Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.2(9).10

УДК 304.444: 7.05 + 72.01 + 392.9

Є. О. Буцикіна, канд. філос. наук, асист.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, 01033, м. Київ, Україна

ВЕРНАКУЛЯРНІ КУЛЬТУРА, МІСТО, АРХІТЕКТУРА: АНАЛІЗ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Присвячено структуруванню наявних визначень трьох ключових понять у межах сучасних вернакулярних культурологічних дослі- джень із метою вибудувати певну цілісну картину розуміння елементів вернакулярного у міському просторі. У межах визначення вер- накулярної культури (М. Лантіс, А. Маркусен, Дж. Карр та Л. Сервон) було виокремлено такі характеристики, як поєднання традиційної культури та сучасних аспектів культурної ідентичності в непрофесійному вимірі життя міста. У межах визначення поняття верна- кулярного міста (Дж. Кразе і Т. Шортелл, С. Сапу та ін.) проаналізовано звернення до дискурсу повсякденного (Г. Зіммель, А. Лефевр, М. де Серто, Р. Зеннетт та М. Блонскі) та методу візуальної семіотики (Р. Якобсон) з метою виокремлення знаків візуальної репрезе- нтації міської ідентичності, а також економічних, соціальних і культурних умов у вибудовуванні міського простору його жителями. Поняття вернакулярної архітектури (Р. Браун і Д. Модлін, Г. Гійо, М. Салман) містить поєднання елементів традиційного та повсякден- ного всередині постмодерністських і постколоніальних студій та концепції "collage city", а також крізь призму проблеми sustainability.

Ключові слова: вернакулярна архітектура, вернакулярна культура, вернакулярне місто, міський ландшафт, сталість.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Brown Robert. Concepts of Vernacular Architecture / Robert Brown, Daniel Maudlin // The SAGE Handbook of Architectural Theory. – Los Angeles : SAGE, 2012. – P. 340–368.

2. Carr James H. Vernacular Culture and Urban Economic Develop- ment: Thinking Outside the (Big) Box / James H. Carr, Lisa J. Servon // Journal of the American Planning Association. – 2008. – No 75:1, – P. 28–40.

3. Guillaud Hubert. Socio-cultural sustainability in vernacular architecture [Електронний ресурс] / Hubert Guillaud // Versus: heritage for tomorrow, 9. Firenze University Press. – 2014. – P. 48–55. – Режим досту- пу : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01159772/document

4. Krase Jerry. On the Spatial Semiotics of Vernacular Landscapes in Global Cities [Електронний ресурс] / Jerry Krase, Timothy Shortell // Visual Communication. – 2011. – No10, – P.367–400. – Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/276949510_On_the_Spatial_Semi otics_of_Vernacular_Landscapes_in_Global_Cities

5. Lantis Margaret. Vernacular Culture [Електронний ресурс] / Margaret Lantis // International Journal of American Linguistics. – 1962. – Vol. 28. – No 2, – P. 202–216. – Режим доступу : https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/ doi/pdf/10.1525/aa.1960.62.2.02a00020

6. Markusen Ann. Challenge, Change, and Space in Vernacular Cultural Practice / Ann Markusen // Spaces of vernacular creativity: Rethink- ing the cultural economy. – Abingdon: Routledge, 2010. – P. 185–199.

7. Oliver Paul. Built to Meet Needs: Cultural Issues in Vernacular Archi- tecture / Paul Oliver. – Oxford : Architectural Press, 2006. – P. 3–16, 17–26.

8. Salman Maha. Sustainability and Vernacular Architecture: Rethink- ing What Identity Is [Електронний ресурс] / Maha Salman // Urban and Architectural Heritage Conservation within Sustainability. – 2019. – P. 2–16.

– Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/330948349_ Sustainability_and_Vernacular_Architecture_Rethinking_What_Identity_Is

9. Sapu Sakkarin. The Vernacular City as Ordinary Cultural Heritage [Електронний ресурс] / Sakkarin Sapu // Journal of Mekong Societies. – 2018. – Vol. 14. – No 2, – P. 63–90. – Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/327234932_The_Vernacular_City_ as_Ordinary_Cultural_Heritage_1

© Є. О. Буцикіна2021