Текст статті - PDF (мова українська)

УДК 111.1/.852:17

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2017.1.05

В. Ю. Головей, д-р філос. наук, проф. 

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки 

пр. Волі, 13, м. Луцьк, 43025, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ САКРАЛЬНОГО ДОСВІДУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

 Метою статті є аналіз культуротворчого потенціалу сакрального досвіду та висвітлення основних методологічних підходів до його дослідження. Сакральний досвід експлікується як досвід співвіднесення із абсолютним виміром буття, його переживання й осмислення. По-няття"досвіду  священного"  окреслює  культурно-організований  простір,  який  набуває  специфічної  для кожної  культури  форми і структурується як осмислений і облаштований ієрархічний світ, сповнений духовно-символічних значень. Стверджується, що досвід свя-щенного вирізняється онтологічним змістом і характером. Це досвід символічних актів трансцендування, які утворюють онтологічний горизонт буття. Водночас– це досвід культуротворення і самотворення, в якому формуються смисложиттєві засади людського існування, розкривається й утверджується людська сутність. Втрата потужності і конститутивної сили сакрального виміру трактується як прояв своєрідного"ослаблення буття", деонтологізації культури, що супроводжується вивільненням симулятивних та деструктивних потенцій і призводить до зниження інтенсивності та якості культурного розвитку. 

 Ключові слова: сакральний досвід, культура, сакральне, профанне, релігійний, секулярний

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Батай Ж. Внутренний опыт / Ж. Батай ; [пер. с фр. С. Л. Фокин]. – СПб. : Аксиома, Мифрил, 1997. – 336 с. 

2. Батай  Ж.  Эротика  /  Ж.  Батай  ;  [пер.  с  фр.  Е.  Д.  Гальцева]  // "Проклятая часть": Сакральная социология / Ж. Батай. – М. : Ладо-мир, 2006. – С. 491–701. 

3. Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод. У 2-х т. – Т. 1: Герменевтика І / Г.-Ґ. Ґадамер; [пер. з нім. О. Мокровольський] – К. : Юніверс, 2000. – 464 с. 

4. Гегель Г.-В.-Ф. Феноменология духа / Г.-В.-Ф. Гегель. – СПб.: Наука,1999. – 443 с. 

5. Гуссерль Э. Картезианские размышления / Э. Гуссерль ; [пер. с нем. Д. В. Скляднев]. – СПб. : Наука, 1998. – 316 с. 

6. Джемс У. Многообразие религиозного опыта / У. Джемс ; [пер. с англ. У. С. Элбакян] // Мистика. Религия. Наука : Антология. – М. : Канон+, 1998. – С. 149–173. 

7. Кассирер Э. Логика наук о культуре / Э. Кассирер ; [пер. с нем. и коммент. С. О. Кузнєцов и Б. Вимер] // Избранное. Опыт о человеке / Э. Кассирер. – М. : Гардарика, 1998. – С. 7–154. 

8. Мамардашвили  М.  К.  Эстетика  мышления  /  М. К. Мамардашвили.  –  М. :  Московская  школа  политических  исследо-ваний, 2000. – 416 с. 

9. Мінаков М. Історія поняття досвіду / М. Мінаков. – К. : Парапан, 2007. – 380 с. 

10.  Тиллих П. Динамика веры / П. Тиллих ; [пер. с англ. Т. И. Ве-вюрко]  //  Избранное:  Теология  культуры  /  П.  Тиллих.  –  М.:  Юрист, 1995. – С. 132–215. 

11.  Франк  С.  Л.  Духовные  основы  общества  /  С. Л.  Франк.  –  М.  : Республика, 1992. – 511 с. 

12.  Фуко  М.  О  трансгрессии  /  М.  Фуко.  //  Танатография  эроса.  – Спб. : Мифрил, 1994. – С. 111–131. 

13.  Хайдеггер  М.  Что такое  метафизика  /  М. Хайдеггер  ;  [пер.  с нем., вступ. ст. и коммент. В. В. Бибихин] // Время и бытие: Статьи и выступления. – М.: Республика, 1993. – С. 16–27. 

14.  Хоружий С. С. К феноменологии аскезы / С. С. Хоружий – М. :Изд-во гуманитарной литературы, 1998. – 352 с. 

 

© Головей В.Ю., 2017

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет", 2017