Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.2(9).09

УДК 17.02; 7.01; 091

В. В. Семикрас, канд. філос. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЛІТЕРАТУРНІ ПАМ'ЯТКИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

Здійснено аналіз літературно-правових пам'яток Київської Русі в контексті правової культури дофеодального пе- ріоду і початку феодальної роздробленості давньоруської держави. На прикладі літературних, літературно-правових і правових пам'яток показані властивості характеру правової культури тодішньої Русі, особливості її формування і специфіка прояву. Філософсько-правовий аналіз текстів літературних пам'яток Київської Русі дозволить нам вияви- ти риси відображеної в них правової культури того часу. Це дослідження допоможе нам через аналіз особливостей вітчизняного літописання розглянути характер правової культури дофеодальної Київської Русі. Здійснено аналіз ме- ханізмів формування правових документів доби Київської Русі крізь призму правової культури та правосвідомості тодішнього періоду.

Ключові слова: правова культура, філософія права, правові пам'ятки, літературно-правові документи, правосвідомість Київської Русі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Байніязов Р. С. Поняття правової культури як реалізація пра- восвідомості / Р. С. Байніязов // Правова культура. – 2011. – No 1. – С. 8–12.

2. Вопленко М.М. Правосознание и правовая культура / М. М. Вопленко. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2000. – 52 с.

3. Горський В. С., Кислюк К. В. Історія української філософії. Під- ручник / В. С. Горський, К. В. Кислюк. – К.: Либідь, 2004. – 488 с.

4. Иларион. Слово о Законе и Благодати / Иларион Киевский. [сост., вступ. ст., пер. В. Я. Дерягина; реконстр. древнерус. текста Л. П. Жуковской]. – М.: Столица, Скрипторий, 1994. – 146 с.

5. Історія української філософії. Підручник / С.В.Бондар, Г.В.Вдовиченко, Н.Ю.Кривда, В.Д.Литвинов, В.С.Лісовий та ін. – К.: Академвидав, 2008. – 624 с.

6. Огородник І. В., Огородник В. В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – К., Вища шк.: Т-во Знання , КОО, 1999. – 543 с.

7. Павлов А. "Книги законные", содержащие в себе в древне- русском переводе византийские законы земледельческие, уголовные, брачные и судебные / А. Павлов. – СПб., 1885. – 427 с.

8. Пламенное слово: Проза и поэзия Древней Руси. – М.: Москов- ский рабочий, 1978. – 304 с.

9. Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по ис- тории. Киевская Русь / А. Е. Пресняков. – М.: Наука, 1993. – 642 с.

10. Проценко Ю.Л. Древнерусское государство и право / Ю. Л. Проценко. – Волгоград: Издательство ВолГУ, 2000. – 60 с.

11. Рогов В. А. Государственный строй Древней Руси / В. А. Ро- гов. – М.: РИО ВЮЗИ, 1984. – 80 с.

12. Слово Даниила Заточника [Електронний ресурс]. – Режим до- ступу: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4942

© В. В. Семикрас, 2021