Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2022.1(10).12

УДК 7.03

І. К. Покулита, канд. філос. н., доц. 

НМАУ імені П. І. Чайковського вул. Архiтектора Городецького,

1-3/11, м. Київ, 01001, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

О. С. Михайленко, студ. 3-го курсу

НМАУ імені П. І. Чайковського, вул. Архiтектора Городецького, 1-3/11, 

м. Київ, 01001, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СОЦІАЛЬНІ ВИТОКИ ТА ГАЛУЗЕВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АРТПРАКТИК СЬОГОДЕННЯ

У статті розглянуті соціальні передумови та соціокільтурний контекст формування артпрактик як явища ку- льтури ХХ століття та визначені причини й особливості галузевого впливу на інші форми діяльності в сучасних умовах цифровізації соціального простору. Зазначається, що той процес, який відображав бінарне розшарування на "високу культуру" та "одномірну" (за Г. Маркузе) цивілізацію, акумулював протестні настрої минулого століття та сформував у структурі діяльності суспільства поля практик – артпрактики, постає в сучасній культурі у новій яко- сті конструювання соціально затребуваних сфер інтерактивної взаємодії. Гіпертекст, інтеракція, співтворчість як характерні риси культури постмодернізму визначають принципи та підходи сучасних інтернет-, віртуальних, медіа- практик. Мережеві артпрактики, артпроєкти, віртуальні виставки – те, що стало можливим із початком діджиталі- зації, являло собою ще декілька десятиліть тому радше естетичний експеримент, позначення контурів творчості. Розвиток цифрових технологій, з якими зрощені сьогодні різні сфери діяльності, сформував принципово інші умови транзиту практик, їх миттєвого реального впровадження у різні галузі людської діяльності. У статті надані прик- лади звернення до таких сфер актуалізації арттехнологій, як освіта, психологія, соціальна робота тощо.

Ключові слова: артпрактика, поля практик, інтеракція, артпроєкт, артпедагогіка, медіаарттерапія.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бурдье П. Практический смысл / П.Бурдье; пер. с фр.: А. Т. Бикбов, К. Д. Вознесенская, С. Н. Зенкин, Н. А. Шматко; отв. ред. пер. и послесл. Н. А. Шматко. – СПб.: Алетейя, 2001. – 562 с.

2. Вознесенська О. Л. Арт-технології у розв'язанні конфліктів / О. Л. Вознесенська. – К.: Human Rights Foundation, 2019. – 32 с.

3. Вознесенська О. Л. Ресурси арт-терапії на допомогу вимушеним переселенцям: практичний посібник для тренерів / О. Л. Вознесенська. – К. : Human Rights Foundation, 2018. – 50 с.

4. Головатюк І. Арт-терапія у зарубіжній науковій традиції. [Елек- тронний ресурс] / І.Г. Головатюк // Науковий вісник Ужгородського уні- верситету. – Серія: "Педагогіка. Соціальна робота". – 2017. – Випуск 2 (41) – С. 63-66. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/ bitstream/lib/18274/1/%D0%90%D0%A0%D0%A2-%D0%A2%D0%95%D0% A0%D0%90%D0%9F%D0%86%D0%AF%20%D0%A3%20%D0%97%D0% 90%D0%A0%D0%A3%D0%91%D0%86%D0%96%D0%9D%D0%86%D0% 99%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%86% D0%99%20%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%98%D0%A6%D0% 86%D0%87.pdf

5. Дніпровська Є. Від аналітичної естетики до постмодернізму: ана- ліз американських теорій (США). [Електронний ресурс] / Є. Дніпровська. – Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/09.00.08DEVATS.pdf

6. Донченко О. Арт-терапія як засіб розвитку професійної креатив- ності майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу у процесі фахової підготовки. [Електронний ресурс] / О. Донченко. – Режим до- ступу: https://core.ac.uk/reader/186338670

7. Карасьова Н. Креативні індустрії як елемент стратегії постін- дустріального розвитку. [Електронний ресурс] / Н. Карасьоваhttps://www.researchgate.net/publication/332087564_KREATIVNI_INDUST RII_AK_ELEMENT_STRATEGII_POSTINDUSTRIALNOGO_ROZVITKU

8. Кириченко О. І. Digital Art як інтерактивна форма освоєння сучас- ного культурного простору в теорії та практиці художньої освіти / О. І. Кириченко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2019. – No 176. – С. 91–95.

