Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.2(9).13

УДК 130.2:[7.035.7:7.045](4)

Т. К. Огнєва, канд. філос. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СЦЕНОГРАФІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

Здійснено аналіз умов і чинників розвитку мистецтва театру і сценографії як його складової протягом ХХ сто- ліття в Україні. Рівень сценографії в Україні 20–30-х років не лише відповідав еталонам світового мистецтва, а й вивершував його вартісні орієнтації, давав ключ для розуміння мистецьких пошуків і знахідок у світових масшта- бах. Українські сценографи, ґрунтуючись у власній творчості на новітніх естетичних програмах, пропонували самос- тійні художньо-образні рішення вистав. Серед сценографів-новаторів того часу відзначаємо спадок А. Петрицького, В. Меллера та О. Хвостенка-Хвостова. Затверджений за вказівкою комуністичної партії стиль "соцреалізм" вплинув на розвиток української культури: у театральному мистецтві, і зокрема сценографії, спостерігаємо поступовий відхід від ху- дожньо-образної організації сценічного простору вбік реалістичного візуального ряду, що позначав місце дії п'єси. Незважа- ючи на шалений ідеологічний тиск, деякі вистави у тодішній Україні можемо навести у приклад як такі, що мали ху- дожньо-образне сценографічне рішення. Чільне місце серед не менш обдарованих художників сцени посідає Данило Лідер. Поряд з його творчими досягненнями цінуємо внесок у розвиток українського мистецтва – створення власної школи і теоретично-практичні студії для українських сценографів. Художньо-образні рішення Д. Лідера вирізняються масштабністю зіставлень та глобальністю проблематики – відштовхуючись від драматургічних текстів, митець прагне віднайти художньо-образне рішення споконвічного і планетарного значення. Завдяки прагненню висловити своє бачення місця сценографії у мистецтві театру випускники театральної майстерні Данила Лідера фактично змі- нюють та візуалізують у власних проєктах нові принципи формування художньо-образного оформлення кону. На зламі 1980–1990-х років у культурі України відбуваються кардинальні зміни – країна отримує Незалежність і творчу свобо-ду. Для виконання завдань візуалізації художньо-образної організації сценічного простору використовується принцип універсалізму, що передбачає використання розмаїття деталей, пластичних характеристик матеріалів, нових тех- нічних можливостей для метафорично-символічного втілення ідеї вистави. Масштабне, монументальне пластичне втілення основної ідеї художника-сценографа співіснує із деталізованим оформленням кону або навіть із порожнім простором сцени. Цей період характерний взаємозбагаченням та духовним зростанням митців-сценографів, що фо- рмують художньо-образне оформлення сценічного простору та глядачів, здатних сприймати й перейматися мета- форично-символічною сферою пластично-просторових координат вистави.

Ключові слова: сценографія, вистава, художній образ, український театр.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Анатолій Петрицький. Спогади про художника / А. Петрицький. – К.: Мистецтво, 1981. – 112 с.

2. Бачелис Т. Эволюция сценического пространства / Т. Бачелис // Западное искусство. ХХ век. – М.:Наука, 1978. – С. 148 – 212.

3. Болобан Л. Подвійна перемога / Л. Болобан // Радянський те- атр. – 1931. – No 3–5. – С. 48 – 55.

4. Боровська Л. Мирон Кипріян / Л. Боровська // Український те- атр.–1994.–No2.–С.28–32.

5. Буревій К. Шекспір чи Куліш? / К. Буревій // Лесь Курбас у теат- ральній діяльності, в оцінках сучасників: Документи.: Балтимор– Торонто, Смолоскип,1989. – 1026 с.

6. Горбачев Д. Анатолий Галактионович Петрицкий / Д. Горба- чев. – М.: Советский художник, 1971. – 162с.

7. Данило Лідер: Людина та її простір / Д. Лідер // Український те- атр, 1995, No 1. – С. 26 – 29.

8. Данило Лідер: Людина та її простір / Д. Лідер // Український те- атр.–1995.–No4.–С.19–21.

9. Драк А. Олександр Веніамінович Хвостенко-Хвостов / А. Драк. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літе- ратури УРСР, 1962. – 45 [16] с.

10. Єрмакова Н. Знак можливості / Н. Єрмакова // Український те- атр. – 1999. – No 1–2. – С. 5 – 9.

11. Заболотна В. Театральна Україна в полудень віку: український драматичний театр 40–60-х років ХХ століття / В. Заболотна // Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття. – К.: Інтертехноло- гія, 2006. – С. 533–586.

12. Игнатович Г. Pro future / Г. Игнатович // Лесь Курбас. Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. – М.: Искусство, 1987. – 463 с.

