Текст статті - PDF

УДК 130.2:39

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.1(2).04

В. А. Личковах, д-р філос. наук, проф.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв,

вул. Лаврська, 9, м. Київ, 01015, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФІЛОСОФІЯ ЕТНОКУЛЬТУРИ – ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЯ – ЕТНОКУЛЬТУРОГРАФІЯ

У статті досліджується взаємозв’язок філософії етнокультури, етнокультурології та етнокультурографії як складових сучасного культурологічного дискурсу. Мета статті – розширити уявлення про структуру сучасного культурологічного знання, зокрема через аналіз співвідношення філософії етнокультури, етнокультурології, етнокультурографії. У зв’язку з цим важливим завданням є обґрунтування поняття етнокультурографії як науково-мистецького дискурсу, в якому в образно-художній формі репрезентуються ідеї, архетипи, сигнатури, цінності етнокультури. Розкривається методологічне значення філософії етнокультури для побудови концептуальних парадигм і понятійно-категоріального інструментарію етнокультурології та культурологічної регіоніки. Вперше у сучасних науках про культуру вводиться поняття етнокультурографії як репрезентації етнокультури в художніх образах літератури і мистецтва. Зокрема, етнографічний підхід до художньої творчості аналізується на прикладах малярства відомих українських художників А. Фурлета і О. Петрової.

Ключові слова: філософія етнокультури, етнокультурологія, етнокультурографія, репрезентація етнокультури, художній образ, сигнатура, архетип, Ольга Петрова, Анатолій Фурлет.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Апель К.-О. Етноетика та універсалістська макроетика: суперечність чи доповнювальність? / К.-О. Апель // Політ. думка. – 1994. – № 45.

2. Второй Российский культурологический конгресс с международным участием "Культурное многообразие: от прошлого к будущему": Программа. Тезисы докладов и сообщений. – СПБ., 2008. Науки про культури: культурологія, kulturoznawstwo, культуроведение, Cultural Studies: [колективна монографія]. Редактор-укладач Кирилова О. О. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 338 с.

3. Гачев Г. Национальные образы мира / Г. Гачев. – М.: Сов. писатель. – 1988. – 233 с.

4. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Л. Н. Гумилев. – Л.,1989. – 560 с.

5. Довгич В. Матір Індо-Європа / В. Довгич // ІндоЄвропа: Онуки Дажбожі. – Кн.1‒2. – К., 1996‒1997. – С.8.

6. Личковах В. А. Дивосад культури: Вибр. ст. / В. А. Личковах. – Чернігів: Деснянська правда, 2006. – 159 с.

7. Личковах В. А. "Зазеркалье" неклассической эстетики / В. А. Личковах, О. Н. Петрова // Перспективы метафизики: классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков. – СПб., 1997. – С. 45‒46.

8. Личковах В. А. Методологічне значення концепцій світовідношення і ментальності для дослідження духовного світу слов’янських культур / В. А. Личковах // Вісник ЧДПУ: Духовний світ слов’янських культур. Серія "Філос.науки". – Вип. 26. – Чернігів, 2004. – С. 9‒14.

9. Личковах В. А. Український Sacrum: світовідношення як святовідношення (кроскультурні горизонти філософії етнокультури) / В. А. Личковах // Філософія етнокультури та морально-естетичні стратегії громадянського самовизначення. – Чернігів, ЦНТЕІ, 2006. – 180 с.

10. Личковах В. А. Філософія етнокультури: Теоретико-методологічні та естетичні аспекти історії української культури / В. А. Личковах. – К.:ПАРАПАН, 2011. – 196 с.

11. Петрова О. Мистецтвознавчі рефлексії / О. Петрова. – К., Видавничий дім "КМ Академія", 2004. – 382 с.

12. Петрова О. Япония: Дневник туриста в "розовых очках" / О. Петрова. – К., б.г. (рукопись).

13. Проблеми теорії ментальності / Відп. ред. М. В. Попович. – К., Наукова думка, 2006. – 404 с.

14. Універсальні виміри української культури / НАН України. Укр. філос. фонд / За ред. проф. О. С. Кирилюка. – Одеса: Друк, 2000. – 216 с.

15. Фурлет А. Живопис / А. Фурлет. – К.: "Білий світ", 2016. – Б.с.

16. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге / М. Хайдеггер. – М.: Высшая школа, 1991. – 192 с.

17. Этносы и этнические процессы. Памяти Р. Ф. Итса: Сб.ст. – М.: Восточная литература, 1993. – 356 с.

© Личковах В. А. 2018