Текст статті - PDF (мова українська)

УДК 00:130.2

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2017.1.06

І. В. Живоглядова, канд. філос. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ

 У статті проаналізовано ментальність як суттєвий механізм культурних і суспільних процесів, підходи до визначення цього фе-номена. Мета статті– реконструкція історії досліджень суспільної та гуманітарної спрямованості, які присвячені вивченню пробле-ми  ментальності,  розробці  її  теорії  та  конкретно-практичного  аналізу,  культурфілософського  потенціалу. Застосовуються історичний,  системний,  компаративний  та  типологічний  методи  аналізу.  Основними  висновками  є:  знання  про  ментальність різноманіттям представлених аспектів розгляду даного феномена засвідчують широту меж його прояву в різних сферах людської життєдіяльності.  Дослідження  своєрідності  ментальності,  її  структури  і  механізмів,  функціональної наповненості,  діалектики взаємовідношень між духовними структурами затверджують право на самостійне існування, розкривають"людський" смисл цього феномена в якості особливого репрезентанта духовної активності людини. 

 

 Ключові слова: духовність, ментальність, менталітет, національний характер. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Гуревич П. С.,  Шульман  О.  И.  Ментальность,  менталітет  / П. С. Гуревич,  О.  И. Шульман  //  Культурология.  ХХ  век.  Словарь.– СПб.: Университетская книга,1997. – С. 271–273. 

2. История  в  Энциклопедии  Дидро  и  д'Аламбера;  [Перевод  и примечания  Н. В. Ревуненковой]  /  [Под  общей  редакцией А. Д. Люблинской]. – Л.: Наука, 1978. – 318 с. 

3. Кармин  А.  С.  Культурология. 2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  / А. С. Кармин. – СПб.: Издательство "Лань", 2003. –928 с. 

4. Кравченко А. Г. Менталітет як об'єкт соціально-філософськогодо-слідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії" [Електронний ресурс] / А. Г. Кравченко. – К., 2000. – 19 с. – Режим доступу: http://cheloveknauka. com/mentalitet-kak-obekt-sotsialno-filosofskogo-issledovaniya.

5. Лебон Г., Тард Г. Психология толп. Мнение и толпа / Г. Лебон, Г. Тард. - М.: Институт психологии РАН, КСП+, 1998. – 416 с. 

6. Ле  Гофф  Ж.  Цивилизация  средневекового  Запада  /  Ж. Ле Гофф. – М.: Прогресс-Академия, 1992. – 356 с. 

7. Менталітет,  ментальність:  Словник  іншомовних  соціокультур-них  термінів.  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://slovopedia.org.ua/39/53404/260833.html 

8. Нестеренко  В.  Г. Вступ  до  філософії:  онтологія  людини:  Нав-чальний посібник / В.Г. Нестеренко. – К.: Абрис, 1995. – 336 с. 

9. Попович  М.  Теорія  ментальності  /  М. Попович  //  Проблеми теорії ментальності. – К.: Наукова думка, 2006. – 404 с. 

10. Савицька О. В., Співак Л. М. Етнопсихологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. [Електронний ресурс] / О. В.  Савицька, Л.  М.  Співак.  –  К.:  Каравела,  2011.  –  264  с.  –  Режим  доступу: http://westudents.com.ua/knigi/501-etnopsihologya-savitska-ov.html 

11. Токвиль Алексис де. Демократия в Америке [Електронний ре-сурс] / [Пер. с франц. / Предисл. Гарольда Дж. Ласки] / Алексисде Токвиль.  –  М.:  Прогресс,1992.  –  554  с.  –  Режим  доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/tokv 

© Живоглядова І.В., 2017

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет", 2017