Текст статті PDF (мова українська)

УДК 18:7.01

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2017.1.15

О. І. Оніщенко, д-р філос. наук, проф. 

Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого 

вул. Ярославів вал, 40, м. Київ, 01054, Україна 

каЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДІАЛОГУ (НА МАТЕРІАЛІ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО ПРОЕКТУ У. ЕКО І Ж.-К. КАР’ЄРА"НЕ СПОДІВАЙТЕСЬ ПОЗБАВИТИСЯ КНИГ!") 

 У статті здійснюється аналіз культуротворчого проекту Ж.-К. Кар’єра та У. Еко"Не сподівайтесь позбавитися книг!". Метою є до-слідження евристичного потенціалу діалогу та розкриття на його основі специфіки творчого процесу. Методологія дослідження вклю-чає використання міждисциплінарного підходу, який би спирався на здобутки культурології, естетичної теорії, праці як вітчизняних, так ізахідних авторів. Наукова новизна полягає у розкритті специфіки книги як культуротворчого феномена, наголошенні на значному потен-ціалі діалогу для розуміння динаміки та специфіки творчого процесу, емоційного стану митця, стимулів його творчості, феномена фан-тазії. Діалог"Не сподівайтесь позбавитися книг!", окрім власне культурної самоцінності, має потужне стимулююче начало, а його аналіз здатний активізувати теоретичні пошуки, розширюючи, а іноді– і оновлюючи, спектр сучасної української гуманістики. 

 Ключові слова: діалог, культуротворчість, У. Еко, Ж.-К. Кар’єр, книга. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Карьер Ж.-К., Эко У. Не надейтесь избавиться от книг! / Ж.-К. 

Карьер, У. Эко – СПб.: Симпозиум, 2010. – 336 с. 

2. Більченко Є. В.  Культурологічний  дискурс  філософського  діа-логу: Чужий. Інший. Ближній. Третій. Автореф. дис. ... д-ра культуро-логії : 26.00.01 / Є. В. Більченко. ‒ К., 2011. – 28 c. 

3. Бранский В. П. Искусство и философия / В. П. Бранский. – Ка-лининград: Янтарный сказ, 1999. – 704 с. 

4. Поліщук  О.  Художнє  мислення:  естетико-культурологічний 

дискурс / О. Поліщук. – К.: ПАРАПАН, 2007. – 208 с.

 

© Оніщенко О.І., 2017 

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017