13. Канішина Н. Художньо-естетичні засади українського авангар- дного мистецтва першої третини ХХ століття. Автореф. дис. канд. наук. / Н. Канішина – К., 1999. – 21 с.

14. Ковальчук О. Давид Боровський, Данило Лідер: Пошуки плас- тики сценічного простору у сценографії / О. Ковальчук // Художня куль- тура.Актуальні проблеми. – 2009, No6, С.29 – 45.

15. Ковальчук О. Сценографічна практика у просторі ХХ століття: київські реалії / О. Ковальчук. – Київ.: Видавництво "ФЕНІКС", 2019. – 272 с.

16. Ковальчук О. Художники українського театру 1950-х – 1980-х років: образні пошуки у часовому контексті / О. Ковальчук // Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття. – К.: Інтертехнологія, 2006. – С. 695–786.

17. Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього / Н. Корнієн- ко. – К.: Факт, 1998. – 468с.

18. Кучеренко З. Вадим Меллер / З. Кучеренко. – К.: Мистецтво, 1975. – 82 с.

19. Лавріненко Ю. Розстріляне Відродження / Ю. Лавріненко. – К.: Просвіта, 2001. – 794 с..

20. Лидер Д. Размышления художника / / Д. Лидер // Советские ху- дожники театра и кино' 79. – М.: Советский художник, 1981. – С. 203– 206. Цит. за: Фіалко В. "Пластична драматургія" Данила Лідера // Нау- ковий вісник КНУТК. 2017, вип. 21. – С.63 – 68.

21. Михайлова А. Образ спектакля / А. Михайлова. – М.: Ис- кусство, 1978. –247с.

22. Михайлова А., Кречетова Р. Давид Боровский / А. Михайлова, Р. Кречетова. – М.: Артист. Режиссер. Театр. 2002. – 270с.

23. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття. К.: Інтертехнологія, 2006. – 1053с.

24. Овчаренко Е. Приховані міфи [Електронний ресурс] / Е. Овча- ренко. – Режим доступу: https://i-ua.tv/culture/14891-prykhovani-vytoky-mifu

25. Островерх О. Щеплення Лідером, або Досвід конфліктного мо- нтажу / О. Островерх // Антиквар. – 2017. – No 5–6 (102). – С. 60–65.

26. Резнік О. Л. Досвід театралізації дійства: зміна функціонально- го поля сценографії України в кінці ХХ століття / О. Л. Резнік // Вісник ХДАДМ. – 2014. – No 2. – С.94 – 97.

27. Роготченко О. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм / О. Ро- готченко. К.: Феникс, 2007. – 608 с.

28. Руденко-Краєвська Н. Сценографічні персонажі Тетяни Мед- відь / Н. Руденко-Краєвська // Культура України. – 2021. – Вип. 71. – С.111 – 118.

29. Саква О. Соляріс Данила Лідера / О. Саква // Антиквар. – 2017. – No 5–6 (102). – С. 8–18.

30. Смолич Ю. Українські драматичні театри у сезоні 1927-28 року / Ю. Смолич // Життя і революція, 1928. – No ІХ. – С.146 – 158.

31. Сулименко С. Формування особистості / С. Сулименко // Укра- їнськийтеатр. –1985.–No3.–С23–26.

32. Сушицький Б. Нові завдання художника на театрі / Б. Сушиць- кий // Радянський театр. – 1931. – No 19–20. – С. 10–11.

33. Фіалко В. "Нова хвиля" сценографів українського театру 80-х років ХХ століття / В. Фіалко // Мистецтвознавчі записки. – 2014, No26,- С. 277 – 287.

34. Фіалко В. Український театр 1970-х – 1980-х років: режисерсько- сценографічні пошуки / / В. Фіалко // Нариси з історії театрального мис- тецтва України ХХ століття. – К.: Інтертехнологія, 2006. – С. 607–694.

35. Френкель М. Современная сценография / М. Френкель. – К.: Мистецтво, – 1980, – 30 с.

36. Хмурий В. Анатоль Петрицький / В. Хмурий // Життя і револю- ція. – 1928. – No 3. – С. 141 – 160.

37. Чечик В. Театрально-декораційне мистецтво Харкова: Аванга- рдні пошуки 1910 – 1920 років. Автореф. дис. канд. Наук / В. Чечик. – Х., 2006. – C.20.

38. Шпакович О. Сценографічна діяльність М. Кипріяна в 60-х ро- ках ХХ ст. / О. Шпакович // Народознавчі зошити. – 2020. – No 1 (151). – С. 233 – 244.

39. Манилов В. Гонки за Лідером / В. Манилов // Кіно – Tеатр, 1995, No2. – С.44 – 48.

© Т. К. Огнєва, 2021