Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.2(9).05

УДК 130.31:130.2(045)

А. Ю. Морозов, д-р філос. наук, доц. 

Київський національний торговельно-економічний університет, 

вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

М. М. Рогожа, д-р філос. наук, проф. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ТРАНСПЕРСОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ НІГІЛІЗМУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Приділено увагу питанню духовності як екзистенційної налаштованості людини на священну таємницю буття. Будучи трансцендентною, царина священного в акті епіфанії проявляється у різноманітних символічних формах особистісного досвіду. Стверджується, що духовністю par excellence виступає трансперсональний досвід, який спо- лучає особистість з таємницею священного як "незбагненного" не інтелектуально, а шляхом буттєвої співпричет- ності. У цьому інтуїтивному акті духовного натхнення людині відкривається невимовна істина речей по той бік "фактів" і "текстів". Трансперсональний досвід є конститутивним у процесі становлення людини, її олюднення. У ньому відбувається "трансценденція" індивідуального, що передбачає постійний рух самовдосконалення та самопо- долання, "розширення свідомості". Це можна назвати духовною ініціацією шляхом поступового морального преобра- ження особистості через символічну смерть і воскресіння, метою якого є реалізація буттєвої повноти її існування, досягнення стану щастя-блаженства. Наводяться історичні форми духовної ініціації, такі як античні містерії і хрис- тиянське таїнство Євхаристії. Особливу увагу зосереджено на аналізі платонівського розуміння натхнення- шаленства. Зазначено, що в надрах сучасної секулярної культури, що є наслідком нігілістичної установки на "розчак- лування світу" та морального релятивізму, неминуче зароджується ностальгія за священним.

Ключові слова: трансперсональний досвід, нігілізм, моральний релятивізм, істина буття, факти і речі, мовчання, натхнення, духовність, символ, містерії, ностальгія.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вітгенштайн Л. Tractatus Logico-Philosophicus; Філософські дос- лідження / Л. Вітгенштайн; Пер. з нім. Є. Поповича. – К.: Основи, 1995. – 311 с.

2. Витгенштейн Л. Голубая и коричневая книги. Предварительные материалы к "Философским исследованиям" / Л. Витгенштейн; Пер. с англ. В. А. Суровцева, В. В. Иткина. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. – 256 с.

3. Гегель Г. Избранные афоризмы [Електронний ресурс] / Г. Гегель // Гегель Г. Введение в историю философии. Лекции по эстетике. Наука логики. Философия природы. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=t21_DwAAQBAJ&printsec=frontcove r&hl=ru#v=onepage&q&f=false

4. Генон Г. Заметки об инициации / Р.Генон; Пер. с фр. Т. М. Фадеевой, Ю. Н. Стефанова // Генон Р. Символика креста. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – С. 355–693.

5. Делез Ж. Логика смысла / Ж. Делез. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 290 с.

6. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта / У. Джеймс; Пер. с англ. под общ. ред. П. С. Гуревича, С. Я. Левит. – М.: Наука, 1993. – 432 с.

7. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Диоген Лаэртский; Пер. с древнегреч. М. Л. Гаспарова. – М.: Мысль, 1986. – 571 с.

8. Луцій Апулей. Метаморфози, або Золотий осел / Луцій Апулей; Пер. з лат. Й. Кобів, Ю. Цимбалюк. – К.: Дніпро, 1982. – 439 с.

9. Малявин В. Комментарии к "Дао-Дэ цзин" / В. Малявин // Лао-цзы. Дао-Дэ цзин. Книга о Пути жизни; Комментарии, составление и перевод В. В. Малявина. – М.: Феория, 2006. – 704 с.

10. Мей Р. Смысл тревоги / Р. Мей; Пер. с англ. М. И. Завелова, А. Ю. Сибуриной. – М.: Класс, 2001. – 410 с.

11. Минин П. Мистицизм и его природа / П. Минин. – К.: Пролог, 2003. – 146 с.

12. Мусин М. З. Неистовый у врат поэзии / М. З. Мусин // Соловьев- ские исследования. – Вып. 3 (47), ИГЭУ, 2015. – С. 67–80.

