Текст статті - PDF (мова українська)

УДК 130.2:101.1:17.023:179.9(450)

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2017.1.10

М. М. Рогожа, д-р філос. наук, проф. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФІЛОСОФ У ПРОСТОРІ І ЧАСІ КУЛЬТУРИ(ХРОНОТОП ЖИТТЄВЧЕННЯ). ЧАСТИНА І

 Стаття присвячена осмисленню філософського способу життя як інваріанта західної культури. У статті містяться відповіді на пи-тання: який вплив на особу, яка мислить, мають час і місце її життя і чи взагалі можливо ставити питання таким чином? Вказується, що біографічний метод історико-філософського дослідження уможливлює культурологічне прочитання життєдіяльності філософа в контексті унікальності місця і часу як хронотопу життєвчення. Хронотоп як"часпростір" (М. М. Бахтін) задає у певний період часу згущення його при-кмет, у результаті чого у певному місці культурного простору народжується унікальний образ мислителя. Хронотоп задає неповторність філософських запитів мислителя. Розгляд його концепції крізь призму прожитого життя дає можливість зіставляти обґрунтоване і прак-тиковане і за їх збігу вести мову про життєвчення філософа. У першій частині статті розглядаються"часпростори", в яких відбуваються мислителі домодерної культури: Сократ, Плотін, Фома Аквінський і Сігер Брабантський. 

 Ключові слова: життєвчення, хронотоп, духовні вправи, філософ, Сократ, Плотін,Фома Аквінський, Сігер Брабантський. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Аверинцев С. С.  В  стихии  "большого  времени"  /  С. С. Аве-ринцев  //  Собрание  cочинений.  Связь  времен;  [под.  ред.  Н. П. Аве-ринцевой, К. Б. Сигова]. – К.:Дух і літера, 2005. – С. 366–371. 

2. Адо П. Плотин, или Простота взгляда / П. Адо; [пер. Е. Штоф]. – М.: Греко-римский кабинет Ю.А. Шичалина, 1991. – 142 с. 

3. Адо  П.  Философия  как  способ  жить.  Беседы  с  Ж. Карлие  и А.  Дэвидсоном  / П. Адо;  [пер.  В. А. Воробьева].  –  М.–СПб.:  Степной ветер; Коло, 2005. – 288 с. 

4. Апполонов  А. В.  Фома  Аквинский  и  антиаверроистская  поле-мика / А. В. Апполонов // Фома Аквинский Сочинения. 2-е изд. – М.: Эдиториал УРСС, 2004. – С. v–xxx. 

5. Арендт Х.  Пролог  /  Х. Арендт;  [пер.  Д. Аронсона]  //  Арендт Х.  От-ветственность и суждение. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. – С. 34–46. 

6. Бахтин М. М.  Формы  времени и  хронотопа  в  романе.  Очерки по истории поэтики / М. М. Бахтин // Бахтин М. М. Собрание сочине-ний  в  семи  томах.  Т.  3.  Теория  романа  (1930–1961  гг.)  –  М.:  Языки славянских культур, 2012. – С. 340–511. 

7. Быховский  Б. Э.  Сигер  Брабантский  /  Б. Э. Быховский.  –  М.: Мысль, 1979. – 183 с. 

8. Васильева Т. В. Афинская школа философии / Т. В. Василье-ва. – М.: Наука, 1985. – 160 с. 

9. Гуревич  А. Я.  Категории  средневековой  культуры  / А. Я. Гуревич. –М.: Искусство, 1972. – 318 с. 

10. История этических учений: Учебник / под ред. А. А. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2003. – 911 с. 

11. Кессиди Ф. Х. Сократ / Ф. Х.Кессиди;  2-е  доп.  изд.  –  М.: Мысль, 1988. – 220 с. 

12. Коплстон Ф. Ч.  Аквинат.  Введение  в  философию  великого средневекового мыслителя / Ф. Ч. Коплстон; [пер. В. П. Гайденко]. – СПб.: Вестком, 1999. – 275 с. 

13. Либера А., де. Средневековое мышление / А. де Либера; [пер.О. В. Головой, А. М. Руткевича]. – М.: Праксис,2004. – 368 с. 

14. Мамардашвили М. К.  Мысль  в  культуре  /  М. К. Мамардашвили  //Мамардашвили М. К.  Как  я  понимаю философию.  2-е  изд.,  пер.  и  доп.; [под ред. Ю. П. Сенокосова]. – М.: Прогресс; Культура, 1992. – С. 142–153. 

15. Менжулін В. І. Біографія філософа як парадокс / В. І. Менжулін //  Актуальні  проблеми  духовності:  зб.  наук.  праць;  [ред. Я. В. Шрамко]. Вип. 11. – Кривий Ріг, 2010. – С. 3–23. 

16. Менжулін В. І.  Історико-філософська  біографістика:  провідні тенденції та віхи становлення / В. І. Менжулін // Наукові записки На-УКМА. – Т. 115. Філософія і релігієзнавство. – 2011. – С. 18–25. 

17. Менжулін В. І.  Філософська  "контрабанда":  автобіографічний,біографічний  і  психоаналітичний  аспекти  /  В. І. Менжулін  //  Наукові записки НаУКМА. – Т. 128. Філософія і релігієзнавство. – 2012. – С. 3–8. 

18. Платон. Апология Сократа / Платон; [пер. М. С. Соловьева] // Платон.  Сочинения  в  четырех  томах.  Т.  1.  –  СПб.:  Изд-во  Олега Абышко, 2006. – С. 83–115. 

19. Реале  Дж.,  Антисери  Д.  Западная  философия  от  истоков  до наших  дней.  Т. 2. Средневековье  /  Дж. Реале,  Д. Антисери;  [пер.С. А. Мальцевой]. – СПб.: ТОО ТК "Петрополис", 1994. – 368 с.

 © Рогожа М.М., 2017

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет", 2017