Текст статті PDF (мова українська)

УДК 008:379.8 

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2017.1.17

І. В. Петрова, д-р культурології, проф. 

Київський національний університет культури і мистецтв 

вул. Чигоріна, 14, м. Київ, 01042, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИХПРАКТИК ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

 Метою статті є аналіз особливостей, які вплинули на розвиток культурно-дозвіллєвих практик в Античній Греції. Автором обґрунтовуються передумови, що сформували відповідну ієрархію життєвих цінностей стародавнього грека й створили основу для розвитку  давньогрецького  дозвілля.  Провідними  визначено  абсолютний  космологізм,  релігійність  та  політеїзм, психологічні особливості античних греків та агон грецького життя, культуротворчу активність особи, полісну система державоустрою, особ-ливе сприйняття свободи, наявність вільного часу. Розкрито сутність таких культурно-дозвіллєвих практик, як симпосії, гімнасії,  професійні, релігійні та політичні гуртки, агони, театральні вистави, відвідання агори й організація свят. Доведено, що на систему організації дозвілля в античній Греції вплинула загальна патріархальна орієнтація грецької цивілізації. Обґрунтовано думку про те, що значення дозвілля визначалося його роллю у сприянні суспільній рівновазі: між тенденціями до інтеграції й диференціації суспільства, до його об’єднання та ієрархізації. 

 Ключові слова: дозвілля, культурно-дозвіллєві практики, давньогрецька культура, свобода, обов'язок, необхідність, цивілізація дозвілля. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Арендт  Х.  Vita  Activa,  или  О  деятельной  жизни  / Х. Арендт; [пер. с нем. и англ. В. В. Бибихина. Под ред. Д. М. Носова]. – СПб. : Алетейя, 2000. – 437 с. – (Высшее образова-ние. Программа). 

2. Аристотель. Поетика / Аристотель // Антична література : зразки старогрецької  та  римської  художньої  літератури;  [Упоряд. О. І. Білецький]. –К. : Рад. школа, 1938. – С. 304–313. 

3. Буркерт  В.  Греческая  религия:Архаика и классика / В. Бур-керт; [пер с. нем. М. Витковской,В. Витковского]. – СПб. : Алетейя, 2004. – 584 с. 

4. Виндельбанд  В.  История  древней  философии  / В. Виндельбанд; [вступ. ст. А. Г. Тихолова ; пер с нем. под ред. А. И. Введенского]. – К. : Тандем, 1995. – 365, [1] с. – (Janua Antiqua). 

5. Герод.  Учитель  /  Герод  //  Антична  література  :  хрестоматія; [упоряд.  О. І.  Білецький].  –  2-ге  вид.  –  К.  :  Рад.  школа,  1968.– С. 331–333. 

6. Зелинский Ф. Ф. История античной культуры / Ф. Ф. Зелинский; [ред. и прим. С. П. Заикина]. – 2-е изд. – СПб. : Марс, 1995. –380 с. – (Кн. серия "Modus vivendi"). 

7. Ион Хиосский // Эллинские поэты VII–III вв. до н. э. Эпос. Эле-гия. Ямбы. Мелика / Хиосский Ион; [отв. ред. М. Л. Гаспаров]. –М. : Ладомир, 1999. – С. 285–286. 

8. Лисий. Речь о том, что не дают пенсии инвалиду, XXIV / Лисий; [пер.,  ст.  и  комментарии  С.  И.  Соболевского  ;  предисл. Л. П. Маринович, Г. А. Кошеленко] // Речи. – М. : Ладомир, 1994. – С. 232–236. 

9. Лукиан  Самосатский.  Анахарсис,  или  Об  упражнении  тела  / Самосатский Лукиан; [пер. А. Н. Сергеевского] // Сочинения : в 2 т. Т. 1 / под общ. ред. А. И. Зайцева. – СПб. : Алетейя, 2001. – С. 214–228.

10. Павсаний.  Описание  Эллады.  Книги  V–Х  /  Павсаний;  [пер.  с древнегр.  С. П.  Кондратьева  ;  под ред.  Е.  В.  Никитюк  ;  отв.  ред. Э. Д. Фролов]. – СПб. : АЛЕТЕЙЯ, 1996. – 538 с. 

11. Платон. Бенкет / Платон ; [пер. з давньогр. У. Головач ; на-ук. ред. Р. Паранько]. – Львів : Укр. катол. ун-т, 2005. – 176 с. – (IN VIA). 

12. Платон.  Законы  /  Платон;  [пер.  с  древнегр.  ;  общ.  ред.  А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи ; авт. ст. в примеч. А. Ф. Лосев ; примеч. А. А. Тахо-Годи]. – М. : Мысль, 1999. – 832 с. – (Классическая философская мысль). 

13. Платон.  Лисид  /  Платон  //  Диалоги;  [Пер.  с  древнегр. С. Я. Шейнман-Топштейн  ;  сост.,  ред.  и  авт.  вступит.  статьи. А. Ф. Лосев  ;  авт.  примеч.  А. А.  Тахо-Годи].  –  М.:  Мысль,  1986.– С. 269–295. 

14. Платон.  Теэтет / Платон //  Собрание сочинений  в  4  т. Т.  2; [общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи ; примеч. А. Ф. Лосева и А. А. Тахо-Годи ; пер. с древнегр.] – М. : Мысль, 1993. – С. 192–274. 

15. Рассел Б.  Похвала  праздности  [Електронний  ресурс]  /  Б. Рассел.  – Режим доступу: http://royallib.ru/read/rassel_bertran/ pohvala_prazdnosti. 

16. Страбон. География в 17 книгах/ Страбон; [пер., статья и ко-мментарии Г. А. Стратановского ; под общ. ред. С.Л. Утченко]. – М. : Наука, 1964. – 941 с. 

17. Теокріт.  Рибалки  /  Теокріт  //  Антична  література: хрестоматія; [упоряд. О. І. Білецький]. – 2-е вид. – К. : Рад. школа, 1968. – С. 348–349. 

18. Фролов Э. Д. Альтернативные социальные сообщества в анти-чном мире / Э. Д. Фролов, Е. В. Никитюк, А. В. Петров, А. Б. Шарнина. – СПб. : Санкт-Петербургский университет, 2002. – 320 с. 

19.  Фролов Э. Д. Факел Прометея: очерки античной обществен-ной мысли / Э. Д. Фролов. – Л. : ЛГУ, 1981. – 160 с. 

20.  Фукідід. Промова Перікла / Фукідід ; пер. А. Білецького // Анти-чна література; [хрестоматія / [Упорядник О. І. Білецький]. – 2-е вид. – К. : Рад. школа, 1968. – С. 283–288. 

 

© Петрова І.В., 2017 

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017