Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.2(9).03

УДК 130.2:7.07

І. В. Живоглядова, канд. філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

КУЛЬТУРА Й ОСОБИСТІСТЬ: Р. ВАГНЕР "МІЖ МУЗИКОЮ ТА ЖИТТЯМ"

Сучасні тенденції розвитку культури, її мистецької складової, загострили питання актуальності глибокого вивчення світової та національної спадщини. У статті здійснено аналіз життєтворчості видатної особистості – Р. Вагнера (1813–1883), з притаманною їй суперечливістю, складністю, багатогранністю, як репрезентації креативного потенціалу участі творчої особистості в процесах куль- туротворчості. Інтегративний культурологічний аналіз специфіки його композиторської діяльності як культурного феномена дозволяє висвітлити роль митця, мислителя, реформатора у просторі функціонування певної культурної, зокрема романтичної, традиції, до- слідити суб'єктивний досвід перетворення мистецтва на культурну практику трансформації і вдосконалення суспільства.

Зазначається, що талант митця дозволяє повернути факт об'єктивної реальності в такому ракурсі, у якому б "заграла" його всезагальна одиничність у світлі загальної перспективи розвитку. Творчість є тим способом, який розширює можливості творчої особистості в розкритті безлічі різних граней буття. Відкриваючи нові напрями буття, творча особистість розширює горизонти індивідуального досвіду, набуває елементів нової самосвідомості, самовідчуття. Це приводить, у свою чергу, до оновленої дії. Водно- час творець збагачує саму дійсність, розвиваючи її внутрішні потенції, створюючи цінності принципово нової якості. Творча діяль- ність з самого початку організується і регулюється формами, які мають універсальний характер. Ці форми є, в свою чергу, продук- том такої ж довгої "дистиляції", як і логічні форми, категорії логіки. Одночасно у вільній творчості завжди присутня більш-менш очевидна індивідуальна варіація тих форм діяльності, які вже формалізовані, виражені в жорстко однозначних формулах.

Аналіз вагнерівських творів виявляє, як, відштовхуючись від кращих зразків традиційного мистецтва минулого і теперішнього, композитор прагнув до адекватного втілення в художніх образах проблем, що ним усвідомлювалися, продовжуючи великі традиції і запроваджуючи істотні нововведення. Розвиток культури дуже гостро виявив дилему суперечливого становища митця і самого мистецтва в тогочасному суспільстві. Творча спадщина Р. Вагнера постала в якості своєрідного авторського бачення щодо сучасної йому культури, на яку, внаслідок її індивідуалістичної природи, чекає, на думку композитора, сумне майбутнє. На прикладі жит- тєтворчості митця аналізується антропокреативний потенціал взаємодії культури й особистості. Зосереджуючи всі тенденції розвитку і кризи романтизму в музиці другої половини XIX століття, творчість композитора-реформатора демонструє актуальні для сьогодення креації з незупинного прагнення до перетворення навколишнього світу, які спонукають митців до різних типів твор- чих реакцій на колізії сучасного їм життя, що, в свою чергу, долучає інших до розуміння його суті.

Ключові слова: Р. Вагнер, творча особистість, реформаторство, культура романтизму, музична культура, оперна творчість, музична драма.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вагнер Р. Избранные работы / Р. Вагнер ; сост. и коммент. И. А. Барсовой и С. А. Ошерова ; Вступ. ст. А. Ф. Лосева. – М. : Искус- ство, 1978. – 695 с.

2. Вагнер Р. Опера и драма [Электронный ресурс] / Р. Вагнер // Избранные работы. – М., 1978. – Режим доступа : http://teatr-lib.ru/ Library/Wagner/ Izbr/ #_Toc212715559

3. Галь Г. Брамс, Вагнер, Верди. Три мастера – три мира : в 3 ч. Ч. 2. Рихард Вагнер [Электронный ресурс] / Г. Галь. Режим доступу: http://wagner.su/book/export/html/92

4. Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике / Г. В. Ф. Гегель // Эстетика : в 4 т. – М. : Искусство, 1968. – Т. І. – 330 с.

5. Ильенков Э. Заметки о Вагнере / [Електронний ресурс] / Э. Ильенков. Режим доступу: http://www.wagner.su/node/141

6. Лосев А. Исторический смысл эстетического мировоззрения Рихарда Вагнера [Электронный ресурс] / А. Лосев // Философия. Ми- фология. Культура. – М. : Политиздат, 1991. – С. 275–314. – Режим доступа : http://teatr-lib.ru/Library/Wagner/Izbr/#_Toc212715552

7. Ницше Ф. Рихард Вагнер в Байрейте [Электронный ресурс] / Ф. Ницше // Сочинения в 3 т. Т. 2: "Странник и его тень". – Москва : "REFL-book", 1994. – Режим доступа : http://www.wagner.su/node/173

© І. В. Живоглядова2021