Текст статті - PDF

УДК 17: 130.2 (450) 

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.2(3).09

М. М. Рогожа, д-р філос. наук, проф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МОДУСИ ІДЕЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ОБСТАВИНАХ
СЕРЕДИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ. ЧАСТИНА 1

У статті досліджуються соціокультурні чинники, термінологічні колізії і модуси ідеї відповідальності в західноєвропейському соціокультурному просторі. У першій частині статті окреслюється передісторія сучасного поняття відповідальності, вказуються особливості становлення проблематики у "Нікомаховій етиці" Аристотеля, розглядається розвиток ідеї відповідальності у понятійному оформленні imputatio, зокрема в етиці П. Абеляра у модусах моральної провини і правопорушення. Вказується, що у модерній філософії поняття imputatio постає, зокрема, у Канта, який, хоч і не ставив проблематику відповідальності наріжним каменем свого філософування, але  визначив умови можливості відповідальності суб’єкта. Далі розглядається формування проблематики навкруги терміна Verantwortung (responsibility). Аналізується етика відповідальності М. Вебера (у порівнянні з етикою переконання). У статті приділяється увага ідеї Г. Арендт щодо втрачених поколінь і аналізуються підстави актуалізації проблеми відповідальності в їхніх сенсожиттєвих пошуках. Завершується перша частина статті розглядом концепції провини і відповідальності К. Ясперса, який звертається до цієї проблематики в контексті осмислення повоєнного ціннісного простору у Німеччині.

Ключові слова: відповідальність, imputatio, Аристотель, П. Абеляр, М. Вебер, К. Ясперс, втрачені покоління, етика відповідальності, кримінальна провина, політична провина, моральна провина, метафізична провина.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Абеляр П. Этика, или Познай самого себя / П. Абеляр; [пер. С. С. Неретиной] // Абеляр П. Теологические трактаты / Вступ. ст., сост. Неретиной С. С. – М.: Прогресс, Гнозис, 1995. – С. 247–310.
2. Апресян Р. Г. Ответственность / Р. Г. Апресян // Новая философская энциклопедия. В 4-х т. ‒ Т.3. – М.: Мысль, 2010. – С. 171–173.
3. Апресян Р. Г. Смысл морали / Р. Г. Апресян // Мораль: разнообразие понятий и смыслов: Сборник научных трудов. К 75-летию академика А. А. Гусейнова. – М.: Альфа-М, 2014. – С. 35–63.
4. Арендт Х. Люди в темные времена / Х. Арендт. – М.: Московская школа политических исследований, 2003. – 312 с.
5. Аристотель. Никомахова этика / Аристотель; [пер. Н. В. Брагинской] // Аристотель. Сочинения в 4-х т. ‒ Т. 4. / Общ. ред. А. И. Доватура. – М.: Мысль, 1983. – С. 53–293.
6. Баумейстер А. Imputatio / А. Баумейстер // Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей / Під ред. Б. Кассен. ‒ Т. 1. – К.: Дух і літера, 2009. – С. 485–497.
7. Бахтин М. М. К философии поступка / М. М. Бахтин // Собр. соч. ‒ Т. 1. Философская эстетика 1920-х годов. ‒ М.: Русские словари, Языки славянской культуры, 2003. – С. 7–68.
8. Вебер М. Политика как призвание и профессия / М. Вебер; [пер. В. Филиппова] // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. – 2-е изд. – М.: РОССПЭН, 2006. – С. 485–528.
9. Гутнер Г. Б. Национальный нарратив и национальная ответственность / Г. Б. Гутнер // Этическая мысль. – 2017. – Т. 17. ‒ №1. – С. 94–109.
10. Давыдов Ю. Н. Этика убеждения и этика ответственности: Макс Вебер и Лев Толстой / Ю. Н. Давыдов // Этическая мысль. ‒ Вып. 7. – М.: ИФРАН, 2006. – С. 83–109.
11. Йонас Х. Наука как персональный опыт / Х. Йонас; [пер. И. И. Маханькова] // Йонас Х. Принцип ответственности. Опыт этики для технологической цивилизации. – М.: Айрис-пресс, 2004. – С. 15–34.
12. Макінтайр Е. Після чесноти: Дослідження з теорії моралі / Е. Макінтайр. – К.: Дух і літера, 2002. – 436 с.
13. Мотрошилова Н. В. Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие – время – любовь / Н. В. Мотрошилова. – М.: Академический проект; Гаудеамус, 2013. – 526 с.
14. Неретина С. С. Слово и текст в средневековой культуре. Концептуализм Абеляра / С. С. Неретина. – М.: Гнозис, 1994. – 216 с.
15. Прокофьев А. В. Выбор в пользу меньшего зла и проблема границ морально допустимого / А. В. Прокофьев // Этическая мысль. – Вып. 9. – М.: ИФ РАН, 2009. – С. 122–145.
16. Трёльч Э. Историзм и его проблемы. Логическая
 проблема философии истории / Э. Трёльч. – М.: Юрист, 1994. – 720 с.

17. Троицкий К. Е. Этические идеи Макса Вебера / К. Е. Троицкий. –М.: ИФРАН, 2016. – 130 с.

18. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект / Ю. Хабермас; [пер. с нем.] // Вопросы философии. – 1992. – №4. – С. 40–52.

19. Ясперс К. Вопрос о виновности. О политической ответственности  Германии  /  К. Ясперс;  [пер.  С. Апта].  –  М.:  Издательская  группа "Прогресс", 1999. – 146 с.

Рогожа М.М., 2018.