Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2022.1(10).02

УДК 130.2:930.85:002.2

І. В. Живоглядова, канд. філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

 

С. В. Пузирко, студентка ОР "Магістр"

Філософський факультет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирівська, 60, м. Київ, 01033, Україна

ВИДАВНИЧА СПРАВА США ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статті здійснюється аналіз специфіки процесу формування американської видавничої системи в контексті становлення націо- нальної культури і державності, висвітлення значення друкованого виробництва в якості важливої складової загальної системи фор- мування і підтримки своєрідного обличчя США – як на перших етапах становлення держави і культури, так і в сучасних реаліях, ускла-днених пандемічною ситуацією. Розглядається формування національної системи книжкової справи, її складність та різноманітність за типами видавничих підприємств (в залежності від типу власності) та за характером діяльності. Протягом всієї історії станов- лення і зміцнення США сформувалася система культурних практик, пов'язаних з книжковою культурою, зі створенням умов для роз- витку її національного сегмента, забезпеченням відповідних інструментів і засобів його підтримки і розповсюдження.

Зазначається, що в сучасних реаліях, де домінують цифрові та електронні засоби масової інформації, друкована книга стає важ- ливим актором в системі адвокації культури, зокрема екології медіа. Трансмедіальний світ поставив під сумнів цінність друкованої продукції, матеріальність книги як такої. Цифрова ера значно проблематизувала існування американської видавничої справи в її класи- чних формах. З одного боку, завдяки цифровому прогресу зміцнюються, поряд з великими видавництвами та міжнародними корпора- ціями, і маленькі підприємства. З іншого – книга перетворюється на комерційний продукт, розглядається в якості цифрової послуги.

Американський книжковий ринок, видавниче виробництво США, як свідчить історія американської культури, завжди були і є важли- вим елементом підтримки і розвитку національної культури. Цей досвід демонструє важливість видавничої справи як змістовного інструмента соціалізації та інкультураціїї, її суттєвий вплив на формування національних традицій "книжності", культури читання, на рівень загальної культурної освіченості нації.

Висновується, що в умовах глобалізації, в реаліях пандемічної ситуації так само, як і в попередні періоди, видавнича система США знаходиться в авангарді технологічних змін, впливаючи як на американську, так і на світову читацьку і книжкову культуру – не тільки на різноманіття та демократизацію форм споживацької культури, але й на якість медіасфери як особливого простору життєдіяль-ності сучасної людини. Розвиток американської системи книговидання демонструє проблемні питання екології сучасної медіасфери і шляхи їх вирішення: покращення умов книговидання та книгорозповсюдження, збільшення різноманітності пропозицій на книжковому ринку, спрямування інноваційних технологій на просування культури активного читання.

Ключові слова: національна культура, американський книжковий ринок, видавниче виробництво США, книжкова культура, друкована книга, культурні практики, медіасфера.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Живоглядова І. В., Павлова О. Ю. Європейсько-північно- американська культура: від модерну до постмодерну / І. Живоглядова, О. Павлова // Культурологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. А. Є. Конверськогою – Харків: Фоліо, 2013. – С. 536-591

2. Кучина Н. І. Розвиток книговидавничої справи в незалежній Україні: автореф. дис. канд. іст. наук / Н. І. Кучина; Київ. нац. ун-т. культури і мистецтв. – К., 2007. – 20 с.

3. McVey, S. Nineteenth Century America / S. McVey // The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 421(1), 1975. – P. 67–79.

4. Osnos, P. How Book Publishing Has Changed Since 1984 / P. Osnos // The Atlantic, 2020. Retrieved from https://www.theatlantic.com/ entertainment/archive/2011/04/how-book-publishing-has-changed-since-1984/ 237184/

5. Roberts, J., Robinson, P., Gadd, I., Colclough, S., Weedon, A. and Shevlin, E. The History Of The Book In The West / J. Roberts, P. Robinson, I. Gadd, S. Colclough, A. Weedon, and E. Shevlin / Vol. ІІІ. – Farnham: Ashgate, 2010. – 590 p.

6. Roberts, J., Robinson, P., Gadd, I., Colclough, S., Weedon, A. and Shevlin, E. The History Of The Book In The West / J. Roberts, P. Robinson, I. Gadd, S. Colclough, A. Weedon, and E. Shevlin / Vol. IV. – Farnham: Ashgate, 2010. – 554 p.

7. Roberts, J., Robinson, P., Gadd, I., Colclough, S., Weedon, A. and Shevlin, E. The History Of The Book In The West / J. Roberts, P. Robinson, I. Gadd, S. Colclough, A. Weedon, and E. Shevlin / Vol. V. – Farnham: Ashgate, 2010. – 2900 p.

8.Tucker, D., Unwin, G. and Unwin, P. History Of Publishing Forms, Development, & Facts / D. Tucker, G. Unwin, and P. Unwin // Encyclopedia Britannica, 2020. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/publishing

9.Quirk, T., Scharnhorst, G. American History Through Literature, 1870–1920 / T. Quirk, G. Scharnhorst. – Detroit: Charles Scribner's Sons, Thomson Gale, 2006. – 1500 p.

© І. В. ЖивоглядоваС. В. Пузирко, 2022