Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.2(9).15

УДК 130.2:[7.035.7:7.045](4)

С. П. Стоян, д-р філос. наук, доц., 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

УКРАЇНСЬКЕ БАРОКО В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ – НАЦІОНАЛЬНІ СИМВОЛИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Розглянуто специфіку прояву символічного типу візуального образу в мистецькій практиці українського бароко. Зазначається, що в ХVІІ – ХVІІІ ст. барокова культура активно поширюється на українських теренах. Українське мис- тецтво цих часів розвивається у тісній взаємодії з мистецтвом країн центральної Європи, Росії та балканських на- родів. Реалістичні західноєвропейські традиції активно вкорінюються на українських теренах, формуючи альтерна- тиву сакральному православному мистецтву. Символічно-алегоричний вид візуального образу використовується переважно в дидактично-виховних (І. Галятовський), оповідальних цілях (І. Бондаревська) й задля більшої зрозумілості доповнюється текстовими поясненнями. Символічні мотиви присутні практично в усіх творах Г. Сковороди, який розмежовує суто символічні образи та фантастичні. Він вважає, що символічне зображення – це "мудра картина". Із розвитком книговидання відбувається поширення емблематично-символічних книг із символічно-алегоричними ілю- страціями-гравюрами. Алегоричні мотиви використовуються також у жанрі парсуни. Зазначається, що українське образотворче мистецтво доби бароко під впливом раціоналістичних тенденцій європейської культури відходить від візантійських канонів із їхньою символічною умовністю, все більше наближаючись до реалістичного типу образу (особливо в жанрі портрета), але зберігаючи при цьому символічно-алегоричні прийоми, що набувають своєрідної етно-національної специфіки.

Ключові слова: українське бароко, символізм, символ, алегорія, образотворче мистецтво, культура.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Барокко в славянских культурах / Под ред. А. В. Липатов, А. И. Рогов, Л. А. Сафронова. – М.: Наука, 1982. – 352 с.

2. Білецький П. О. Українське мистецтво другої половини XVII– XVIII століть / П. О. Білецький. – К.: Мистецтво, 1981. – 159 с.

3. Бондаревська І. А. Парадоксальність естетичного в українській культурі ХVІІ–ХVІІІ століть / І. А. Бондаревська. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2005. – 308 с.

4. Денисенко А. Емблематичні, алегоричні та символічні сюжети в українських стародруках другої половини XVII–XVIII століть [Електрон- ний ресурс] / А. Денисенко. – С. 201–202. – Режим доступу: http://mari.kiev.ua/ PDF_2011/Hud-Kultura_7-2010/195-213.pdf

5. Довга Л. Система цінностей в українській культурі ХVІІ століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) / Л. Довга. – К. – Львів: Вид. "Свічадо", 2012. – 343 с.

6. Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в XVII–XVIII ст. / П. М. Жолтовський – К.: Наукова думка, 1983. – 180 с.

7. Макаров А. М. Світло українського барокко / А. М. Макаров. – К.: Мистецтво, 1994. – 288 с.

8. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К.: "АртЕк", 1998. – 728 с.

9. СковородаГ. Повне зібрання творів у 2-х томах. Т.1. / Г. Сковорода – К.: Наукова думка, 1973. – 532 с.

10. Стромилюк Л. Європейський вплив на українське малярство та барокові розписи Софії Київської [Електронний ресурс] / Л. Стромилюк. С.7 – 8 – Режим доступу: http://nauka.uagate.com/wpcontent/uploads/ 2014/03/1_Stromyliuk_2014_03_28_08_54_47_682.pdf

11. Тесинг Я., Копиевский И. Символы и Емблемата / Я. Тесинг, И. Копиевский. – Амстердам: Типография Генриха Ветстейна, 1705. – 306 с.

12. Чижевський Д. Філософські твори: у 4 т. Т. 1. / Д. Чижевський; [під заг. ред. В. Лісового]. – К.: Смолоскип, 2005. – 402 с.

© С. П. Стоян, 2021