Текст статті - PDF (мова українська)

УДК 001.2; 378

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2017.1.12

І. І. Маслікова, канд.філос. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВОЯК МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 У статті розкривається зміст механізмів забезпечення якості культурологічної освіти та зростання ролі гуманітарного знання як в Україні, так і в країнах ЄС. В якості таких механізмів розглядаються міжнародне співробітництво та соціальне партнерство у системі вищої освіти. Описується позитивний досвід реалізації міжнародного співробітництва та соціального партнерства в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, учасниками якого були європейські університети, роботодавці, представники органів державної влади та студенти. Зазначаються професійні компетентності, яких набули випускники відділення культурології КНУТШ завдяки навчальним про-грамам, що були створені в процесі такого співробітництва. Стверджується, що механізми міжнародного співробітництва та соціального партнерства дозволяють здійснювати обмін досвідом, забезпечують мобільність персоналу, допомагають впроваджувати нові педагогічні методи, сприяють введенню нових навчальних дисциплін, здатних формувати у студентів необхідні для ринку праці знання та навички, відповідати високим стандартам забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти. 

 Ключові слова: гуманітарна освіта, культурологія, міжнародне співробітництво, програма "Темпус", проект HESDeSPI, соціальне партнерство, забезпечення якості освіти. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Апресян Р. Г. Этика в высшем образовании [Електронний ресурс] / Р. Г. Апресян  //  Ведомости  Научно-исследовательского  Института при-кладной этики. – Вып. 26: Этика образования. – Тюмень: НИИПЭ, 2005. – Режим доступу: http://www.ethicscenter.ru/ed/apr1.html. 

2. Долгин А. Прагматика культуры / А. Долгин. – М.: Фонд науч-ных исследований "Прагматикакультуры", 2002. – 168 с. 

3. Закон  України  "Про  вищу  освіту",  ст.10  "Стандарти  вищої освіти"  [Електронний  ресурс]. –  Режим  доступу:  http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/1556-18/page. 

4. Каленюк  І.  С.  Економіка  освіти  /  І. Каленюк.  –  К.:  Знання України, 2005. – 316 с. 

5. Ларионова М. В. Сотрудничество в сфере образования в Ев-ропе:  нормативная  основа,  методы  и  инструменты  кооперации  / .М. В. Ларионова – М.: Логос, 2006. – 336 с. 

6. Методические рекомендации по модернизации образовательного подхода  и  совершенствования  социального  сотрудничества  для  повы-шения  конкурентоспособности  специалистов  гуманитарной  сферы  на основе  анализа  опыта  ЕС  по  использованию  профессионального  стан-дарта.  [Под  общ.  редакцией  Мурава-Середа  А.  В.,  Андрющенко  И.  В., Котовой  О.  Г.]  –  Симферополь:  Издательство  Таврического  националь-ного университета имени В. И. Вернадского, 2013. – 40 с. 

7. Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Пре-зидента  України  від  17  квітня  2002  року  №  347/2002.  [Електронний  ре-сурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002. 

8. Проект  Темпус  "Розвиток  системи  вищої  освіти  заради поліпшення  соціального  партнерства  та  конкурентоздатності гуманітарних  наук  –  HESDeSPI"  [Електронний  ресурс] –  Режим  дос-тупу: http://www.tempus-hesdespi.eu/. 

9. Професійний  стандарт  "Спеціаліст  з  організації  соціокульту-рних  проектів  і  програм"  [Електронний  ресурс] –  Режим  доступу: http://hesdespi.crimea.edu/node/2. 

10. Розроблення  освітніх  програм.  Методичні  рекомендації [Develop  educational  programs.  Guidelines]:  [Авт.:  В.  М.  Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова. За ред. В. Г. Креме-ня]. – К.: ДП "НВЦ "Пріоритети", 2014. – 120 с. 

11. Рубинштейн А. Я.  Экономика  общественных  преференций. Структура  и  эволюция  социального  интереса  /  А. Я Рубинштейн.  – СПб.: Алетейя, 2008. – 560 с. 

12. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейсько-му просторі вищої освіти (ESG) [Електронний ресурс]. – К.: ТОВ "ЦС", 2015. –  32  c.  –  Режим  доступу:  http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 

13. Трудовые  ресурсы  и  социальная  политика.  Круглый  стол  [Елек-тронний ресурс] // Отечественныезаписки. – № 3. – 2003. – Режим досту-пу: http://www.strana-oz.ru/print.php?type=article&id=529&numid=12. 

14. Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible  for  Higher  Education,  Leuven  and  Louvain-la-Neuve,  28–29  April 2009.  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.ond. vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqu 9_April_2009.pdf. 

15. Project  Manual  Tempus  program  project  "Higher  Education  System  Development  for  Social  Partnership  Improvement  and  HumanitySciences  Competitiveness  Nr: 159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUSSMHES. – Riga: SIA Landmark, Information Systems Management Institute, Latvia, 2013 – 304 p. 

16. The European Higher Education Area – Achieving the Goals. Communique of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education,  Bergen,  19-20  May  2005.  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу: http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bergen.pdf

© Маслікова І.І., 2017 

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017