Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.2(9).12

УДК 001.2; 378

І. І. Маслікова, д-р філос. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Проаналізовано законодавчі положення у сфері вищої освіти та нормативна база Київського національного універ- ситету імені Тараса Шевченка, яка закладає підвалини для розвитку культури якості освіти. Дослідження стану за- безпечення академічної доброчесності в межах проєкту AcademIQ "Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти", зокрема інтерпретації опитування викладачів та студентів, дозволило намітити шляхи розвитку культури якості вищої освіти, корпоративної культури університету та академічної доброчесності, які пов'язуються з арти- куляцією в комунікативному просторі університетської спільноти ключових етичних цінностей; імплементацією цих цінностей через спільні наукові, навчально-методичні, культурні та соціальні заходи, спрямовані на об'єднання всіх членів спільноти; забезпечення академічної доброчесності через її процедурне й інституційне оформлення та підвищення інформованості та обізнаності всіх учасників освітнього процесу.

Ключові слова: культура якості освіти, академічна доброчесність, корпоративна культура, цінності сучасного університету.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бухарестская декларация по этическим ценностям и принци- пам высшего образования в Европейском регионе. [Електронний ресурс]. – Бухарест, 2–5 сентября 2004. – Режим доступу: https://docplayer.ru/ 36182114-Buharestskaya-deklaraciya-eticheskih-cennostey-i-principov- vysshego-obrazovaniya-v-evrope.html

2. Етичний кодекс університетської спільноти [Електронний ре- сурс]. – Режим доступу: http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/ Ethical-code-of-the-university-community.pdf

3. Закон України "Про вищу освіту" [Електронний ресурс]. – Ре- жим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print

4. Закон України "Про освіту" [Електронний ресурс]. – Режим дос- тупу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/print

5. Маслікова І. Цілі та цінності сучасного університету: виклики академічної доброчесності в умовах онлайн навчання / І. Маслікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. – No 1 (4). – 2021. – С. 24–41.

6. Маслікова І. І. У пошуках спільного блага: етичні колізії соціа- льних практик: монографія / І. І. Маслікова. – К.: Вид. "Міленіум", 2018. – 338 с.

7. Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка [Електронний ре- сурс]. – Режим доступу: http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc- 2018.pdf

8. Положення про Постійну комісію Вченої ради з питань етики Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Елект- ронний ресурс]. – Режим доступу: http://senate.univ.kiev.ua/?p=1073

9. Положення про систему забезпечення якості освіти та освіт- нього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nmc.univ.kiev.ua/ docs/Quality-2020.pdf

10. Положення про систему виявлення та запобігання академічно- му плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шев- ченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.univ.kiev.ua/ pdfs/official/Detection-and-prevention-of-academic-plagiarism-in-University.pdf

11. Порядок вирішення конфліктних ситуацій у Київському націо- нальному університеті імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Procedure-for-resolving- conflict-situations-in-University.pdf

12. Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.univ.kiev.ua/ pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf

© І. І. Маслікова, 2021