Текст статті PDF (мова українська)

УДК 1:316.334

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2017.1.20

А. М. Тормахова, канд. філос. наук, асист. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

URBAN STUDIES У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЙ ВІЗУАЛЬНИХ ПРАКТИК

 Одним з провідних напрямків сучасних культурологічних досліджень єUrban studies. Метою статті є дослідження кола проблем, пов’язаних з існуванням, функціонуванням різноманітних візуальних практик в міському просторі, та розкриття специфіки комунікації, що здійснюється за їх посередництвом. Методологія дослідження включає використання міждисциплінарного підходу, який би спирався на здобутки практичної культурології, Urban studies, естетичної теорії у працях як вітчизняних, так і західних авторів. Наукова новизна полягає в аналізі зв’язку актуальних візуальних практик,  представлених в міському  просторі,  та інтернет-активності,  що сприяє взаємовпливу цих сфер. Практична значимість полягає у тому, що результати дослідження можуть бути використані для розвитку сфери урбаністики зокрема, а також актуалізації необхідності організації міського середовища та конструювання образу міста. 

 Ключові слова: міський простір, візуальні практики, комунікація, Urban studies, метамодернізм. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Бєломєсяцев А. Б.  Економічні  основи  архітектури  / А. Б. Бєломєсяцев. – К.: Фенікс, 2008. – 400 с. 

2. Зотов В. В., Лысенко В. А. Коммуникативные практики как теоретический  конструкт  изучения  общества  /  В. В. Зотов,  В. А. Лысенко  // Теория и практика общественного развития. –2010. – № 3. – C. 53–55. 

3. Костина Д.,  Южакова Е.  Визуальные  практики  в  городском пространстве:  стратегии  функционирования  и  практики  освоения  / Д. Костина,  Е. Южакова  //  Известия  Уральского  Федерального  уни-верситета.  Серия  1.  Проблемы  образования,  науки  и  искусства.  – 2013. – № 1 (110). – С. 141–148. 

4. Лапина-Кратасюк Е. "Интерактивный город": сетевое общество и публичные пространства мегаполиса / Е. Лапина-Кратасюк // Мик-роурбанизм.  Город  в  деталях  /  Сб. статей;  [под  отв.  редакцией О. Бредниковой,  О. Запорожец].  – М.:  Новое  литературное  обозре-ние, 2014. – С. 300–315. 

5. Чепелик О. В.  Взаємодія  архітектурних  просторів,  сучасного мистецтва  та  новітніх  технологій,  або  Мультимедійна  утопія  / О. В. Чепелик. — К.: Хімджест, 2009. – 272 с. 

6. Bowen W. M., Dunn R. A., Kasdan D. O. What is “urban studies”? Context,  internal  structure,  and content  /  W. M. Bowen,  R. A. Dunn, D. O. Kasdan // Journal of Urban Affairs. – 2010. – 32(2). – P.199–227. 

7. Harris R.,  Smith M.E.  The  history  in  urban  studies:  a  comment  / R. Harris,  M. E. Smith  //  JOURNAL  OF  URBAN  AFFAIRS.  –  2011,  Volume 33, Number 1. – P. 99–105. 

8. Vermeulen T., van den Akker R. Notes on metamodernism [Елек-тронний  ресурс]  /  T. Vermeulen, R. van  den  Akker  //  AESTHETICS & CULTURE,  Vol.  2,  2010.  –  Режим  доступу:  http://www.aestheticsandculture.net/index.php/jac/article/view/5677/6306. 

© Тормахова А.М., 2017 

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017