9. Маркузе Г. Одномерный человек: Исследование идеологии раз- витого индустриального общества / Г. Маркузе. – М.: REFL-book, 1994. – 368 с.

10. Культурні та креативні індустрії. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uaculture.org/texts/kulturni-ta-kreatyvni-industriyi-zapidtrymkyukf- u-2018-roczi/

11. Мельниченко І. Специфіка естетики постмодернізму в контексті феномену творчості Валентина Сильвестрова. [Електронний ресурс] / І. В.Мельниченко // "Young Scientist" • No 10 (50) • October, – 2017. – С. 297 – 300. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/ 2017/10/68.pdf

12. Новини [Електронний ресурс] // Kyiv Academy of Media Arts. – Режим доступу: https://www.k-a-m-a.com/news/.

13. Поліщук Я. Естетика модернізму і постмодернізму. Постмодер- на пропозиція і сучасна література / Я. Поліщук. // Вісник Львів ун-ту. Серія філол. – 2004. – Вип. 33. – Ч. 1. – С. 116-120. https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/184787/mod_resource/content/ 1/Polishchuk_Dspace.pdf

14. Тадеуш О. М. Арт-педагогіка як поліфункціональна технологія навчання, виховання та розвитку особистості / О. М. Тадеуш // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – No 170. – С. 118–122.

15. Трач Ю. Штучний інтелект як інструмент творення та аналізу творів мистецтва. [Електронний ресурс] / Ю. В. Трач. – Режим доступу: http://culture-art-knukim.pp.ua/article/view/235907

16. Халепа О. Досвід поєднання різних форм мистецтва нових ме- діа на прикладі проєкту "Digital Art therapy Studio". [Електронний ресурс] / О. Халепа. – Режим доступу: https://v-art.digital/uk/dosvid-poyednannya- riznyh-form-mystecztva/.

17. Шевчук Ю. А. Віртуальна реальність у контексті формування сучасних культурних практик / Ю. А. Шевчук // ФіП, філософія. – 2016. – No 6. – С. 33–41.

18. Шевчук Ю. А. Специфіка сучасних арт-практик у контексті нау- кового полілогу / Ю. А. Шевчук // Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педа- гогіки та історії. – No 9. – Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. – С. 267–269.

19. About ICC. [Електронний ресурс] // ICC InterCommunication Center. – Режим доступу: https://www.ntticc.or.jp/en/about/#education.

20. About MoCDA. [Електронний ресурс] // MoCDA Musium of Con- temporary Digital Art. – Режим доступу: https://www.mocda.org/about.

21. About The ZKM. [Електронний ресурс] // Center for art and media Karlsruhe. – Режим доступу: https://zkm.de/en/the-zkm.

22. Dreith, B. 7 Digital Artists and Architects Creating Dreamy Structures. [Електронний ресурс] / B. Dreith – Режим доступу : https://nuvomagazine.com/daily-edit/7-digital-artists-and-architects-creating- dreamy-structures

23. Mars House, First Digital Home to be Sold on the NFT Market- place. [Електронний ресурс] // Arch Daily. – Режим доступу: https://www.archdaily.com/tag/digital-art.

24. Shevchuk Yu. Сonceptual strategies of researching media art as a form of modern cultural practice / Yu. Shevchuk // ScienceRise. – 2017. – No 10 (39). – С. 57–61.

© І. К. Покулита, О. С. Михайленко, 2022