Текст статті - PDF

УДК 130.2:[7.035.7:7.045](4)

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.1(2).03

Н. Ю. Кривда, д-р філос. наук, проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КОНСТРУЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ВИКЛИКИ КОМЕМОРАЦІЇ

У статті здіснюється культуроcофський аналіз концепції національної ідентичності у контексті "винайдення традиції". Під час формування колективної ідентичності маємо підстави вважати, що "винайдення" відповідної часу традиції є одним із головних засобів подолання стереотипів і практик, які вважаються застарілими і не відповідають покладеній на них функції – консолідації суспільства. Ідеї, символи та "місця пам’яті", які отримують нове змістовне наповнення, сприяють руйнуванню тих соціальних моделей, які підтримувались старою традицією, руйнуючи її саму. Саме тому у процесі конструювання традиції перш за все береться до уваги те, що суголосне сучасності, актуалізується нею і відповідає поставленим політичним цілям, натомість "забувається" те, що перешкоджає їх досягненню. У даному контексті важливого значення набуває поняття комеморації, що виступає як дієвий інструмент формування колективної ідентичності та засіб консервації історічної пам’яті.

Ключові слова: ідентичність, колективна пам’ять, історична пам’ять, комеморація, консолідація, традиція, культура.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Арнаутова Ю. Е. Меmoria: "тотальный социальный феномен" и объект исследования [Електронний ресурс] / Ю. Е. Арнаутова // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени. – 2003. – Режим доступу: http://ec-dejavu.ru/m/Memory_medieval.html.

2. Ачкасов В. А. Роль политических и интеллектуальных элит посткоммунистических государств в производстве "политики памяти" / В. А. Ачкасов. // Символическая политика: сб. науч. тр. – 2012. – №1. – С. 126–148.

3. Бауман З. Индивидуализированное общество / З. Бауман; [пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева]. – М.: Логос, 2005. – 390 с.

4. Бурдье П. Социология социального пространства / П. Бурдье; [пер. с  франц.; отв. ред. перевода Н. А. Шматко]. – М.: Институт экспериментальной социологии, 2007. – 288 с.

5. Гринів О. Українська націологія: між двома світовими війнами. Історичні нариси. / О. Гринів. – Львів: Світ, 2008. – 432 с.

6. Грицай Е. Украина: национальная идентичность в зеркале Другого /Е. Грицай, М. Николко. – Вильнюс: ЕГУ, 2009. – 220 с.

7. Кравченко В. Поневолення історією: радянська Україна в сучасній історіографії / В. Кравченко. – К.: "Часопис "Критика", 2011. – 455 с.

8. Лангевіше Д. Нація, націоналізм, національна держава в Німеччині і в Європі / Д. Лангевіше; [пер. з нім. О. Логвиненко]. – К.: "К.І.С.", 2008. – 240 с.

9. Маколи М. Историческая память и общество сограждан / М. Маколи. //Pro et Contra. – 2011. – № 1‒2(51). – С. 134–149.

10. Мегилл А. Историческая эпистемология / А. Мегилл. – М.: Канон+, 2007. – 480 с.

11. Основні засади та шляхи формування спільної ідентичності громадян України. Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу 12 квітня 2017 р.

12. Пламенац Дж. Два типи націоналізму / Дж. Пламенац; [антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий ; літ. ред. Л. Білик]. – К.: Смолоскип, 2000. – 483 с.

13. Романовская Е. В. Идентичность и коммеморация / Е. В. Романовская, Н. Л. Фоменко // Власть. – 2015. – № 7. – С. 81–84.

14. Романовская Е. В. Коммеморативные практики и историческое сознание /Е. В. Романовская. – Липецк: Першина, 2014. – 59 с.

 © Кривда Н.Ю. 2018