Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.2(9).01

УДК 1(091)

Г. В. Вдовиченко, д-р філос. наук, доц., ст. наук. співроб. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

ORCID: 0000-0002-8532-7672

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ШКОЛИ В УСНИХ СПОГАДАХ ЇЇ ТВОРЦІВ (ЕПОХА "РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ")

Присвячено відродженню Київською філософською школою другої половини ХХ ст. перерваних у 30-х роках ХХ ст. перших академічних досліджень з історії філософії України. Вони були елементом інноваційного проєкту директорів Інституту філософії ім. Г. Сковороди АН УРСР П. Копніна і В. Шинкарука і здійснювались за суперечливих умов хру- щовської "відлиги" та "застою" славнозвісною генерацією філософів-шістдесятників УРСР. Вивчення спогадів С. Кримського, П. Йолона, В. Горського та М. Поповича, переважно викладених у проєкті Т. Чайки "Усні історії філосо- фів", як і виконаних Студентським товариством усної історії філософії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка записів мемуарів їхніх колег Є. Головахи, М. Кашуби і Я. Стратій, засвідчило спільну увагу цих вче- них до українознавчих студій як одного з чільних векторів науково-дослідницької роботи цього інституту в другій половині ХХ ст. Дослідження їхнього внеску до вивчення історії філософії України на основі отриманих від них у цих проєктах уже в незалежній Україні альтернативних даних суттєво коригує традиційне бачення розпочатого Київсь- кою філософською школою в 50-х роках ХХ ст. підцензурного вивчення становлення знищеного сталінізмом "філо-софського фронту" УРСР епохи "Розстріляного Відродження". Ці інтерв'ю й спогади С. Кримського, Є. Головахи, В. Горського й їхніх колег виявили маловідоме проблемне осмислення творцями Київської філософської школи їхнього місця і ролі в історії вітчизняної філософії як чільних спадкоємців розпочатої у 20-х роках ХХ ст. інституціоналізації вітчизняної національної філософської традиції.

Ключові слова: історія філософії України, Київська філософська школа, Інститут філософії ім. Г. Сковороди АН УРСР, "Усні іс- торії філософів", Д. Острянин, П. Копнін, С. Кримський, Є. Головаха, В. Горський.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вдовиченко Г. В. Історія Київської філософської школи в усних спогадах її творців: студії з історії філософії та культури Київської Русі / Г. В. Вдовиченко // Гуманітарно-релігієзнавчий вісник "Софія". – No 1 (17). – 2021. – С. 25–32.

2. Вдовиченко Г. В. Культурфілософська спадщина філософів УРСР епохи "Розстріляного Відродження" : монографія / Г. В. Вдовиче- нко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2015. – 511 с.

3. Вдовиченко Г. В. Культурфілософська спадщина філософів УРСР 20-х – 30-х рр. ХХ ст. у оцінках дослідників / Г. В. Вдовиченко // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – К. : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 71. – С. 32–43.

4. Вдовиченко Г. В. Сучасна культурологія перед викликом гло- бальних проблем (Розділ 6) / Г. В. Вдовиченко // Культурологія : підру- чн. для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Вдовиченко та ін. ; за ред. А. Є. Конверського. – Харків : Фоліо, 2013. – С. 777–863.

5. Вілен Горський: дотики, смисли, споглядання: зб. наук. праць / за ред. М. Л. Ткачук ; упоряд. М. Л. Ткачук, Л. Д. Архипова. – К. : Аграр Медіа Груп, 2011. – 387 с.

6. Головаха Є. Суб'єктивний погляд на українську філософію (Ро- змова із Ксенією Зборовською, Аміною Кхелуфі та Всеволодом Хомою) / Євген Головаха // Sententiae. – 2017. – No1 (XXXVI). – C. 173–214.

7. Голубович І. Усна історія філософії та усна історія філософів у соціокультурному та інтелектуальному контекстах / Інна Голубович // Філософська думка. – 2019. – No 6. – С. 105–114.

8. Горак А. Сорок сороков / Анна Горак. – К. : Стилос, 2009. – 365 с.

9. Горский В. Я прожил счастливую жизнь (Цикл интервью Т. А. Чайки) / В. С. Горский, Т. А. Чайка. – К. : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2014. – 176 с.

10. Горський В. Дещо про історію з історією філософії (суб'єктивні міркування з приводу ювілею) / Вілен Горський // Філософська думка. – 1998. – No 4–6. – С. 23–41.

11. Йосипенко С. "Більше ніж інтерв'ю". Огляд тематичного блоку "Усна історія філософії" часопису "Філософська думка" / Сергій Йосипе- нко // Sententiae. – 2019. – No 2 (ХХXVIII). – С. 86–97.

