Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.2(7).11

УДК 1:316.334

А. О. Батенко, студ. 1-го курсу магістратури

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МУРАЛ-АРТ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ МІСТА

Мета статті – визначення ролі мурал-арту як течії вуличного мистецтва в контексті культурного простору мі-

ста. Методика дослідження передбачає залучення міждисциплінарного підходу, аналіз наукових робіт культурологіч- ного та мистецтвознавчого спрямування, огляд тематичних медіа та творчого доробку вуличних художників задля визначення характерних рис і мети їхньої діяльності. Залучаються праці сучасних українських дослідників, які вивча- ють питання культурного простору міста та мурал-арту. Наукова новизна полягає в дослідженні впливу мурал-арту на особистісне сприйняття та на привернення уваги до соціально-політичних проблем у міському контексті. Прак- тичне значення роботи пов'язане з аргументацією того, що стінописи мають художню цінність, унікальний смисловий посил, а не є лише засобом естетизації.

Ключові слова: місто, мурал-арт, культурний простір, вуличне мистецтво, урбаністика.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Думасенко С. Мурал-арт у контексті мистецтвознавчої теорії [Електронний ресурс] / С. Думасенко, І. Татарова // Аркадіа: [наук. зб.]. – 2016. – No1. – С.44–48. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ark_2016_1_10

2. Івашко О. Д. Реабілітація міського середовища засобами стріт- арту / О. Д. Івашко [Електронний ресурс] // Сучасні проблеми архітекту- ри та містобудування: [наук. зб.]. – 2015. – Вип. 41. – С. 81–85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2015_41_15

3. Мусієнко Ю. О. Паблік-арт в міському просторі [Електронний ресурс] / Ю. О. Мусієнко, О. А. Трошкіна // Міське середовище – ХХІ сторіччя: Архітектура. Будівництво. Дизайн. – 2016. – Режим досту- пу: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/23776/1/2.pdf

4. Редько В. Є. Використання об'єктів графіті в туризмі [Елект- ронний ресурс] / В. Є. Редько, М. Д. Герасько // Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки [наук. зб.]. – 2016. – No 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_4_15

5. Тормахова А. М. Вплив креативних індустрій на візуальний об- раз міста [Електронний ресурс] / А. М. Тормахова // Українські культу- рологічні студії: [наук. жур.]. – 2019. – No 1 (4). – С. 70–72. – Режим доступу: http://www.ucs-univ.kiev.ua /images/archive/issue4/15.pdf

6. Фесенко Г. Культурний простір сучасного міста як цивілізацій- ний вибір / Г. Фесенко // Пространство литературы, искусства и образо- вания – путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами: сб. науч. трудов : по матер. VII Междунар. науч.-практич. конференции, 20 декабря 2012 г. / ред. А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилов. – Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. – С. 258–262.

7. Цуканова Г. О. Сучасне вуличне графіті як форма соціальної реклами / Г. О. Цуканова // Освіта регіону. – 2013. – No 1. – С. 193–198.

8. Шило О. В. Монументальне мистецтво і стріт-арт в сучасному міському просторі [Електронний ресурс] / О. В. Шило, О. Д. Івашко // Науковий вісник будівництва. – 2016. – No 2. – С. 74–78. – Режим досту- пу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2016_2_18

© А. О. Батенко 2020