Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.2(9).18

М. М. Рогожа, д-р філос. наук, проф. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

НОТАТКИ НА ПОЛЯХ
(ЧИТАЮЧИ "АНТРОПОЛОГІЧНИЙ КОД УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ І ЦИВІЛІЗАЦІЇ")

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антропологічний код української культури і цивілізації (у двох книгах) / О. О. Рафальський (керівник авторського колективу), Я. С. Ка- лакура, В. П. Коцур, М. Ф. Юрій (науковий редактор). – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. Книга 1. – 432 с.

2. Антропологічний код української культури і цивілізації (у двох книгах) / О. О. Рафальський (керівник авторського колективу), Я. С. Калакура, В. П. Коцур, М. Ф. Юрій (науковий редактор). – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. Книга 2. – 536 с.

3. Ассман А. Трансформации нового режима времени [Електрон- ний ресурс] / А. Ассман; Пер. с англ. Вл. Кучерявкина под ред. А. Скидана // Новое литературное обозрение. – 2012. – No 4. – С. 16–31. – Режим доступу: https://magazines.gorky.media/nlo/2012/4/transformaczii- novogo-rezhima-vremeni.html

4. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек; Пер. с нем. В.Седельника, Н.Федоровой; послесл. А.Филиппова. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 384 с.

5. Вебер М. История хозяйства / М. Вебер; Пер. с нем. // Вебер М. История хозяйства. Город / Под ред. И. Гревса; коммент. Н. Саркитова, Г. Кучкова. – М.: Канон-пресс-ц, Кучково поле, 2001. – С. 5–332.

6. ГабермасЮ. Філософський дискурс Модерну / Ю.Габермас; Пер. з нім. та комент. В. М. Купліна. – К.: Четверта хвиля, 2001. – 424 с.

7. Длугач Т. Б. Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи суве- ренной личности (Гольбах, Гельвеций, Руссо) / Т. Б. Длугач. – М.: "Ка- нон+", РООИ "Реабилитация", 2008. – 336 с.

8. Жижек С. Возвышенный объект идеологии / С. Жижек; Пер. с англ. В. Софронова под ред. С. Зимовца. – М.: Художественный жур- нал, 1999. – 236 с.

9. Зомбарт В. Буржуа / В. Зомбарт; Пер. с нем., подгот. текста Ю. Н. Давыдов, В. В. Сапов. – М.: Наука, 1994. – 443 с

10. Калакура Я. С. Українська культура: цивілізаційний Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. – К.: ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – 496 с.

вимір / ІПіЕНД

11. Калакура Я. Цивілізаційні орієнтири новітньої української історі- ографії / Я. Калакура // Ейдос. – Вип. 7. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – С. 371–381.

12. Калакура Я.С., РафальськийО.О., ЮрійМ.Ю. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ю. Юрій – К.: Генеза, 2017. – 560 с.

13. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения / И. Кант; Пер. с нем. Н. М. Соколова; под общ. ред. В. Ф. Асмуса. // Кант И. Со- чинения в шести томах. Т. 6. – М.: Мысль, 1966. – С. 349–588.

14. Кант И. Ответ на вопрос: Что такое Просвещение? / И. Кант; Пер. с нем. Ц. Г. Арзаканьяна // Кант И. Сочинения в шести томах. – Т. 6. – М.: Мысль, 1966. – С. 25–36.

15. Козеллек Р. Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу / Р. Козеллек; Пер. з нім. В. Швед. – К.: Дух і літера, 2005. – 380 с.

16. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посіб. Вид. 3-тє, перероб. та доп. / За ред. І. І. Тюрменко. – К.: Центр учбової літе- ратури, 2010. – 370 с.

17. Маркс К. Капитал: Критика политической экономии. Том третий / К. Маркс; [пер. с нем.] // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – Т. 25. – Ч. І. – М.: Госполитиздат, 1961. – 545 с.

18. Микешин М. И. Социальная философия шотландского Просве- щения / М. И. Микешин. – СПб: Санкт-Петербургский центр истории идей, 2005. – 165 с.

19. Нора П. Между памятью и историей. Проблематика мест памя- ти / П. Нора // Франция – память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок; Пер. с фр. Д. Хапаевой; науч. конс. пер. Н. Колосов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. – С. 17–50.

20. Нора П. Предисловие к русскому изданию / П. Нора // Франция – память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок; Пер. с фр. Д. Хапаевой; науч. конс. пер. Н. Колосов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун- та, 1999. – С. 5–14.

21. Рогожа М. М. Соціальна мораль: колізії мінімалізму. Монографія / М. М. Рогожа. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2009. – 216 с.

22. Рогожа М. М. "Увести минуле, хоча б частково, у простір життя теперішнього і зрозуміти його сенс..." // Гуманітарні студії: Збірник нау- кових праць. Вип. 28. – 2016. – С. 68–73.

23. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект / Ю. Хабермас; Пер. с нем. Б. М. Скуратова // Хабермас Ю. Политические работы / Сост. А. В. Денежкина. – М.: Праксис, 2005. – С. 7–31.

24. Чижевський Д. Про початки і кінці нових ідеологічних епох / Д. Чижевський // Чижевський Д. Філософські твори у 4 т. Т. 2: Між інте- лектом і культурою: дослідження з історії української філософії. – К.: Смолоскип, 2005. – С. 15–23.

25. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой исто- рии. 1. Гештальт и действительность / О.Шпенглер; Пер. с нем. К. А. Свасьяна. – М.: Мысль, 1993. – 663 с.

26. Эко У. Остров накануне / У. Эко; Пер. с итал. и предисл. Е. Костюкович. – СПб.: Симпозиум, 1999. – 490 с.

27. Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age / A. Giddens. – Cambridge; Oxford: Polity Press, 1995. – vii, 256 p.

28. Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society / J. Habermas; tr. from German by Th. Burger. – Cambridge: Polity Press, 2003. – 301 p.

29. Huyssen A. Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory / A. Huyssen. – Stanford, Ca: Stanford University Press, 2003. – 177 p.

30. Israel J. I. Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity. 1650–1750 / J. I. Israel. – Oxford: Oxford University Press, 2001. – 810 p.

31. Taylor Сh. Modernity and the Rise of the Public Sphere / Ch. Taylor. The Tanner Lectures on Human Values. – Stanford University, February 25, 1992. – URL: https://mercaba.org/SANLUIS/Filosofia/autores/ Contempor%c3%a1nea/Taylor,%20Charles/Modernity%20and%20the%20 Rise%20of%20the%20Public%20Sphere.pdf

© М. М. Рогожа, 2021