизвестных памятниках юго- западно-русского письма ХVI–XVII вв. / А. И. Соболевский // ЧИОНЛ. – 1895. – Кн. 9. – С. 3–24.

57. Соболевский А. И. Как говорили в Киеве в ХIV и XV в. / А. И. Соболевский // ЧИОНЛ. – 1888. – Кн. 2. – С. 215–223.

58. Стельмах С. П. Наукові товариства: між професіоналізацією і національною історичною культурою / С. П. Стельмах // Історична наука в Україні епохи класичного історизму (ХІХ – початок ХХ ст.) – К. : ВПЦ "Київський університет", 2005. – 377 с.

59. Стороженко А. В. О существовании в Киеве латинских храмов / А. В. Стороженко // ЧИОНЛ. – 1906. – Кн. 19. – С. 16.

60. Терновский Ф.А. О летописи Георгия Амартола / Ф. А. Терновский // ЧИОНЛ. – 1879. – Кн. 1. – С. 267–268.

61. Федорова Л. Д. Виникнення загальноукраїнських громадських форм охорони пам'яток історії та культури / Л. Д. Федорова // Київська старовина. – 2011. – No 1. – С. 65–86.

62. Федорова Л. Д. Київське товариство охорони пам'ятників старо- вини та мистецтва [Електронний ресурс] / Л. Д. Федорова // Енциклопе- дія історії України. – Т. 4: Ка–Ком. – К. : Наук. думка, 2007. – 528 с. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kyivske_tov_tvo_ okhorony_pamyatnykiv

 

63. Федорова Л. Д. Київське товариство старожитностей і мистецтв [Електронний ресурс] / Л. Д. Федорова // Енциклопедія історії України. – Т. 4: Ка–Ком. – К. : Наук. думка, 2007. – 528 с. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kyivske_tov_tvo_starozhytnostey

64. Фортинский Ф. Я. Крещение князя Владимира и Руси по запад- ным известиям / Ф. Я. Фортинский // ЧИОНЛ. – 1888. – Кн. 2. – С. 93– 128.

65. Хрущов И.П. Сказание о Васильке Ростиславиче / И. П. Хрущов // ЧИОНЛ. – 1979. – Кн. 1. – С. 44–62.

66. Ясь О. В. Київська археографічна комісія [Електронний ресурс] / О. В. Ясь // Енциклопедія історії України. – Т. 4: Ка-Ком. – К. : Наук. думка, 2007. – 528с. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/? termin=Kyivska_arkh_komisiya

© І. Г. Адамська 2020