Текст статті - PDF

УДК 37.017.92

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.1(2).18

О. Ю. Павлова, д-р філос. наук, проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 03022, Україна

КУЛЬТУРНА МІСІЯ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Стаття присвячена аналізу історичної динаміки університету та класифікації його культурних типів. Основна увага приділяється класичній моделі університету та її трансформаціям. Університет є соціальною технологією, яка заснована на новому зразку антропологічної моделі та дисциплінарних практиках, що являють собою виробництво габітусів в епоху Модерна. Цей культурно-історичний період характеризується тим, що соціальний контроль здійснюється не через особовий примус, а "проходженням через установи". Вищий навчальний заклад в епоху Модерну є найбільш послідовним втіленням ідеї соціального інституту як посередника між духовним та матеріальним виробництвом. Висока культура в цьому контексті здійснюється на основі універсального культу розуму. Формування культу універсального розуму та самодостатнього суб’єкта є основним завданням класичного університету та його культурною місією.

Ключові слова: університет, класична модель університету, культурна місія, соціальний інститут, культурне поле, соціальні технології.

REFERENCES/ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Kant I. The Conflict of the Faculties [Electronic resource] / I. Kant. – Retrieved from: http://la.utexas.edu/users/hcleaver/ 330T/350kPEEKantConflictFacNarrow.pdf

2. Meyer J., Rowan B. Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony / J. Meyer, B. Rowan // The American Journal of Sociology. – 1977. – № 83 (2). – P. 340–363.

3. Williams R. Keywords: a Vocabulary of Culture and Society. NewYork: Oxford University Press, 1983. – Р. 168–169.

© Павлова О.Ю. 2018