12. Йосипенко С. Відділ історії філософії України: від філософів Давньої України до сьогодення / Сергій Йосипенко // Філософська дум- ка. – 2016. – No 6. – С. 34–37.

13. Йосипенко С. Історія філософії України як галузь наукового дослідження і академічна дисципліна в 1950–2000 роках / Сергій Йоси- пенко, Олена Вдовина, Микола Симчич // Sententiae. – 2011. – No 2 (ХХV). – С. 108–119.

14. Йосипенко С. Усна історія філософії: письмовий формат. Кру- глий стіл "Філософської думки" / Сергій Йосипенко, Ксенія Зборовська // Філософська думка. – 2019. – No 4. – С. 6–52.

15. Кашуба М. "Філософія – це квітка, яка розцвітає на тлі епохи" (Розмова з Павлом Бартусяком, Володимиром Олінкевичем і Олесею Смолінською) / Марія Кашуба // Sententiae. – 2017. – No 2 (XXXVI). – C. 154–170.

16. Конверський А. Філософська думка у Київському університеті / А. Є. Конверський, І. В. Бичко, І. В. Огородник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с.

17. Крымский С. Б. Сергей Крымский: Наш разговор длиною в жизнь (Цикл интервью Т. А. Чайки) / С. Б. Крымский, Т. А. Чайка. – К. : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2012. – 436 с.

18. Кхелуфі А. Науковий семінар студентського товариства усної історії філософії / Аміна Кхелуфі // Sententiae. – 2019. – No 2 (XXXVIII). – C. 215–218.

19. Роджеро А. Из истории советской философии 60–70-х годов : у 2 ч. / А. Роджеро // Докса. – 2017. – Вип. 2. – С. 202–222. – Часть 2.

20. Роженко М. Трагедія академіка Володимира Юринця (Штрихи до історії української філософії радянської доби) / Микола Роженко. – К. : Український Центр духовної культури, 1996. – 192 с.

21. Секундант С. Історія філософії як покликання : у 2 ч.. Частина І. "У шкільні роки я вважав, що сенс життя – написати добру гумористичну книжку" (Розмова із І. Ореховим, К. Устименко і М. Шевчук) / Сергій Секундант // Sententiae. – 2019. – No 2 (XXXVIIІ) – C. 165–200.

22. Сімороз О. Необхідність рефлексії в усній історії філософії / Ольга Сімороз // Філософська думка. – 2019. – No 4. – С. 53–66.

23. Стратій Я. Українська філософія на зламі епох (Розмова зі Ксенією Зборовською, Геннадієм Зінченком і Софією Дмитренко) / Яро- слава Стратій // Sententiae. – 2018. – No 1 (XXXVII). – C. 183–217.

24. Табачковський В. У пошуках невтраченого часу (Нариси про творчу спадщину українських філософів-шістдесятників) / Віталій Таба- чковський. – К. : ПАРАПАН, 2002. – 300 с.

25. Чайка Т. Доторк. Презентація проєкту "Усні історії філософів" / Тетяна Чайка // Філософська думка. – 2009. – No 3. – С. 140–145.

26. Чайка Т. Побачення з Петром Йолоном / Тетяна Чайка // Філо- софська думка. – 2019. – No 2. – С. 97–112.

27. Шеремета О. Радянські дослідження філософської думки Ук- раїни: ідеологічний та адміністративний контекст дослідницьких стратегій / Оксана Шеремета // Філософська думка. – 2013. – No 1. – С. 90–102.

28. Шинкарук В. "Хрущовська відлига" і нові тенденції в дослі- дженнях Інституту філософії АН України в 1960-х роках / Володимир Шинкарук // Філософська думка. – 1998. – No 4–6. – С. 5–22.

29. Юшманов М. Історія філософських установ на Україні в період 1920 – 1966 рр. / М. З. Юшманов // Розвиток філософії в Українській РСР / ред. кол.: В. Ю. Євдокименко, В. О. Василенко, П. І. Гаврилюк та ін. – К. : Наукова думка, 1968. – С. 487–524.

30. Vdovychenko H. Personal Dimensions of the Kyiv Philosophical School and its Images through the Voices of Memory [Electronic resource] / H. Vdovychenko // Future Human Image. – 2020. – Vol. 14. – P. 90–101. – Mode of access : https://doi.org/10.29202/fhi/14/11

31. Vdovychenko H. Socio-Political Image of the Kyiv Philosophical School: from Internal Resistance to Open Attitude [Electronic resource] / H. Vdovychenko // Ukrainian Policymaker. – 2020. – Vol. 7. – P. 83–96. – Mode of access : https://doi.org/10.29202/up/7/10

© Г. В. Вдовиченко2021