Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2022.1(10).04

УДК 398.23

Н. С. Ніколаєва, канд. філол. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

А. В. Максименко, асист. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

АНЕКДОТИ ПРО КУМІВ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ

Стаття присвячена аналізу українських анекдотів у контексті української сміхової культури. Підкреслюється ак- туальність обраної теми і зростаюча зацікавленість дослідників питаннями національної ідентичності українців, їх національного характеру, специфіки духовної культури. У дослідженні зроблено спробу визначення місця, особливос- тей окремого циклу сучасних українських анекдотів – анекдотів про кумів. Увагу акцентовано на анекдоті як культу- рному феномені, що пов'язано з наявністю в ньому притаманних сміховій народній культурі ознак: пародіювання різ- них проявів людського життя, коли навмисно знижуються його ідеали, знецінюються моральні норми заради утвер- дження протилежних – позитивних; абсурдності форми, у якій подаються життєві реалії.

У статті на конкретних прикладах анекдотів про кумів розглянуто механізм досягнення комічного ефекту; вті- лення рис українського національного характеру; визначено форму й засоби комічного.

Ключові слова: сміхова культура, анекдот про кумів, культурний феномен, український гумор, комічне.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Анекдоти. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://anekdot.kozaku.in.ua/anekdotu/pro_kymiv/

2. Анекдоти. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://anekdot- ua.net/jokes/joke-375

3. Анекдоти. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://anekdoty.net.ua/
category/anekdoty/pro-kumiv

4. Анекдоти. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://shlyahta.com.ua/kumivstvu-tak-dobirka-veselykh-anekdotiv-pro-kumiv/

5. Анекдоти. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.litres.ru/ oleks-y-kononenko/kumi-ta-kumki-anekdoti-davn-suchasn/chitat-onlayn/

6. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – М.: Худож.лит., 1990. – 545 с.

7. Бережний В. А. Анекдот у сучасному гуманітарному дискурсі / В. А. Бережний // Наукові записки Бердянського державного педагогіч- ного університету. – 2016. – Вип. IX. – С. 183–193.

 

8. Бережний В. А. Анекдот як складова сміхової культури / В. А. Бережний // Літератури світу: поетика, ментальність, духовність: Зб. наук. праць. – Кривий Ріг: ДВНЗ "Криворізький національний універ- ситет". – 2016. – Вип. 7. – С. 129–136.

9. Блинова І. А. Гумор як різновид комічного: критерії виокремлен- ня, теорії реалізації і засоби вираження / І. А. Блинова, А. А. Зернецька // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналі- стика. – 2021. – Том 32. – No 1. – Ч. 2. – С. 35–43.

10. Бондаренко О. В. Українська ментальність в розмаїтті націона- льних ментальних формоутворень й архетипів: історико-культурний аспект / О. В. Бондаренко // Гуманіт. вісн. Запоріз. держ. інж. Акад. – 2008. – Вип. 32. – С. 66–78.

11. Брицина Олеся. Про раблезіанство, "перець" і український гу- мор [Електронний ресурс] / Олеся Брицина. – Режим доступу: https://m.dt.ua>SOCIETY>pro//

12. Комічне. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87 %D0%BD%D0%B5

13. Воробьева М. В. Анекдот как феномен повседневной культуры советского общества (на материале анекдотов 1960–1980-х годов): автореф. дис. / М. В. Воробьева – Екатеринбург, 2008. – 24 с.

14. Гончарук-Чолач Т. Особливості української ментальності як ос- нова національної самоідентифікації / Т. Гончарук-Чолач, Н. Джугла // Наук. зап. нац. ун-ту "Острозька акад.". Серія: Філософія. – 2011. – Вип. 8. – С. 28–35.

15. Кирчів Р. Етюди до студій над українським народним анекдотом / Р. Кирчів. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008. – 268 с.

16. Кімакович І. Анекдот як фольклорний жанр: [монографія] / І. Кімакович. – К.: Інститут мовознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, 2014. – 316 с.

17. Корнєва Л. Про деякі типологічні риси українського анекдоту / Л. Корнєва // Філологічні науки. Зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 1. – С. 55–60. 18. Кузьменко Оксана. Стрілецький анекдот: контекст – сюжет – текст / Оксана Кузьменко // Народознавчі зошити. – 2010. – No 1–2. –

С. 14–126.
19. Кузьмич О. Я. Мовні засоби творення комічного в українській прозі кінця ХХ століття – початку ХХІ століття: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / О. Я. Кузьмич. Луцьк, 2015. – 217 с.

20. Куми та кумки. Збірка анекдотів. – Київ, 2002. – 200 с.

21. Лепеха Т. В. Українознавство: Навчальний посібник. § 70. Гумо- ристично-сатиричні твори. Анекдоти [Електронний ресурс] / Т. В. Лепеха. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=1288

22. Мельник Н. Г. Український соціально-побутовий анекдот ХХ сто- ліття як спротив тоталітаризму / Н. Г. Мельник // Філологічні студії. Лінгвістика і поетика тексту. – 2015. – Вип. 13. – С. 320–325.

23. Пізнаймо Україну: Матеріали мовокраїнознавчого словника- довідника "Україна в словах" / С. І. Терпелюк, С. А. Коробчук, Р. М. Прі- ма, С. О. Горожанова, М. А. Соловйова, В. В. Крижанівська – Луцьк, 2005. – 222 с.

24. Пономарьова Л. В. Анекдот як жанр гумористичного дискурсу в українському та російському мовному просторі / Л. В. Пономарьова, І. С. Маркоїдзе // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2019. – Том 30 (69). – No 3. – Ч. 2. – С. 65–68.

25. "Про сміх – без жартів": особливості українського гумору [Елек- тронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/ 1999890.html

26. Ребуха Л. З. Національний характер як формовияв національ- ної ідеї / Л. З. Ребуха, О. В. Миськів // Науковий вісник Львівського дер- жавного університету внутрішніх справ. – 2012. – No 2 (2). – С. 53–62.

27. Самохіна В. О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Ве- ликої Британії і США: текстуальний та дискурсивний аспекти: Автореф. дис. докт. філол. наук / В. О. Самохіна – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 38 с.

28. Словник літературознавчих термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrlit.net/info/dict/index.html

29. Столяр М. Б. Сучасна українська сміхова культура: традиції та інновації / М. Б. Столяр // Вісник Харківського національного універси- тету імені В. Н. Каразіна. Серія "Теорія культури і філософія науки". – 2020. – Випуск / Issue 62. – С. 86–92.

© Н. С. Ніколаєва, А. В. Максименко, 2022