Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2022.1(10).05

УДК 304.2:316.73:172 (450)

М. М. Рогожа, д-р філос. наук, проф. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФОНОВА КУЛЬТУРА МОДЕРНУ
ЯК ФАКТОР МОРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЕПОХИ

У статті увага сфокусована на дослідженні безпосередньої суспільної практики Модерну, що породжувала спе- цифічну духовну налаштованість епохи, яка акумулювалася у просвітницьких програмах і водночас зазнавала впливу й корегувань від останніх. Теоретичною основою дослідження стало поняття Дж. Ролза "фонова культу- ра". У статті фонова культура доби Модерну осмислюється як безпосередній іманентний соціальний досвід гро- мадянського суспільства, зумовлений соціальними інституціями, що формувалися в добу Модерну, включення ін- дивіда в який уможливлювало сприйняття ним базових соціально-моральних цінностей як таких, що спрямовані на оптимізацію суспільної взаємодії. Складовими фонової культури є Великі географічні відкриття, розвиток індуст- ріальної економіки, релігійні війни часів Реформації, ранні буржуазні революції, формування національних консти- туційних урядів. Ціннісними детермінантами фонової культури визначено фронтирність, індивідуалізм, штучну солідарність, толерантність, законослухняність.

Ключові слова: фонова культура, громадянське суспільство, фронтирність, індивідуалізм, толерантність, законослухняність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Арендт Г. Становище людини / Г. Арендт; [пер. з англ]. – Львів: Літопис, 1999. – 254 с.

2. Арендт Х. Джерела тоталітаризму / Х. Арендт; [пер. с англ.]. – 2-е вид. – К.: Дух і літера, 2005. – 584 с.

3. Бринтон К. Истоки современного мира: История западной мысли / К. Бринтон; [пер. с англ. В. Франка]. – Рим: Edizioni Aurora, 1971. – 467 с.

4. Вебер М. История хозяйства / М. Вебер; [пер. с нем.] // Вебер М. История хозяйства. Город / под ред. И. Гревса. – М.: Канон-пресс-ц, Кучково поле, 2001. – С. 5–332.

5. Вебер М. Покликання до політики / М.Вебер; [пер. з нім. О. Погорілий] // Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політи- ка. – К.: Основи, 1998. – С. 173-192.

6. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер; [пер. з нім. О. Погорілий]. – К.: Основи, 1994. – 261 с.

7. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества / И. Г. Гердер; [пер. с нем. А. В. Михайлова]. – М.: Наука, 1977. – 703 с.

8. Грей Дж. Поминки по Просвещению: Политика и культура на за- кате современности / Дж.Грей; [пер. с англ. Л.Е.Переяславцевой, Е. Рудницкой, М. С. Фетисова и др., под общей ред. Г. В. Каменской]. – М.: Праксис, 2003. – 368 с.

9. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социо- логии / Э. Дюркгейм; [пер. с фр.]. – М.: Наука, 1990. – 575 с.

10. Козеллек Р. Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу / Р. Козеллек; [пер. з нім. В. Швед]. – К.: Дух і літера, 2005. – 380 с.

11. Мизес Л. фон. Либерализм в классической традиции / Л. фон Мизес; [пер. с англ. А. В. Куряева]. – М.: ООО "Социум", ЗАО "Издательство "Экономика", 2001. – 239 с.

12. Ролз Дж. Політичний лібералізм / Дж. Ролз; [пер. з англ. О. Мокровольський]. – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2000. – 382 с.

13. Селигмен А. Проблема доверия / А. Селигмен; [пер. с англ. И. И. Мюрберг, Л. В. Соболева]. – М.: Идея-Пресс, 2002. – 256 с.

14. Тейлор Ч. Джерела себе / Ч. Тейлор; [пер. з англ. А. Василь- ченко, та ін.]. – К.: Дух і літера, 2005. – 696 с.

15. Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества / А. Фер- гюсон; [пер. с англ. под ред. М. А. Абрамова]. – М.: РОССПЭН, 2000. – 392 с.

16. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное дей- ствие / Ю. Хабермас; [пер. с нем. под ред. Д. В. Скляднева]. – [2-е изд.]. – СПб.: Наука, 2006. – 377 с.

17. Шоню П. Цивилизация Просвещения / П. Шоню; [пер. с фр. И. Иткин, М. Гистер]. – Екатеринбург: У-Фактория, 2008. – 686 с.

18. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой исто- рии. 1. Гештальт и действительность / О.Шпенглер; [пер. с нем. К. А. Свасьяна]. – М.: Мысль, 1993. – 663 с.

19. Bauman, Z. Europe: An Unfinished Adventure / Z. Bauman. – Cam- bridge: Polity Press, 2004. – 152 p.

20. Bauman, Z. Liquid Modernity / Z. Bauman. – Cambridge, Oxford, Malden: Polity Press, 2000. – vi, 228 p.

21. Ehrlich, Е. Principles of the Sociology of Law / E. E. Ehrlich; [tr. from German by L. Walter]. – Brunswick: Transaction Pub, 2001. – 539 p 22. Hume, D. Of Superstition and Enthusiasm / D. Hume // Hume, D. The Philosophical Works. In 4 vol. Vol. III. – Boston: Little, Brown and Com-

pany. – Edinburgh: Adam and Charles Black, 1854. – P. 77–85.
23. Hume, D. Of the Liberty of the Press / D. Hume // Hume, D. The Philosophical Works. In 4 vol. Vol. III. – Boston: Little, Brown and Company.

– Edinburgh: Adam and Charles Black, 1854. – P. 6–10.
24. McGrath, A. E., Marks, D. C. Introduction: Protestantism – the Prob-

lem of Identity / A. E. McGrath, D. C. Marks // The Blackwell Companion to Protestantism; [ed. by A. E. McGrath, D. C. Marks]. – Oxford: Blackwell, 2004. – P. 1–17.

25. Pinkard, T. MacIntyre's Critique of Modernity / T. Pinkard // Alasdair MacIntyre; [ed. by M. C. Murphy]. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – P. 176–200.

26. Rawls, J. The Idea of an Overlapping Consensus / J. Rawls // Ox- ford Journal of Legal Studies. – 1987. – Vol. 7. – No 1. – P. 1–25.

27. Rutherford, D. Introduction / D. Rutherford // The Cambridge Com- panion to Early Modern Philosophy; [ed. by D. Rutherford]. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – P. 1–9.

28. Shrader-Frechette, K. S. Environmental Ethics / K. S. Shrader- Frechette. – [2nd ed.]. – Pacific Grove CA: The Boxwood Press, 1993. – 358 p.

29. Simmel,G. The Philosophy of Money / G.Simmel; [tr. by T. Bottomore, D. Frisby]. – L.: Routledge & Regal Paul, 1978. – 537 p.

30. Simmons, A. J. Theories of the State / A. J. Simmons // The Cam- bridge Companion to Early Modern Philosophy; [ed. By D. Rutherford]. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – P. 250–273.

31. Taylor, Сh. Modernity and the Rise of the Public Sphere / Ch. Taylor. Tanner Lectures on Human Values. Stanford University, Febru- ary 25, 1992. – Retrieved from: https://tannerlectures.utah.edu/_resources/ documents/a-to-z/t/Taylor93.pdf

© М. М. Рогожа, 2022