Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2022.1(10).01

УДК 165.742

В. В. Єфіменко, канд. філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИЙ ЗМІСТ КУРТУАЗНИХ ЧЕСНОТ ЯК ПЕРЕДУМОВА ГУМАНІЗМУ ВІДРОДЖЕННЯ

У статті досліджується формування підвалин гуманістичної ідеології Відродження в культурі європейського Середньовіччя. Простежуються основні етапи становлення і розвитку культури Середніх віків та їх здобутки. Основна увага зосереджується на "Осені Середньовіччя" (Й. Хейзінга) і на такій важливій складовій культури того часу, як придворна культура, культура замків. На прикладах творчості трубадурів і труверів К. де Труа, Б. де Борна, т. зв. "маргінальних" джерел, що знаходяться ніби на периферії тексту середньовічної культури, але суттєво доповнюють її ("Чудеса Богоматері" Г. де Куенсі), дається аналіз наповнення традиційних куртуазних чеснот новим загаль- нолюдським змістом, утвердження у практиці людських відносин світоглядного принципу антропоцентризму. Від- значається вплив на цей процес Альбігойських війн, своєрідного каталізатора зростання попиту на гуманність у сповненому стражданнями і смертями житті суспільства. Вказується на очевидний зв'язок куртуазних чеснот з новаціями в системі моральних цінностей європейського суспільства, в тлумаченні поняття визнання права на авто- номію розвитку світської держави.

Ключові слова: культура Середньовіччя, ментальність, куртуазна культура, куртуазні чесноти, альтруїзм, антропоцентризм, творчість трубадурів, Альбігойські війни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Брюнель-Лобрюшон Ж., Дюамель-Амадо К. Повседневная жизнь во времена трубадуров XII–XIII веков / Пер. с фр., предисл. Е. Морозо- вой / Ж. Брюнель-Лобрюшон, К. Дюамель-Амадо. – М.: Молодая гвар- дия, 2003. – 414 с.

2. Иванов К. А. Трубадуры, труверы и миннезингеры / К. А. Иванов. – М.: Алетейя, 2001. – 360 с.

3. Куэнси Г. де. Чудеса Богоматери // Куэнси Г. де. Чудеса Бого- матери. Бестиарий любви Ришара де Фурниваль с приложением Отве- та дамы. Великий Гримуар, или Искусство заклинания духов небесных, воздушных, земных, подземных / Составл., вступ. ст., перевод со старофранц. и коммент. М. Собуцкого / Г. де Куэнси. – К.: КАРМЕ, 1995. – 240 с.

4. Ментальність // Micro Robert. Dictionnaire du français primordial. – Paris: Le Robert, 1984. – 1212 p.

5. Осокин Н. История альбигойцев и их времени / Н. Осокин. – М.: ООО "Фирма «Издательство АСТ»", 2000. – 896 с.

6. Середньовічна політична думка // Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2000. – 472 с.

7. Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня: Пер. с нидерл. / Общ. ред. и послесл. Г. М. Тавризян / Й. Хейзинга. – М.: Прогресс, 1992. – 464 с.

© В. В. Єфіменко, 2022