Текст статті PDF (мова українська)

УДК 82. 09 / 7. 01 

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2017.1.08

Б. Е. Носенок, cтуд., 1курс ОР "Магістр" 

філософський факультет, спеціальність "Культурологія" 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ДЕКАДАНС-ЛІТЕРАТУРА: СПЕЦИФІКА ОБРАЗНОСТІ

 Стаття присвячена проблемі образності літератури межовості, одним із проявів якої є декаданс-література. Пропонується здійснитианаліз  образності,  виходячи  з  контексту  модерністського тлумачення  образу.  Тут  образ  звільняється  від  своєї  міметичності  таперетворюється на певну"безпосередню онтологію". Класична структура образу(сюжет, фабула, композиція) перестає грати провіднуроль, поступаючись місцем самому письму, впускаючи до літератури візуальне. Відтак у дослідженні образності відбувається зсув: від онтології образу до образу як онтології. Важливим є також використання методології, яка пропонується Жоржем Діді-Юберманом та Полем Вірільйо: поєднання герменевтичного підходу у філософії образу з елементами психоаналізу, а також метод дромології, що знаходиться на межі фізики, математики та філософії. Образність декаданс-літератури відрізняється символізмом, імажинізмом(породжуючи навіть од-нойменний напрям), жанровим перевертництвом. Велику роль тут грає особистість письменника-автора: декаданс-література просякнута психологізмом та, у тому чи іншому вигляді, біографізмом. Це вираження світу неприкаяних особистостей, що пояснюється принципом творення з відсутності, порожнечі, депресивних та меланхолійних станів(ностальгії, втоми, солодкої туги). 

 Ключові слова: образ, література, декаданс, межовість, візуальне, "жахлива далекодія", пам'ять, забуття. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Александров Н. Н. Декаданс и стагнація / Н. Н. Александров.– М.: Академия тринитаризма, 2011. – 68 с. 

2. Аполлінер Г. Міст Мірабо. [Електронний ресурс] / Г. Аполлінер – Режим доступу: http://www.zarlit.com/short/3g647.html. 

3. Баргатин И. В., Гришанин Б. А., Задков В. Н. Запутанные квантовые состояния атомных систем / И. В.Баргатин, Б А. Гришанин, В. Н.Задков // Успехи физических наук: журнал. – М., 2001.– Т. 171. – № 6. – С. 625–647. 

4. Барт Р.  Избранные  работы:  Семиотика:  Поэтика  /  Р. Барт; [Пер. с франц. Г. К. Косикова]. – М.: Прогресс, 1989. – 614 с. 

5. Башляр Г. Грезы о воздухе. Опыт о воображении движения / Г. Башляр; [Пер. с франц. Б. Скуратова]. – М.: Издательство гумани-тарной литературы (Французскаяфилософия ХХ века), 1999. – 164 с.

6. Башляр  Г.  Земля  и  грезы  воли / Г. Башляр; [Пер. с франц. Б. Скуратова]. – М.: Издательство гуманитарной литературы (Фран-цузская философия ХХ века), 2000. – 383 с. 

7. Башляр  Г.  Избранное:  Поэтика  пространства  /  Г. Башляр; [Пер. с франц. Н. Кисловой, Г. Волковой, М. Михеева]. – М.: Российс-кая политическая энциклопедия, (РОССПЭН), 2004. – 374 с. 

8. Вирильо П. Машина зрения / П. Вирильо; [Пер. с фр. А. Шес-такова]. – СПб.: Наука, 2004. – 140 с. – С. 5–37. 

9. Гардинер  П.  Артур  Шопенгауэр.  Философ  германского  элли-низма / П. Гардинер; [Пер. с англ.О. Мазуриной]. – М.: Центрполиг-раф, 2003. – С. 252–319. 

10. Гольдштейн  А.  Словопрения  об  успехе  нехороши.  [Електро-нний ресурс] / А. Гольдштейн – Режим доступу: http://magazines.russ. ru/km/2004/2/gol3.html. 

11. Гостиница  для  путешествующих  в  прекрасном  (№  1)  /  Отв. ред. Н. Савкин. – М.: Полиграфическое искусство, 1923. – 32 с. 

12. Джим Джармуш: Интервью / Джармуш Джим; [Пер. с англ. Е. Бур-мистровой, А. Брагинского]. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 191 с. 

13. Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас / Ж. Диди-Юберман; [Пер. с фр. А. Шестакова]. – СПб.: Наука, 2001. – 263 с. 

14. "Дні  науки  філософського  факультету  –  2015",  Міжн.  на-ук.конф. (2015; Київ). Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2015", 21–22 квіт. 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2015. – Ч. 4. – 171 с. – С. 3–5. 

15. Инишев И. Пространственность образности [Електронний ресурс] / И. Инишев // Философско-культурологический журнал "Топос". – 2011. – №1.  –  Режим  доступу:  https://www.hse.ru/data/2011/12/17/ 1213935169/Inishev_Topos_1_2011.pdf. 

16. Кайуа  Р.  В  глубь  фантастического.  Отраженные  камни  / Р. Кайуа; [Пер. с франц. Н. Кисловой]. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2006.– 280 с. 

17. Китайская каллиграфия / Авт.-сост. В. Соколов. – Минск: Хар-вест, 2007. – 240 с. 

18. Кэрролл Л.  Сильвия  и  Бруно  (Глава  VIII.  "Верхом  на  льве"). [Електронний  ресурс]  /  Л. Кэрролл  –  Режим  доступу: http://royallib.com/read/kerroll_lyuis/silviya_i_bruno.html#187648. 

19. Лавлинский С. П. О двух стратегиях художественной репрезе-нтации  зримости.  К  проблеме  визуального  в  литературе.  [Електро-нний  ресурс]  /  С. П. Лавлинский  –  Режим  доступу:  http://ecdejavu.ru/v/Visuality.html. 

20. Мариенгоф А. Циники. [Електронний ресурс] / А. Мариенгоф – Режим доступу: http://lib.ru/RUSSLIT/MARIENGOF/cynix.txt. 

21. Моруа  А.  В  поисках  Марселя  Пруста:  Биография  /  А. Моруа; [Пер. с фр. Л. Ефимова]. – СПб.: Лимбус Пресс, 2000. – 384 с. 

22. Моруа А. Литературные портреты / А. Моруа. – М.: Прогресс, 1970. – 454 с. 

23. Пруст М. Обретенное время. [Електронний ресурс] / М. Пруст – Режим доступу: http://librebook.ru/obretennoe_vremia/vol1/1. 

24. Томкинс  К.  Марсель  Дюшан.  Послеполуденные  беседы  / К. Томкинс; [Пер. с англ. С. Дубина]. – М.:Grundrisse, 2014. –158 с. 

25. Хокинг  С.  Мир  в  ореховой  скорлупе  (Глава  2.  "Форма  времени") /С. Хокинг; [Пер. с англ. А. Сергеева]. – СПб.: Амфора, 2013. – 218 с. 

26. Шульц Б. Цинамонові крамниці та всі інші оповідання в пере-кладі  Юрія  Андруховича:  оповідання;  [переклад  з  польської]  / Б. Шульц. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – 384 с. 

27. Durand  G.  Les  Structures  anthropologiques  de  l’imaginaire  /G. Durand. – Paris: Dunod, 1984. – 536 p. 

28. Mirzoeff  N.  The  Visual  Culture  Reader  /  N.  Mirzoeff.  –  London: Routledge, 1998. – 547 p

 

© Носенок Б.Е., 2017

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет", 2017