13. Отто В. Греческие боги. Картина божественного в зеркале гре- ческого духа. / В. Отто; Пер. с нем. О. С. Ракитнянской. – СПб.: Влади- мир Даль, 2019. – 320 с.

14. Пащенко В. І., Пащенко Н. І. Антична література: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. Пащенко, Н. І. Пащенко. – К.: Либідь, 2001. – 720 с.

15. Пиндар. Хоровая лирика / Пиндар; Пер. с древнегр. М. Е. Грабарь- Пассек // Хрестоматия по античной литературе. В 2-х тт. Для высших учебных заведений; Под ред. Н. Ф. Дератани, Н. А. Тимофеевой. Т. 1. Греческая литература. – М.: Просвещение, 1965. – С. 111–121.

16. Платон. Діалоги / Платон; Пер. з давньогр. – Харків: Фоліо, 2008. – 349 с.

17. Сахаров (Софроний). Видеть Бога как Он есть. / архим. Софро- ний Сахаров; Изд. 3-е, испр. – Свято-Иоанно-Предтеченский мона- стырь, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. – 400 с.

18. Силуан Афонский. Жизнь и поучения / Силуан Афонский. – Минск: Паломникъ, 1991. – 464 с.

19. Сокулер З. Людвиг Витгенштейн и его место в философии ХХ века [Електронний ресурс] / З. Сокулер. – Режим доступу: http://www.bim-bad.ru/docs/sokuler_vittgenstein.pdf

20. Софокл. Драмы / Софокл; Пер. с древнегреч. Ф. Ф. Зелинского, О. В. Смыки и В. Н. Ярхо под ред. М. Л. Гаспарова и В. Н. Ярхо. – М.: Наука, 1990. – 606 с.

21. Тейлор Ч. Секулярна доба. Книга перша / Ч. Тейлор; Пер. з англ. О. Панича. Вид. 2-ге. – К.: Дух і Літера, 2018. – 664 с.

22. Тиллих П. Мужество быть / П.Тиллих; Пер. с англ. Т. И. Вевюрко. // П. Тиллих. Избранное. – М.: Юрист, 1995. – С. 7–131.

23. Торчинов Е. Религии мира. Опыт запредельного / Е. Торчинов. – СПб.: Академическая книга, 2000. – 428 с.

24. Уилбер К. Око духа. Интегральное видение для слегка свих- нувшегося мира / К. Уилбер. – М.: Золотая амфора, 2008. – 536 с.

25. Умное делание. О молитве Иисусовой. Сборник поучений Свя- тых Отцов и опытных ея деятелей. – Изд-во Валаамского монастыря. 1936. – 384 с.

26. Фидлер Д. Иисус Христос – Солнце Бога. Античная космология и раннехристианский символизм / Д. Фидлер; Пер.с англ. А. Архиповой. – М.: Издательский дом София, 2005. – 432 с.

27. Флоренский П. Иконостас / П. Флоренский. – СПб.: Мифрил, Русская книга, 1993. – 365 с.

28. Фрагменты ранних греческих философов. От эпических тео- космогоний до возникновения атомистики. Ч. 1. – М.: Наука, 1989. – 576 с.

29. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл; Пер. с англ. и нем. Д. А. Леонтьева, М. П. Папуша, Е. В. Эйдмана. – М.: Республика, 1990. – 368 с.

30. Хайдеггер М. Вещь / М. Хайдеггер; Пер. с нем. В. В. Бибихина // М. Хайдеггер. Время и бытие. Статьи и выступления. – М.: Республика, 1993. – С. 316–326.

31. Хайдеггер М. К чему поэты? [Електронний ресурс] / М. Хайдеггер; Пер. с нем. В. Бакусева. – Режим доступу: http://www.proza.ru/ 2012/02/23/632.

32. Херрманн Ф. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля / Ф. Херрманн; Пер. с нем. И. Инишева. – Мн.: Пропилеи, 2001. – 192 с.

33. Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство Царства / прот. Алек- сандр Шмеман. – М.: Гранат, 2006. – 326 с.

34. Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т. 1. От каменно- го века до Элевсинских мистерий / М. Элиаде; Пер. с фр., 2-е изд. – М.: Критерион, 2002. – 450 с.

© А. Ю. Морозов, М. М. Рогожа, 2021