Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.2(7).06

УДК 821.161.2 : 94(477)

А. І. Кретов, канд. філос. наук, ст. викл. 

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури,

вул. Вознесенський узвіз, 20, м. Київ, 04053, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СПАДЩИНА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА:
ОБРАЗ "МИТЦЯ-ПРОРОКА" В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ

Присвячено проблемі образу митця як пророка у зв'язку з творчістю Т. Шевченка, унаслідок його безпрецедентної впливовості в українській культурі. Формування цього образу є результатом взаємодії соціокультурних факторів, які і є предметом аналізу в цій статті. По-перше, це підпорядкування самовизначення Великого Кобзаря тим стратегіям, які залежать від поезії та живопису, місця цих сфер у тогочасному суспільстві, завдання ними міри інтегрованості творчої діяльності в соціальну структуру та мистецьке середовище, значення в них майстерності та замовлення. По-друге, відлуння в шевченкову епоху ідей Просвітництва із їхніми універсалістськими претензіями та становлення в Російській імперії феномену, який отримав назву "інтелігенція", що формувався на тлі культурного "літературоцентризму". По- третє, вплив романтизму на ідею очолення митцем процесу формування певної спільноти, яка не пов'язана із соціаль- ною нерівністю та формальними ієрархіями в суспільстві. По-четверте, залежність образу митця-пророка з перепле- тенням християнських і язичницьких коренів української культури. Показано, що в послідовників Т. Шевченка створений ним архетип національного митця-пророка пережив ситуації наслідування, ствердження, переосмислення, навіть запе- речення. Такий різноманітний діалог свідчить про актуальність спадщини Т. Шевченка.

Ключові поняття: митець як пророк, поет, спільнота, суспільство, інтелігенція, літературоцентризм.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Ауэрбах Эрих. Мимесис. Изображение действительности в запа- дноевропейской литературе ; пер. с нем. / Э. Ауэрбах – М. : Прогресс, 1976. – 560 с.

2. Антонович Дмитро Володимирович. Шевченко-маляр / Д. В. Антонович. – К. : Україна, 2004. – 272 с.

3. Барабаш Ю. Людей і Господа любіть (любов як ментальна й пое- тична константа творчості Т. Шевченка) / Ю. Барабаш // Слово і час. – 2007.–No3.–С.3–18.

4. Библейская энциклопедия. Репринтное издание. – М. : Терра, 1990. – 902 с.

5. Генералюк Леся. Універсалізм Шевченка: Взаємодія літератури і мистецтва / Л. Генералюк. – К. : Наук. думка, 2008. – 544 с.

6. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886) / Я. Грицак. – К. : Критика, 2006. – 431 с.

7. Гриценко О. "Своя мудрість": національні міфології та "громадя- нська релігія" в Україні /О. Гриценко. – К. : УЦКД, 1998. – 184 с.

8. Демська-Будзуляк Л. Драма свободи в модернізмі. Пророчі голо- си драматургії Лесі Українки / Л. Демська-Будзуляк. – К. : Академвидав, 2009. – 184 с.

9. Дзюба І. Бог, релігія, церква в житті і творчості Шевченка / І. Дзюба // Тарас Шевченко і народна культура. Зб. праць міжнар. 35-ї наук. Шевченківської конф. 20–22 квітня. – Черкаси, 2004. – С. 150–169.

10. Дзюба І. Шевченкофобія в сучасній Україні / І. Дзюба. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2006. – 57 с.

11. Драгоманов М. Шевченко, українофіли і соціалізм / М. Драгоманов // Вибране (...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні). – К. : Либідь, 1991. – С. 327–430.

12. Живов В. М. Пророк / В. М. Живов // Святость. Краткий словарь агиографических терминов. – М. : Гнозис, 1994. – 112 с.

13. Журавлев В. К. Язык. Языкознание. В. К. Журавлев. – М. : Наука, 1991. – 208 с.

 
 

14. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського ана- лізу / О. Забужко. – К. : Абрис, 1997. – 144 с.

15. Іванишин П. Вульгарний "неоміфологізм": від інтерпретації до фальсифікації Т. Шевченка / П. Іванишин. – Дрогобич : "Відродження", 2001. – 174 с.

16. Кондаков И. В. Интеллигенция / И. В. Кондаков // Культуроло- гия. ХХ век. Энциклопедия. – СПб. : Университетская книга, 1996. – Т. 1. – 447 с.

17. Костомаров М. І. Спогад про двох малярів / М. І. Костомаров // Світова велич Шевченка. Зб. матеріалів про творчість Т. Г. Шевченка : у 3-х т. – К. : Держидав, 1964. – Т. 1. – 511 с.

18. Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография / Н. И. Костомаров. – К. : Изд-во при Киев. ун-те, 1989. – 736 с.

19. Кретов А. И. Тарас Шевченко: поэт и пророк / А. И. Кретов // Вечное слово. Фонд "Добро". – М. : 2002. – No 4. – С. 5–8.

20. Кубриш Н. Міфопоетика пам'ятників Тарасові Шевченку (На прикладі творчості Івана Кавалеридзе) / Н. Кубриш // Мистецькі обрії. Альманах. – 2004. – С. 107–115.

21. Российский телеканал назвал Тараса Шевченко второсортным поэтом и призвал не праздновать его 200-летие [Електронний ресурс] // Корреспондент.net, 13 марта 2013, 10:25. – Режим доступу: http://korrespondent.net/ukraine/1521805-rossijskij-telekanal-nazval-tarasa- shevchenko-vtorosortnym-poetom-i-prizval-ne-prazdnovat-ego-200-let; https://www.youtube.com/watch?v=6tn7l5z-uOQ

22. Стороженко М. А. Мій Шевченко. Альбом / М. А. Стороженко – К. : Грамота, 2011. – 212 с.

23. Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство ; пер. з нім. / Ф. Тьоніс – К. : Дух і літера, 2005. – 262 с.

24. Федевич К. К. За Віру, Царя і Кобзаря. Малоросійські монархіс- ти і український національний рух / К. К. Федевич, К. І. Федевич. – К. : Критика, 2017. – 230 с.

25. Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко – К. : Держ. вид-во худ. літ., 1961. – 608 с.

© А. І. Кретов 2020