Текст статті PDF (мова українська)

УДК 130.2:[7.035.7:7.045](4)

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2017.1.11

С. П. Стоян, д-р філос. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СИМВОЛІЗМ ВІЗУАЛЬНОГО ОБРАЗУ В ФІЛОСОФСЬКИХ КОНЦЕПЦІЯХ Е. КАССІРЕРА ТА С. ЛАНГЕР: КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ

 У статті здійснюється аналіз філософсько-культурологічних концепцій Е. Кассірера та С. Лангер у контексті образотворчогосимволізму. У ХХ ст. спостерігається активізація уваги до питання символічної основи людської культури. Погляди Кассірера поста-ють одними із основних методологічних підвалин нашого дослідження, адже людська культура у цілому для вченого має глибокосимволічний характер й складається із різноманітних символічних форм, серед яких окреме місце займає мистецтво. Продовжуючи лінію Кассірера щодо визнання символічної сутності людського існування й погляду на людину як на"символічну тварину", С. Лангер поряд із аналізом символізму мови, який вона визначає як дискурсивний, розглядає символізм візуальних форм, який називає презента-тивним, або недискурсивним. Зазначені концепції демонструють потужний інтерес з боку науковців до питання символізму людської культури й підкреслюють актуальність звернення до зазначеної проблематики. 

 Ключові слова: символізм, символ, символічна форма, символічна тварина, культура, мистецтво, образ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Кассирер Э. Логика наук о культуре / Э. Кассирер // Избранное. Опыт о человеке. – М.: Гардарика, 1998. – 784 с. 

2. Кассирер Э.  Опыт  о  человеке.  Введение  в  философию  чело-веческой культуры / Э. Кассирер // Избранное. Опыт о человеке. – М.: Гардарика, 1998. – 784 с. 

3. Кассирер Э.  Философия  символических  форм.  Т. 2.  Мифоло-гическое мышление / Э. Кассирер.– М.; СПб.: Университетская кни-га, 2002. – 280 с. 

4. Кассирер Э.  Философия  символических  форм.  Т. 3.  Феноме-нология познания / Э. Кассирер. –М.; СПб.: Университетская книга, 2002. – 398 с. 

5. Лaнгep С. Философия в новом ключе: Исследование символи-ки разума, ритуала и искусства / С. Лaнгep; [пер. с англ. С. П.Евту-шенко]. – М.: Республика, 2000. – 287 с. 

6. Сычева С. Г. Проблема символа в философии / С. Г. Сычева. – Томск, Изд-во ТГУ, 2000. – 197 с. 

7. Hankiss E.  Fears  and  symbols. An  Introduction  to  the  Study of Western  Civilization  /  Elemer  Hankiss.  –  Budapest:  Central  European University Press, 2001. – 317 p. 

8. Petocz A. Freud, Psychoanalysis, and Symbolism / Agnes Petocz. – London: Cambridge University press, 1999. – 284 p.

 

© Стоян С.П., 2017

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет", 2017